Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 03-08-2007

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów.


Niezarejestrowany przedmiot działalności

Sygn. akt UZP/ZO/0-210/07


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, na przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie i dystrybucje materiałów do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w 2007 r. wykonawca X (zakłady graficzne) wniósł protest wobec zaniechania przez zamawiającego odrzucenia ofert wykonawcy Y, Z i W, a także wobec wyboru oferty wykonawcy Y. W proteście zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 Pzp. W uzasadnieniu podał, iż treść ofert wykonawców Y, Z i W nie odpowiada treści siwz. Do ofert tych nie zostały bowiem dołączone załączniki wskazane w pkt V.4. siwz. Ponadto, wykonawca W nie jest w stanie wykonać zamówienia w sposób wskazany przez zamawiającego, ponieważ nie zarejestrował działalności introligatorskiej jako przedmiotu swojej działalności, a zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy.

 

Protestujący zakwestionował także wybór oferty wykonawcy Y, gdyż – jego zdaniem – zawierała rażąco niską cenę, która odbiega o około 45 proc. od wartości zamówienia z podatkiem VAT.

 

Zamawiający protest oddalił. W uzasadnieniu podniósł, że zarzut naruszenia zapisów siwz jest nietrafny, bowiem z literalnej wykładni zdania „Załączniki do siwz stanowią jej integralną część” wynika, że dotyczy to siwz, a nie oferty. Odnosząc się do dodatkowego zarzutu w stosunku do oferty wykonawcy W zamawiający stwierdził, że celem złożenia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego nie jest wykazanie, że dany podmiot posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności, lecz podanie informacji o okolicznościach uzasadniających ewentualne wykluczenie wykonawcy. Co do zarzutu wyboru oferty zawierającej rażąco niską cenę, zamawiający podniósł, iż zakład wykonawcy X był tworzony z myślą o produkcji materiałów wymagających szczególnych zabezpieczeń, a zatem nie musi dokonywać specjalnych inwestycji na potrzeby zamówienia na druk materiałów egzaminacyjnych. Ponadto jest państwowym podmiotem gospodarczym podlegającym kontroli finansowej. Wykonawca X wniósł odwołanie.

 

Zespół arbitrów w pierwszej kolejności dokonał analizy treści postanowienia siwz. Uznał, iż istotnie ze zdania „Załączniki do siwz stanowią jej integralną część” można wywieść, iż dotyczy to siwz, a nie ofert. Zdania tego nie można jednak wyrywać z kontekstu. Znajduje się ono w pkt V siwz zatytułowanym „Oferta. Sposób przygotowania i składania oferty. Otwarcie ofert”. Zdaniem arbitrów dotyczy ono sposobu przygotowania ofert, informuje wykonawców, że załączniki do siwz mają stanowić integralną część ofert. Oceniając skutki niedochowania tego wymogu należy mieć na uwadze, że art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp stanowi podstawę odrzucenia oferty wyłącznie w przypadku niezgodności treści oferty z treścią siwz. W przedmiotowym postępowaniu załącznik nr 1 do siwz stanowi wzór oferty i wszystkie złożone oferty zostały sporządzone zgodnie z nim. Ponadto zespół arbitrów ustalił, iż wykonawca X dołączył do oferty załączniki nr 2 i 3, natomiast wykonawcy Z i W co prawda takich załączników nie dołączyli, jednak treść tych załączników nie ma wpływu na treść złożonych ofert.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne