Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Termin realizacji zamówienia

Data publikacji: 03-08-2007 Autor: Marek Koleśnikow
Autor: Rys. B. Brosz

Ustawa Prawo zamówień publicznych jest pełna przepisów dotyczących terminów, do których muszą się stosować zarówno zamawiający, jak i wykonawcy. W kwestiach nieuregulowanych w ustawie należy natomiast przestrzegać przepisów kodeksu cywilnego.

Pierwsze dwa terminy, które należałoby omówić, to pożądany i wymagany termin wykonania zamówienia. Do niedawna nawet w ogłoszeniu o zamówieniu na druku ZP-300 widniały obie te kategorie. W obecnym ogłoszeniu o zamówieniu, na druku ZP-400, już ich nie ma. Można stąd jednak wywnioskować, że chodzi tutaj o pojęcie terminu wymaganego, którego należy używać także w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Stanowią o tym art. 36 ust. 1 pkt 4 i art. 41 pkt 6 (proponuję ograniczyć się tylko do przetargu nieograniczonego, chociaż w innych trybach postępowań nie widać w tym zagadnieniu różnic).

 

Czasami wykonawcy mogą się spotkać z informacją zawartą w siwz o przypuszczalnym terminie zawarcia umowy. W związku z takim zastrzeżeniem należy przyjąć, że zamawiający nie zobowiązuje się jednak do bezwzględnego dochowania tego terminu.

Modyfikacja specyfikacji

Przed przystąpieniem do sporządzania oferty wykonawca dysponuje co najmniej dwoma dokumentami: ogłoszeniem (lub zaproszeniem – zależnie od zastosowanego trybu) i siwz. Niektóre różnice w treści tych dokumentów mogą spowodować nawet konieczność unieważnienia postępowania. W wielu przypadkach można „uratować” takie postępowanie, dokonując modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 5 Pzp. Należy jednak pamiętać, że przepis ten zabrania dokonywania modyfikacji siwz w zakresie kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Termin wykonania zamówienia nie należy do tych elementów i dlatego zamawiający może – poprawiając błędnie zamieszczone terminy wykonania zamówienia – zmienić czy ujednolicić te dane. Jednak modyfikacja powinna raczej zmierzać do takich zmian w specyfikacji, aby była ona zgodna z pierwotnym dokument em, jakim jest ogłoszenie o zamówieniu.

 

Modyfikacja specyfikacji z pewnością w takiej sytuacji będzie wpływać na konieczność wprowadzenia zmian w ofercie, czyli będzie wymagała przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian. W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty unijne (określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp), termin na wprowadzenie tych zmian wynosi co najmniej 7 dni. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający musi niezwłocznie zawiadomić wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację, a jeżeli jest ona udostępniana na stronie internetowej, zamawiający musi zamieścić tę informację również tam. Zamawiający, dokonując zmian w specyfikacji, powinien przeprowadzić tę czynność w sposób możliwie najbardziej jednoznaczny.

 

1 sierpnia 2002 r. weszło w życie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ,,Zasad techniki prawodawczej” (DzU z 2002 r. nr 100, poz. 908). Proponuję, aby wziąć stamtąd przykład, chociaż rozporządzenie to nie jest obowiązujące dla zamawiających. W § 85 oraz § 89 ust. 1 zawarte są informacje mówiące o tym, w jaki sposób uchylać, zmieniać lub dodawać nowe przepisy w aktach prawnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne