Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-10-2007 Autor: mec. Anna Specht-Schampera
Autor: Fot. Archiwum PP

Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się problematyką zamówień publicznych.


Liczba miejsc po przecinku

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w opisie sposobu obliczenia ceny, zawarł zapis, iż cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeden z wykonawców w obliczaniu marży zapisał: wartość netto – 0,01 zł, wartość brutto – 0,0122 zł. Pozostałe składniki ceny były podawane już z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Czy taką ofertę należy odrzucić?

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści siwz. Podkreśla się przy tym w orzecznictwie arbitrów, że przy ocenie, czy doszło do naruszenia wspomnianego artykułu należy kierować się wagą uchybienia, a przede wszystkim tym, czy uchybienie to mogło mieć wpływ na ocenę zamawiającego w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej w świetle kryteriów wynikających z siwz (np. wyrok zespołu arbitrów z dnia 28 grudnia 2006 r. – sygn. akt UZP/ZO/0-2993/06). Z pytania wynika, że niezgodność treści oferty nie dotyczyła samej ceny (ceny jednostkowej), będącej podstawą wyboru oferty najkorzystniejszej, ale jednego z elementów cenotwórczych, będących w kręgu zainteresowania zamawiającego w celu sprawdzenia, czy zaoferowana przez wykonawców cena zawiera wszelkie czynności, koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Jeżeli zatem cena podana przez wykonawcę w ofercie jest prawidłowa, to popełnienie błędu przez wykonawcę w zakresie obliczenia marży – jednego z czynników cenotwórczych – nie może, w mojej ocenie, rzutować na ocenę prawidłowości oferty. Opisany w pytaniu sposób obliczenia marży nie stanowi tak istotnego uchybienia, które dyskwalifikowałoby ofertę jako niezgodną z treścią siwz.


Sprzęt inny niż w umowie

W branży informatycznej dostępność danego produktu bardzo szybko ulega zmianom. Wielokrotnie zdarza się, że oferowane przez wykonawców urządzenia nie są już dostępne na rynku w chwili rozstrzygnięcia przetargu, ewentualnie takie trudności występują po podpisaniu umowy. Czy i na jakich zasadach zamawiający ma prawo zgodzić się na dostawę sprzętu innego niż oferowany w ofercie przedstawionej przez wykonawcę?

 

Zgodnie z art. 140 ust. 2 Pzp w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą jednakże dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne