Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 03-09-2007 Autor: mec. Anna Specht-Schampera
Tagi:    otwarcie ofert   siwz
Autor: Fot. Archiwum PP

Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się problematyką zamówień publicznych.


Błąd w obliczeniu ceny zamówienia

Gmina ogłosiła przetarg na dostawę 175 ton węgla. W siwz zapisano, iż zamawiający dla porównania ofert przyjmie cenę za 1 tonę węgla. W formularzu ofertowym należało podać zarówno cenę za 1 tonę węgla, jak i za cały przedmiot zamówienia, czyli za 175 ton. Jeden z wykonawców podał cenę netto i brutto za 1 tonę węgla, ale źle obliczył cenę za 175 ton. Nie podał również wartości VAT. Czy w takim wypadku mam obowiązek odrzucić ofertę?

 

Podkreślić należy, iż zgodnie z art. 2 pkt 1 Pzp, ilekroć w ustawie jest mowa o cenie, należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach. W związku z tym, jeżeli w Pzp użyto pojęcia „cena” czy „cena jednostkowa”, należy przez to rozumieć ceny brutto. Jak wynika także z pytania, ceną ofertową jest cena brutto za cały przedmiot zamówienia. Cena jednostkowa natomiast stanowiła w omawianym przypadku jedynie kryterium oceny ofert (służyła porównaniu ofert).

 

W pytaniu nie podano, na czym dokładnie polegał błąd wykonawcy w obliczeniu ceny netto za 175 ton węgla. Stwierdzić zatem można, iż co do zasady zamawiający zobowiązany jest poprawić omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny (ceny brutto) na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp. Szczegółowe zasady poprawiania omyłek rachunkowych określa art. 88 ust. 1 Pzp.

 

Zamawiający w opisanej sprawie żądał podania w formularzu cenowym oferty ceny brutto, tj. ceny sumarycznej wraz z podatkiem VAT za cały przedmiot zamówienia i jednocześnie żądał podania ceny jednostkowej netto i brutto. Pominięcie ceny łącznej, tj. ceny brutto za przedmiot zamówienia, nie jest możliwe do poprawienia przez zamawiającego na podstawie art. 88 Pzp. W orzecznictwie podkreśla się, że z art. 88 Pzp wynika, iż niedopuszczalne jest poprawienie omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny w inny sposób niż określony w tym przepisie, w szczególności niedopuszczalne jest poprawienie omyłek związanych z obliczeniem podatku od towarów i usług (podatku VAT) lub z sumowaniem kwoty podatku i ceny netto. Innymi słowy, jeżeli oferta nie zawierała wskazania stawki VAT wartości netto oraz wartości brutto przedmiotu zamówienia, to brak jest podstaw prawnych do poprawienia omyłek rachunkowych w przedmiotowej ofercie. Warunkiem uprawniającym do skorzystania przez zamawiającego z art. 88 Pzp jest konieczność obliczenia przez wykonawcę ceny. Nawet błędnie, ale obliczenia. W opisanej w pytaniu ofercie w ogóle nie doszło do obliczenia ceny w rozumieniu przepisów Pzp, co w konsekwencji skutkuje brakiem możliwości poprawiania omyłek rachunkowych. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie powołanego przepisu, stanowią podstawę odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp. Nadto w sytuacji, gdy wykonawca dokonuje obliczenia ceny w sposób sprzeczny ze sposobem określonym przez zamawiającego w siwz, nie wypełniając np. poszczególnych pozycji formularza cenowego, występuje sprzeczność oferty z treścią siwz, co także skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne