Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 03-08-2007 Autor: mec. Anna Specht-Schampera
Tagi:    dostawa   robota budowlana
Autor: Fot. Archiwum PP

Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się problematyką zamówień publicznych.


Czy umowa musi zawierać cenę

Czy w treści umowy musi być podana cena, za jaką wykonawca wykona przedmiotową usługę? Czy nie wystarczy, że jest ona podana w ofercie, a w umowie wpiszemy, że obowiązuje cena z oferty?

 

Z art. 94 ust. 1 Pzp wynika, że w toku przetargu nie dochodzi do zawarcia umowy. Strony składają oświadczenia woli, wyrażające zawarcie umowy o zamówienie publiczne w postaci odrębnego dokumentu. Dla oświadczeń stron takiej umowy wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności. Do jej zachowania wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (art. 78 § 1 zd. 1 kc). Do zawarcia umowy wystarczy też wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron.

 

Z legalnej definicji „zamówienia publicznego” wynika, że umowa o zamówienie jest odpłatna. Art. 2 pkt 13 Pzp wskazuje, iż świadczenie dostawcy lub wykonawcy polega na wykonaniu usług, robót budowlanych albo dostaw, a świadczenie zamawiającego na ich opłaceniu. Nie będzie spełniać ustawowych wymogów umowy w sprawie zamówienia publicznego zarówno taka umowa, na podstawie której zamawiający uzyskuje przysporzenia nieodpłatnie, jak i taka, na mocy której sam świadczy bez uzyskania świadczenia wzajemnego, którego przedmiotem jest robota budowlana, usługa lub dostawa. W orzecznictwie podkreśla się, że ustawowy zwrot „umowa w sprawie zamówienia publicznego” jest w pewnym sensie zwrotem o charakterze technicznym, użytym na określenie umowy spełniającej wymogi wynikające z art. 2 pkt 13 Pzp i zawartej w drodze sformalizowanej procedury, określonej w ustawie mianem „postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Umowa w sprawie zamówienia publicznego odpowiadająca jakiemukolwiek z typów umów (np. sprzedaż) przez fakt zawarcia w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie zyskuje odmiennych czy też dodatkowych essentialia negotii (istotna treść czynności prawnej). Reasumując powyższe, stwierdzić należy, iż cena, za jaką wykonawca wykona świadczenie objęte przedmiotem zamówienia, musi być podana w umowie o zamówienie publiczne. Przepisy Pzp nie regulują sposobu i techniki opisania tej ceny. Nie ma zatem przeszkód prawnych, aby w zakresie opisania ceny odwołać się do oferty wykonawcy jako załącznika do umowy. Jest to jednakże rozwiązanie niepraktyczne, zwłaszcza gdy oferty są bardzo obszerne. Pamiętać bowiem należy, iż zgodnie z art. 139 ust. 3 Pzp umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. W takim więc przypadku na żądanie osoby zainteresowanej umową zamawiający będzie musiał udostępnić także ofertę jako zawierającą element przedmiotowo istotny, tj. cenę.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne