Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Zmowy przetargowe

Data publikacji: 03-09-2007 Autor: Anna Specht-Schampera, Katarzyna Skiba
Autor: Fot. P. Kanarek

Zamawiający, który w toku badania złożonych ofert dojdzie do przekonania, iż treść części z nich bądź wszystkich jest efektem zmowy biorących udział w postępowaniu wykonawców, winien rozważyć możliwość odrzucenia tych ofert.

Prawo zamówień publicznych, określając zasady udzielania zamówienia publicznego, wprowadza szereg mechanizmów, które mają zagwarantować przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji w toku procedury wyłonienia wykonawcy zamówienia oraz zapewnić równe traktowanie wszystkich uczestników tego postępowania (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm. – dalej: Pzp). Wprowadzenie do ustawy wskazanych mechanizmów ma zapewnić należyte wydatkowanie środków publicznych i eliminować zjawiska o charakterze korupcyjnym, w konsekwencji zaś także chronić wolny rynek. Przepisy Pzp obowiązek zapewnienia realizacji zasad uczciwej konkurencji nakładają przede wszystkim na zamawiającego, który stosownie do brzmienia art. 7 ust. 1 Pzp winien przygotowywać i przeprowadzać postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający realizację wskazanych zasad. Jednakże również uczestnicy postępowania nie mogą swoimi działaniami zmierzać do naruszenia zasad uczciwej konkurencji, a wszystkie nieprawidłowości w tym zakresie wpływają na ważność toczącego się postępowania oraz zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Świadome działanie

Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU nr 50, poz. 331 ze zm. – dalej: uokik) stanowi, iż zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym.  Jako przykład takiego zakazanego porozumienia ustawodawca wskazuje porozumienie polegające na uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i zamawiającego, będącego organizatorem przetargu, warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny, zwane w doktrynie zmową przetargową (art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik). Zawieranie wskazanego porozumienia jest zakazane zarówno w toku przetargu fakultatywnego, organizowanego wyłącznie w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, jak i w tych przypadkach, gdy organizacja przetargu jest obowiązkowa ze względu na treść przepisów Pzp bądź innych ustaw szczególnych (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, DzU nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

Porozumienie uczestników przetargu, aby mogło być uznane za zakazane w świetle zacytowanego powyżej przepisu, musi spełniać łącznie następujące warunki:

 

  1. ma miejsce porozumienie w rozumieniu art. 4 pkt 5 uokik,
  2. przedmiot porozumienia musi obejmować warunki składania ofert w przetargu,
  3. cel lub treść porozumienia musi co najmniej stanowić zagrożenie dla konkurencji na rynku właściwym.

 

Ustawodawca za porozumienia uznaje nie tylko różnego rodzaju umowy cywilnoprawne zawierane przez przedsiębiorców (np. umowy o współpracę, umowy zlecenia), ale i poczynione przez nich uzgodnienia, które nie muszą nawet przybrać formy pisemnej. W praktyce właśnie ten rodzaj porozumień jest wyjątkowo częsty i zarazem najtrudniejszy do udowodnienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne