Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Cena musi być realna

Data publikacji: 03-09-2007 Autor: Łukasz Laszczyński

Stosowanie upustów, prowizji, rabatów oraz marży na zasadach niezgodnych z prawem stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. W przeciwnym razie jest zachowaniem pożądanym z punktu widzenia racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego powinno na każdym etapie, w odniesieniu do wszystkich uczestników, stanowić praktyczną realizację zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji. Wynika to wprost z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp).

Definicja i analiza

Celem niniejszego artykułu jest analiza dopuszczalności stosowania upustów, rabatów, prowizji oraz określonej marży, mających wpływ na cenę przedmiotu zamówienia publicznego. Oznacza to konieczność zdefiniowania wspomnianych wyżej pojęć, jak również szerszej analizy ustawodawstwa w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do zamówień publicznych.

1. Prowizja – procentowe wynagrodzenie za pośrednictwo przy zawieraniu transakcji, liczone od wartości towaru1. Jest to często stosowana forma zapłaty w handlu komisowym, a także przy pośrednictwie handlowym.

2. Rabat – zmniejszenie należności, udzielane zazwyczaj przez stronę sprzedającą kupującemu w sposób uwidoczniony na rachunku2. Rodzaje rabatów:

– złożony – polegający na zastosowaniu kilku kolejnych obniżek cen,

– seryjny – przyznawany w przypadku dokonywania hurtowych zakupów określonej serii jednorodnych towarów,

– premiowy – przyznawany odbiorcy zakupującemu w wyznaczonym okresie minimalną ilość towaru,

– progresywny – wzrastający w miarę wzrostu ilości zakupionego towaru.

3. Marża handlowa – element składowy ceny, stanowiący różnicę między ceną nabycia towaru a ceną jego sprzedaży, będący wynagrodzeniem przedsiębiorstwa handlowego za jego usługi, pośredniczące między producentem a zakupującym towar w celu spożycia lub produkcyjnego spożytkowania3. Wielkość marży jest określona przez koszty przedsiębiorstwa oraz stopę zysku netto narzuconą na koszty. Rozróżnić możemy marżę hurtową oraz marżę detaliczną.

4. Cena – jeden z najważniejszych terminów na gruncie przepisów Pzp. Zgodnie z art. 2 ust. 1 Pzp ustawodawca nakazuje rozumieć cenę w ujęciu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (DzU z 2001 r. nr 97, poz. 1050 ze zm.). Zgodnie z powyższym odesłaniem ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Cena jest jedną z kategorii wyrażoną w jednostkach pieniężnych, do których należą również:

– wartość zamówienia,

– kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia,

– kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne