Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 03-09-2007

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów.


Środki obrotowe

Sygn. akt UZP/ZO/0-1937/06


Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń w lokalach swoich siedzib powiatowych na terenie województwa małopolskiego i w swoim oddziale w Krakowie. 8 czerwca 2006 r. konsorcjum składające się z trzech firm: A, B (lidera konsorcjum) i C zostało zawiadomione przez zamawiającego o wyborze jako najkorzystniejszej oferty należącej do firmy X z siedzibą w Warszawie. Pismem z 14 czerwca 2006 r. konsorcjum wniosło protest, zarzucając naruszenie przez zamawiającego art. 7 ust. 1 i ust. 3, art. 22 ust. 1 pkt 3, art. 24 ust. 2 pkt 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

 

Protestujący wskazał, iż zgodnie z pkt 3.3.2 siwz zamawiający wymagał od wykonawcy przedłożenia informacji z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Protestujący oświadczył, że wykonawca X złożył zaświadczenie z banku, w którym podano obroty wykonawcy za ostatnie 3 miesiące na rachunku bieżącym, a nie wymaganą według siwz informację dotyczącą wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy.

 

Protestujący stwierdził, iż informacja o obrotach wykonawcy nie jest informacją o posiadanych środkach finansowych, a w związku z tym wykonawca ten nie spełnił warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i powinien zostać z postępowania wykluczony. Protestujący zaznaczył, że dokonany przez zamawiającego wybór oferty najkorzystniejszej stanowi jednocześnie naruszenie zasad równego traktowania podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne i prowadzenia postępowania w sposób niegwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

 

Protestujący wniósł o wykluczenie z postępowania firmy X na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp lub o odrzucenie jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz o dokonanie ponownej oceny ofert. Ponieważ zamawiający nie rozstrzygnął protestu w terminie, należało uznać, że protest został oddalony. 23 czerwca 2006 r. konsorcjum wniosło odwołanie, podtrzymując zarzuty, uzasadnienie i wnioski zawarte w proteście.

 

Na rozprawie przed zespołem arbitrów 7 lipca 2006 r. zamawiający przyznał, że w siwz nie zamieścił opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku zapisanego w pkt 2.5 siwz.

 

W ofercie firmy X na str. 33 znajduje się zaświadczenie bankowe z 20 kwietnia 2006 r., które stwierdza, że wykonawca posiada w tym banku rachunek bieżący i że obroty na tym rachunku za ostatnie 3 miesiące po stronie WN (obciążeń) i MA (uznań) wyrażają się kwotą 7-cyfrową. Zaświadczenie to stwierdza ponadto, że na wspomniany dzień rachunek był wolny od zajęć sądowych i administracyjnych, a także, iż współpraca z klientem układa się wzorowo.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne