Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Sporna kwestia

Data publikacji: 03-08-2007 Autor: Danuta Jaskulska
Tagi:    szkoda   kryteria oceny ofert   siwz

W aktualnym stanie prawnym to wykonawca, proponując rozwiązanie równoważne do opisanego w specyfikacji, powinien wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania postawione przez zamawiającego.

Każdy zamawiający, opisując przedmiot zamówienia, ma obowiązek przestrzegania art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Jeżeli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia zamawiający może wskazać na konkretne znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ale jest zobowiązany do dopuszczenia ofert równoważnych.

Brak przewidywalności

Kwestia równoważności często bywa przedmiotem sporów, z których jeden chciałabym opisać. Zamawiający prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wymiany wentylacji w hali sportowo-widowiskowej. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia sprecyzował, że prace będące przedmiotem zamówienia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Należy zaznaczyć, że zamawiający dopuścił składanie ofert równoważnych, przy czym jednak zastrzegł, że w przypadku zmiany typu materiałów i urządzeń na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające parametry techniczne w postaci atestów, certyfikatów, norm, aprobat technicznych oraz certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności.

 

Zapisy wydawały się zrozumiałe zarówno dla zamawiającego, jak i wykonawców. Do momentu składania ofert nie było kwestii spornych dotyczących wymaganych właściwości wentylatora. Moim zdaniem, jest to brak ze strony wykonawcy przewidywalności konsekwencji złożenia oferty równoważnej.

 

Przewidujący wykonawca po ukazaniu się specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego zapoznaje się dokładnie z jej postanowieniami i zamierzając złożyć ofertę i zaproponować urządzenie o parametrach równoważnych, zwrócić się z zapytaniem, czy zamawiający podzieli jego opinię odnośnie spełnienia wymogu równoważności. Niektórzy zamawiający nakazują w siwz, by wykonawca zwracał się bezpośrednio do projektanta i z nim konsultował, czy oferowane urządzenie można uznać za równoważne. Rozwiązanie to wydaje się niewłaściwe, ponieważ to zamawiający podejmuje decyzję w tej kwestii, a nie bezpośrednio projektant. Oczywiście po otrzymaniu stosownego zapytania zamawiający powinien zwrócić się do projektanta, ale korespondencja w tej sprawie jest prowadzona pomiędzy uczestnikami postępowania, w tym przypadku bezpośrednio przez wykonawcę i zamawiającego. Jeżeli wykonawca otrzyma odpowiedź negatywną, może złożyć protest. Jest to o wiele lepsze rozwiązanie niż podejmowanie arbitralnej decyzji tylko przez wykonawcę i złożenie oferty, która będzie odrzucona jako niezgodna z treścią siwz. Konsekwencją jest poniesienie wcale niemałych kosztów opracowania oferty bez uzyskania oczekiwanego rezultatu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne