Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Termin realizacji zamówienia

Data publikacji: 03-08-2007 Autor: Marek Koleśnikow
Autor: Rys. B. Brosz

Ustawa Prawo zamówień publicznych jest pełna przepisów dotyczących terminów, do których muszą się stosować zarówno zamawiający, jak i wykonawcy. W kwestiach nieuregulowanych w ustawie należy natomiast przestrzegać przepisów kodeksu cywilnego.

Pierwsze dwa terminy, które należałoby omówić, to pożądany i wymagany termin wykonania zamówienia. Do niedawna nawet w ogłoszeniu o zamówieniu na druku ZP-300 widniały obie te kategorie. W obecnym ogłoszeniu o zamówieniu, na druku ZP-400, już ich nie ma. Można stąd jednak wywnioskować, że chodzi tutaj o pojęcie terminu wymaganego, którego należy używać także w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Stanowią o tym art. 36 ust. 1 pkt 4 i art. 41 pkt 6 (proponuję ograniczyć się tylko do przetargu nieograniczonego, chociaż w innych trybach postępowań nie widać w tym zagadnieniu różnic).

 

Czasami wykonawcy mogą się spotkać z informacją zawartą w siwz o przypuszczalnym terminie zawarcia umowy. W związku z takim zastrzeżeniem należy przyjąć, że zamawiający nie zobowiązuje się jednak do bezwzględnego dochowania tego terminu.

Modyfikacja specyfikacji

Przed przystąpieniem do sporządzania oferty wykonawca dysponuje co najmniej dwoma dokumentami: ogłoszeniem (lub zaproszeniem – zależnie od zastosowanego trybu) i siwz. Niektóre różnice w treści tych dokumentów mogą spowodować nawet konieczność unieważnienia postępowania. W wielu przypadkach można „uratować” takie postępowanie, dokonując modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 5 Pzp. Należy jednak pamiętać, że przepis ten zabrania dokonywania modyfikacji siwz w zakresie kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Termin wykonania zamówienia nie należy do tych elementów i dlatego zamawiający może – poprawiając błędnie zamieszczone terminy wykonania zamówienia – zmienić czy ujednolicić te dane. Jednak modyfikacja powinna raczej zmierzać do takich zmian w specyfikacji, aby była ona zgodna z pierwotnym dokument em, jakim jest ogłoszenie o zamówieniu.

 

Modyfikacja specyfikacji z pewnością w takiej sytuacji będzie wpływać na konieczność wprowadzenia zmian w ofercie, czyli będzie wymagała przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian. W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty unijne (określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp), termin na wprowadzenie tych zmian wynosi co najmniej 7 dni. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający musi niezwłocznie zawiadomić wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację, a jeżeli jest ona udostępniana na stronie internetowej, zamawiający musi zamieścić tę informację również tam. Zamawiający, dokonując zmian w specyfikacji, powinien przeprowadzić tę czynność w sposób możliwie najbardziej jednoznaczny.

 

1 sierpnia 2002 r. weszło w życie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ,,Zasad techniki prawodawczej” (DzU z 2002 r. nr 100, poz. 908). Proponuję, aby wziąć stamtąd przykład, chociaż rozporządzenie to nie jest obowiązujące dla zamawiających. W § 85 oraz § 89 ust. 1 zawarte są informacje mówiące o tym, w jaki sposób uchylać, zmieniać lub dodawać nowe przepisy w aktach prawnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne