Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Zasady udzielania zamówień w krajach UE

Data publikacji: 02-07-2007 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Tagi:    konkurs   siwz   dialog konkurencyjny
Autor: zRys. B. Brosz

Otwarta, ograniczona i negocjacyjna, czyli trzy podstawowe procedury udzielania zamówień publicznych zawarte w dyrektywie 2004/18/WE, stanowiące podstawy regulacji prawnych w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Przyjęta 31 marca 2004 r. dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi ma na celu harmonizację określonych elementów procedur udzielania zamówień publicznych (DzUrzWE, polskie wydanie specjalne, rozdz. 06, tom 07, s. 132-262). Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, iż:

 

  1. mamy do czynienie z harmonizacją, a nie z zastąpieniem przepisów krajowych państw członkowskich dotyczących zamówień publicznych,
  2. harmonizacja ta dotyczy wyłącznie określonych elementów, a co za tym idzie z wprowadzeniem określonych minimalnych standardów obowiązujących na terenie całej Wspólnoty Europejskiej. Dotyczą one wyłącznie zamówień powyżej wartości progowych1 i udzielanych przez określoną grupę podmiotów. Ponadto niektóre zamówienia, jak np. militarne sensu stricto, są wyłączone z postanowień dyrektywy.

 

Co taka harmonizacja oznacza w praktyce? Otóż, państwa członkowskie mają pełną swobodę w zakresie uregulowań tych aspektów zamówień publicznych, które nie są poruszane przez wspomnianą dyrektywę, pod warunkiem oczywiście, iż uregulowania te nie będą w sprzeczności z prawem wspólnotowym, a w szczególności z czterema swobodami (przepływu osób, kapitału, towarów, prowadzenia działalności gospodarczej) oraz zasadami niedyskryminacji i równego traktowania.  Co więcej, jako iż dyrektywa określa standardy minimalne dozwolone jest, aby wprowadzić standardy wyższe od nich. Przykładowo, dyrektywa stanowi, iż minimalny termin składania ofert powinien wynosić 52 dni od momentu wysłania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich seria S (DzUrzWE). Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby w momencie implementacji dyrektywy do krajowego porządku prawnego państwo członkowskie podjęło decyzję, by termin ten wynosił minimum 60 dni2.

 

Ponadto, za pośrednictwem dyrektywy 2004/18/WE państwa członkowskie Wspólnoty dostosowują swoje przepisy krajowe dotyczące zamówień publicznych do postanowień umowy o zamówieniach publicznych (GPA – Government Procurement Agreement), będącej porozumieniem plurateralnym zawartym w ramach tzw. rundy urugwajskiej, której stroną jest Wspólnota i które zostało ratyfikowane decyzją Rady 94/800/WE (DzUrzWE, polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 21, s. 80-81) w dniu 22 grudnia 1994 r.

 

Zgodnie z dyrektywą, zamawiający ma do dyspozycji pięć procedur:

 

  1. otwartą,
  2. ograniczoną,
  3. negocjacyjną,
  4. dialog konkurencyjny,
  5. konkurs.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne