Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Próbka to nie dokument

Data publikacji: 02-07-2007 Autor: Piotr Kunicki
Tagi:    kontrola   siwz

Czy przepis dotyczący możliwości żądania próbek, opisów lub fotografii zawarty w rozporządzeniu określającym rodzaje dokumentów, jakich może wymagać zamawiający od wykonawcy, jest zgodny z Konstytucją RP?

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) prezes Rady Ministrów został upoważniony do wydania rozporządzenia określającego rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane. 19 maja 2006 r. wydane zostało takie rozporządzenie. W § 3.1. określono, że w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności próbek, opisów lub fotografii. Użyte sformułowanie „w szczególności” oznacza, że teoretycznie określony katalog nie jest zamknięty, a zamawiający mogą żądać ponad to, co zostało określone w rozporządzeniu. Tym samym w § 3.1. zawarto niezamknięty katalog upoważniający zamawiającego do żądania m.in. próbek przedmiotu zamówienia. Pomijając fakt, że rozporządzenie powinno zawsze zawierać zamknięte katalogi o enumeratywnym charakterze, to należy wskazać, że przepis ten w zasadzie umożliwia żądanie przedłożenia wraz z ofertą próbki np. budynku, pojazdu specjalnego, opracowania studium wykonalności. Jednakże kuriozalny charakter tego zapisu nie jest przedmiotem niniejszego artykułu, lecz zagadnienie: Czy ustawodawca upoważnił prezesa Rady Ministrów do nadania zamawiającym takiego właśnie uprawnienia?

Upoważnienie zawarte w ustawie

Rozporządzenia to akty prawne wydawane przez organy państwa, upoważnione do tego w Konstytucji RP. Wydawane są na podstawie delegacji ustawowej zawartej w ustawie i w celu wypełnienia zawartego w ustawie zadania. Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP: „Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu”. Oznacza to, że organ wydający rozporządzenie powinien działać wyłącznie w ramach upoważnienia określonego w ustawie oraz zastosować się do wskazówek zawartych w delegacji. Należy wskazać bowiem, że rozporządzenia są aktami wykonawczymi i nie powinny mieć charakteru prawotwórczego, który leży w wyłącznej gestii władzy ustawodawczej, a nie wykonawczej. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne