Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Bez atestacji i koncyliacji

Data publikacji: 02-07-2007 Autor: Agnieszka Olszewska

Od 11 czerwca 2007 r. obowiązują nowe zasady dotyczące przepisów regulujących udzielanie zamówień sektorowych. W większości wynikają one ze zmian wprowadzonych w innych częściach ustawy.

Zamawiający sektorowy, udzielając zamówienia związanego z działalnością sektorową, ma prawo w każdym przypadku przeprowadzić postępowanie nie tylko w trybach przetargowych, ale również w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Z uwagi na ten fakt, w art. 134 ust. 5 Pzp do katalogu przesłanek, po spełnieniu których można zastosować tryb negocjacji bez ogłoszenia, udzielając zamówienia klasycznego, dopisana jest jeszcze jedna przesłanka, uwzględniająca obligatoryjność zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem dla zamówień sektorowych. Podstawową różnicą w stosunku do dotychczasowego jej brzmienia jest niemożność zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie negocjacji z ogłoszeniem wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie innej niż wynikającej z art. 89 ust. 1 pkt 2, tj. ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. Do tej pory nie było istotne, z jakiej przyczyny oferty zostały odrzucone. Teraz ustawodawca, kierując się koniecznością dostosowania przepisów krajowych do regulacji dyrektyw UE, ograniczył możliwość zastosowania omawianego trybu z uwagi na powyższą przesłankę w przypadku odrzucenia wszystkich ofert jedynie z powodu sprzeczności treści oferty z treścią siwz. Należy stwierdzić, iż zmiana ta jest niekorzystna i w wielu przypadkach zamyka zamawiającym sektorowym drogę do udzielania zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

 

Ponadto, zmiana art. 134 ust. 5 uwzględnia możliwość unieważnienia uprzednio prowadzonego postępowania prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, nie tylko gdy nie wpłynęły żadne oferty, ale również gdy nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne