Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Trzeba znać przesłanki

Data publikacji: 03-09-2007 Autor: Marcin Sypniewski
Autor: B. Brosz

Prawo zamówień publicznych dokładnie określa przesłanki wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty. Pomimo tego okazuje się, że bardzo często czynności te zarówno przez zamawiających, jak i wykonawców nie są prawidłowo rozróżniane.

Badanie i ocena ofert dzieli się na cztery etapy: wstępną ocenę ofert, podmiotową ocenę wykonawców, formalną (przedmiotową) ocenę ofert oraz właściwą ocenę ofert (zob. A. Kurowska, M. Sarnowski, G. Wicik, P. Wiśniewski: Analiza wyroków sądów okręgowych oraz analiza orzeczeń zespołów arbitrów wydanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, s. 151).

 

Wykluczenie wykonawcy następuje w drugim etapie postępowania przetargowego, polegającym na ocenie spełniania przez wykonawców warunków postawionych przez zamawiających. Odrzucenie oferty ma natomiast miejsce dopiero w trzecim etapie oceny ofert. Wykluczenie dotyczy wykonawcy, zatem spowodowane jest przesłankami o charakterze podmiotowym, wymienionymi w art. 24 Pzp. Konsekwencją wykluczenia wykonawcy z postępowania jest uznanie jego oferty za odrzuconą – tak więc oferta ta nie jest już badana pod kątem jej zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Zasadniczo dopiero w toku przedmiotowej oceny ofert zamawiający może odrzucić ofertę, która jest wadliwa ze względów przedmiotowych. W konsekwencji pełnej ocenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają tylko te oferty, które nie zostały uznane za odrzucone (tj. oferty złożone przez wykonawców wykluczonych z postępowania)1 lub nie zostały odrzucone.

Wykluczenie wykonawcy

Katalog przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania jest zamknięty i został określony w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. Należą do nich:

 

  1. Wyrządzenie szkody w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia publicznego w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, jeżeli szkoda nie została dobrowolnie naprawiona przed wszczęciem postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia wynikło z okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. W celu dokonania interpretacji powołanego przepisu należy uwzględnić treść art. 471 kodeksu cywilnego (dalej: kc) i przyjąć, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia jest tożsame z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. Omawiana przesłanka ma niewątpliwie charakter podmiotowy, gdyż chroni zamawiającego przed zawarciem umowy z podmiotem nierzetelnym. Należy podkreślić, iż dla ustalenia wystąpienia przedmiotowej przesłanki niezbędne jest udowodnienie przez zamawiającego szkody, gdyż stosownie do art. 6 kc to na zamawiającym spoczywa ciężar dowodu.
  2. Otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości wykonawcy – przesłanka ta nie ma zastosowania, jeśli wykonawca po ogłoszeniu upadłości zawarł układ z wierzycielami, a układ ten przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Ma niewątpliwie także charakter podmiotowy, gdyż umożliwia wyeliminowanie z postępowania wykonawcy, którego sytuacja ekonomiczna może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie zamówienia, a nadto uniemożliwia powierzenie zamówienia podmiotowi, który przed jego wykonaniem może zostać zlikwidowany.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne