Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 03-09-2007

Przedstawiamy przykładowe wyroki wydane w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów.


Środki obrotowe

Sygn. akt UZP/ZO/0-1937/06


Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń w lokalach swoich siedzib powiatowych na terenie województwa małopolskiego i w swoim oddziale w Krakowie. 8 czerwca 2006 r. konsorcjum składające się z trzech firm: A, B (lidera konsorcjum) i C zostało zawiadomione przez zamawiającego o wyborze jako najkorzystniejszej oferty należącej do firmy X z siedzibą w Warszawie. Pismem z 14 czerwca 2006 r. konsorcjum wniosło protest, zarzucając naruszenie przez zamawiającego art. 7 ust. 1 i ust. 3, art. 22 ust. 1 pkt 3, art. 24 ust. 2 pkt 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

 

Protestujący wskazał, iż zgodnie z pkt 3.3.2 siwz zamawiający wymagał od wykonawcy przedłożenia informacji z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Protestujący oświadczył, że wykonawca X złożył zaświadczenie z banku, w którym podano obroty wykonawcy za ostatnie 3 miesiące na rachunku bieżącym, a nie wymaganą według siwz informację dotyczącą wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy.

 

Protestujący stwierdził, iż informacja o obrotach wykonawcy nie jest informacją o posiadanych środkach finansowych, a w związku z tym wykonawca ten nie spełnił warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i powinien zostać z postępowania wykluczony. Protestujący zaznaczył, że dokonany przez zamawiającego wybór oferty najkorzystniejszej stanowi jednocześnie naruszenie zasad równego traktowania podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne i prowadzenia postępowania w sposób niegwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

 

Protestujący wniósł o wykluczenie z postępowania firmy X na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp lub o odrzucenie jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp oraz o dokonanie ponownej oceny ofert. Ponieważ zamawiający nie rozstrzygnął protestu w terminie, należało uznać, że protest został oddalony. 23 czerwca 2006 r. konsorcjum wniosło odwołanie, podtrzymując zarzuty, uzasadnienie i wnioski zawarte w proteście.

 

Na rozprawie przed zespołem arbitrów 7 lipca 2006 r. zamawiający przyznał, że w siwz nie zamieścił opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku zapisanego w pkt 2.5 siwz.

 

W ofercie firmy X na str. 33 znajduje się zaświadczenie bankowe z 20 kwietnia 2006 r., które stwierdza, że wykonawca posiada w tym banku rachunek bieżący i że obroty na tym rachunku za ostatnie 3 miesiące po stronie WN (obciążeń) i MA (uznań) wyrażają się kwotą 7-cyfrową. Zaświadczenie to stwierdza ponadto, że na wspomniany dzień rachunek był wolny od zajęć sądowych i administracyjnych, a także, iż współpraca z klientem układa się wzorowo.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne