Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Kryterium ekologiczne

Data publikacji: 03-08-2007 Autor: Sylwia Niczyporuk
Autor: Rys, B. Brosz

Wprowadzenie kryteriów środowiskowych do opisu produktu pozwala wykonawcom na rozpoznanie oczekiwań zamawiającego, przekazując równocześnie informację o tym, że przyjazne środowisku cechy wyrobu lub usługi stanowić będą ważny element zamówienia.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) – muszą spełniać wymogi określone przez zamawiającego jako warunki udziału w postępowaniu. Warunki te wskazują, jakiej niezbędnej wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego i osobowego wymaga zamawiający od wykonawcy, a także w jakiej sytuacji ekonomicznej i finansowej powinien znajdować się wykonawca, aby zapewnić wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami i należytą starannością. Wykonawcy nie mogą również podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Sytuacje określające konieczność wykluczenia wykonawców reguluje art. 24 Pzp.

 

Zapisy zawarte w art. 22 mają charakter ogólny. Zamawiający w każdym przypadku zobowiązany jest do skonkretyzowania warunków udziału i dostosowania ich do specyfiki przedmiotu zamówienia oraz czasu jego realizacji. Opisując warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o zamówienie, zamawiający powinien pamiętać o racjonalnym stawianiu wymogów, równym traktowaniu wykonawców i nieutrudnianiu uczciwej konkurencji. Racjonalność zakazuje zamawiającemu stawiać zbyt wygórowane wymagania. Równe traktowanie oznacza m.in. konieczność identycznego spełniania wymogów przez każdego z wykonawców. Uczciwa konkurencja to obiektywny, nieprowadzący do dyskryminacji części przedsiębiorców opis warunków udziału w postępowaniu: „Zamawiający nie może stawiać przed wykonawcami warunków, które nie służą wyłącznie dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez podmiot zapewniający wykonanie zamówienia, a mają na celu także ograniczenie kręgu podmiotów ubiegających się o zamówienie” (wyrok zespołu arbitrów z dnia 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt UZP/ZO/0-1154/06).

Warunki już w ogłoszeniu

Warunki udziału w postępowaniu, podobnie jak kryteria oceny ofert, zamawiający zobowiązany jest podać już w ogłoszeniu o zamówieniu. Tożsame zapisy muszą się znaleźć również w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). W dokumencie tym zamawiający nie może wprowadzić nowych warunków udziału w postępowaniu, gdyż taki przetarg kwalifikuje się jedynie do unieważnienia (por. wyrok zespołu arbitrów z dnia 13 marca 2006 r., sygn. akt UZP/ZO/0-675/06). Niedopuszczalna jest również zmiana warunków udziału oraz zmiana kryteriów oceny ofert w trakcie prowadzonego postępowania, niezależnie od faktu, czy zamawiający modyfikował treść siwz, czy nie. Zakaz ten zawarty jest w art. 38 ust. 5 Pzp (por. również wyrok zespołu arbitrów z dnia 3 czerwca 2005 r., sygn. akt UZP/ZO/0-1170/05). W przypadku kontynuowania przez zamawiającego postępowania, w trakcie którego zmodyfikowane zostały warunki udziału lub kryteria oceny ofert, zawarta w jego wyniku umowa jest nieważna z mocy prawa, gdyż dokonana zmiana miała wpływ na wynik postępowania (art. 146 ust. 1 pkt 6 Pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne