Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zmowy przetargowe

Data publikacji: 03-09-2007 Autor: Anna Specht-Schampera, Katarzyna Skiba
Autor: Fot. P. Kanarek

Zamawiający, który w toku badania złożonych ofert dojdzie do przekonania, iż treść części z nich bądź wszystkich jest efektem zmowy biorących udział w postępowaniu wykonawców, winien rozważyć możliwość odrzucenia tych ofert.

Prawo zamówień publicznych, określając zasady udzielania zamówienia publicznego, wprowadza szereg mechanizmów, które mają zagwarantować przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji w toku procedury wyłonienia wykonawcy zamówienia oraz zapewnić równe traktowanie wszystkich uczestników tego postępowania (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm. – dalej: Pzp). Wprowadzenie do ustawy wskazanych mechanizmów ma zapewnić należyte wydatkowanie środków publicznych i eliminować zjawiska o charakterze korupcyjnym, w konsekwencji zaś także chronić wolny rynek. Przepisy Pzp obowiązek zapewnienia realizacji zasad uczciwej konkurencji nakładają przede wszystkim na zamawiającego, który stosownie do brzmienia art. 7 ust. 1 Pzp winien przygotowywać i przeprowadzać postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający realizację wskazanych zasad. Jednakże również uczestnicy postępowania nie mogą swoimi działaniami zmierzać do naruszenia zasad uczciwej konkurencji, a wszystkie nieprawidłowości w tym zakresie wpływają na ważność toczącego się postępowania oraz zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Świadome działanie

Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU nr 50, poz. 331 ze zm. – dalej: uokik) stanowi, iż zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym.  Jako przykład takiego zakazanego porozumienia ustawodawca wskazuje porozumienie polegające na uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i zamawiającego, będącego organizatorem przetargu, warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny, zwane w doktrynie zmową przetargową (art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik). Zawieranie wskazanego porozumienia jest zakazane zarówno w toku przetargu fakultatywnego, organizowanego wyłącznie w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, jak i w tych przypadkach, gdy organizacja przetargu jest obowiązkowa ze względu na treść przepisów Pzp bądź innych ustaw szczególnych (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, DzU nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

Porozumienie uczestników przetargu, aby mogło być uznane za zakazane w świetle zacytowanego powyżej przepisu, musi spełniać łącznie następujące warunki:

 

  1. ma miejsce porozumienie w rozumieniu art. 4 pkt 5 uokik,
  2. przedmiot porozumienia musi obejmować warunki składania ofert w przetargu,
  3. cel lub treść porozumienia musi co najmniej stanowić zagrożenie dla konkurencji na rynku właściwym.

 

Ustawodawca za porozumienia uznaje nie tylko różnego rodzaju umowy cywilnoprawne zawierane przez przedsiębiorców (np. umowy o współpracę, umowy zlecenia), ale i poczynione przez nich uzgodnienia, które nie muszą nawet przybrać formy pisemnej. W praktyce właśnie ten rodzaj porozumień jest wyjątkowo częsty i zarazem najtrudniejszy do udowodnienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne