Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Powtarzalność to podstawa

Data publikacji: 03-08-2007 Autor: Karol Klimek
Autor: Rys. P. Kanarek

W jaki sposób stwierdzić, czy zamawiane dostawy i usługi należą do powtarzających się okresowo, jak odróżnić je od zamówień udzielanych w częściach i świadczeń ciągłych oraz na jakich zasadach oszacować ich wartość.

Dla wyjaśnienia pojęcia dostaw lub usług powtarzających się okresowo pomocna będzie doktryna prawa cywilnego, do której można się odwołać na podstawie art. 14 Pzp. Zgodnie z nim w zakresie nieuregulowanym przepisami Pzp do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy kodeksu cywilnego (dalej: kc). Wprawdzie doktryna prawa cywilnego również nie rozstrzyga, czym są dostawy i usługi powtarzające się okresowo, definiuje jednak pojęcie świadczeń okresowych. Pamiętać należy, iż odniesienie to nie może być dokonywane wprost. Są to bowiem dwa różne pojęcia, o czym świadczy choćby fakt, iż sam ustawodawca dokonał rozróżnienia pomiędzy nimi (w art. 142 ust. 2 Pzp mowa jest o umowie, której przedmiotem są świadczenia okresowe oraz ciągłe)1. Różnica polega na tym, że świadczenia okresowe dotyczą świadczeń w ramach jednego stosunku zobowiązaniowego, natomiast dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo są pojęciem szerszym, obejmującym z założenia więcej niż jeden stosunek zobowiązaniowy.

W określonych odstępach czasu

Przez zamówienia na dostawy powtarzające się okresowo należy rozumieć takie zamówienia, których przedmiotem jest nabywanie w określonych odstępach czasu pewnej ilości rzeczy, praw lub innych dóbr. Z kolei przez zamówienia na usługi powtarzające się okresowo należy rozumieć takie zamówienia, których przedmiotem jest powtarzające się w określonych odstępach czasu świadczenie inne niż dostawy i roboty budowlane. Wyróżnikiem jest tutaj czynnik czasu. Jego oddziaływanie wyraża się tym, że obowiązek spełniania dostaw i usług powtarzających się rozłożony jest w czasie i istnieje przez okres trwania umowy, z której ten obowiązek wynika.

 

Przykład 1 – prenumerata prasy

Zamówieniem na dostawy powtarzające się okresowo będzie prenumerata prasy. Ta bowiem ze swej natury może być realizowana wyłącznie w określonych odstępach czasu, a więc w przypadku dzienników – codziennie, tygodników – co tydzień, miesięczników – co miesiąc.

 

Przykład 2 – usługi cateringowe

Zamówieniem na usługi powtarzające się okresowo może być natomiast usługa cateringu (codziennego dostarczania posiłków), sprzątanie biura lub konwojowanie pieniędzy. Świadczenia takie nie mogą być skumulowane i wykonane jednorazowo bez uszczerbku dla realizacji celu, któremu służą.

 

W sytuacji, gdy istnieje możliwość skumulowania poszczególnych części, nie należy ich traktować jako dostaw lub usług powtarzających się okresowo. Będziemy mieli w tym przypadku do czynienia z zamówieniem udzielanym w częściach, czyli sytuacją przypominającą świadczenie jednorazowe realizowane w ratach. Każda z tych części składa się bowiem na pewną z góry określoną całość, którą będzie obiektywnie przewidywalny zakup danych dostaw lub usług w trakcie całego roku. Natomiast każdorazowy pojedynczy zakup nie jest zamówieniem na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo, lecz jest częścią całorocznego zamówienia, a przypadek taki powinien być traktowany jako udzielenie zamówienia w częściach i ustalenie wartości takiego zamówienia powinno być dokonane z zastosowaniem reguł art. 32 ust. 4 Pzp3.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne