Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Trzeba znać przesłanki

Data publikacji: 03-09-2007 Autor: Marcin Sypniewski
Autor: B. Brosz

Prawo zamówień publicznych dokładnie określa przesłanki wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty. Pomimo tego okazuje się, że bardzo często czynności te zarówno przez zamawiających, jak i wykonawców nie są prawidłowo rozróżniane.

Badanie i ocena ofert dzieli się na cztery etapy: wstępną ocenę ofert, podmiotową ocenę wykonawców, formalną (przedmiotową) ocenę ofert oraz właściwą ocenę ofert (zob. A. Kurowska, M. Sarnowski, G. Wicik, P. Wiśniewski: Analiza wyroków sądów okręgowych oraz analiza orzeczeń zespołów arbitrów wydanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, s. 151).

 

Wykluczenie wykonawcy następuje w drugim etapie postępowania przetargowego, polegającym na ocenie spełniania przez wykonawców warunków postawionych przez zamawiających. Odrzucenie oferty ma natomiast miejsce dopiero w trzecim etapie oceny ofert. Wykluczenie dotyczy wykonawcy, zatem spowodowane jest przesłankami o charakterze podmiotowym, wymienionymi w art. 24 Pzp. Konsekwencją wykluczenia wykonawcy z postępowania jest uznanie jego oferty za odrzuconą – tak więc oferta ta nie jest już badana pod kątem jej zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Zasadniczo dopiero w toku przedmiotowej oceny ofert zamawiający może odrzucić ofertę, która jest wadliwa ze względów przedmiotowych. W konsekwencji pełnej ocenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają tylko te oferty, które nie zostały uznane za odrzucone (tj. oferty złożone przez wykonawców wykluczonych z postępowania)1 lub nie zostały odrzucone.

Wykluczenie wykonawcy

Katalog przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania jest zamknięty i został określony w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. Należą do nich:

 

  1. Wyrządzenie szkody w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia publicznego w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, jeżeli szkoda nie została dobrowolnie naprawiona przed wszczęciem postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia wynikło z okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. W celu dokonania interpretacji powołanego przepisu należy uwzględnić treść art. 471 kodeksu cywilnego (dalej: kc) i przyjąć, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia jest tożsame z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. Omawiana przesłanka ma niewątpliwie charakter podmiotowy, gdyż chroni zamawiającego przed zawarciem umowy z podmiotem nierzetelnym. Należy podkreślić, iż dla ustalenia wystąpienia przedmiotowej przesłanki niezbędne jest udowodnienie przez zamawiającego szkody, gdyż stosownie do art. 6 kc to na zamawiającym spoczywa ciężar dowodu.
  2. Otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości wykonawcy – przesłanka ta nie ma zastosowania, jeśli wykonawca po ogłoszeniu upadłości zawarł układ z wierzycielami, a układ ten przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Ma niewątpliwie także charakter podmiotowy, gdyż umożliwia wyeliminowanie z postępowania wykonawcy, którego sytuacja ekonomiczna może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie zamówienia, a nadto uniemożliwia powierzenie zamówienia podmiotowi, który przed jego wykonaniem może zostać zlikwidowany.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne