Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-10-2007 Autor: mec. Anna Specht-Schampera
Autor: Fot. Archiwum PP

Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się problematyką zamówień publicznych.


Liczba miejsc po przecinku

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w opisie sposobu obliczenia ceny, zawarł zapis, iż cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeden z wykonawców w obliczaniu marży zapisał: wartość netto – 0,01 zł, wartość brutto – 0,0122 zł. Pozostałe składniki ceny były podawane już z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Czy taką ofertę należy odrzucić?

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści siwz. Podkreśla się przy tym w orzecznictwie arbitrów, że przy ocenie, czy doszło do naruszenia wspomnianego artykułu należy kierować się wagą uchybienia, a przede wszystkim tym, czy uchybienie to mogło mieć wpływ na ocenę zamawiającego w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej w świetle kryteriów wynikających z siwz (np. wyrok zespołu arbitrów z dnia 28 grudnia 2006 r. – sygn. akt UZP/ZO/0-2993/06). Z pytania wynika, że niezgodność treści oferty nie dotyczyła samej ceny (ceny jednostkowej), będącej podstawą wyboru oferty najkorzystniejszej, ale jednego z elementów cenotwórczych, będących w kręgu zainteresowania zamawiającego w celu sprawdzenia, czy zaoferowana przez wykonawców cena zawiera wszelkie czynności, koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Jeżeli zatem cena podana przez wykonawcę w ofercie jest prawidłowa, to popełnienie błędu przez wykonawcę w zakresie obliczenia marży – jednego z czynników cenotwórczych – nie może, w mojej ocenie, rzutować na ocenę prawidłowości oferty. Opisany w pytaniu sposób obliczenia marży nie stanowi tak istotnego uchybienia, które dyskwalifikowałoby ofertę jako niezgodną z treścią siwz.


Sprzęt inny niż w umowie

W branży informatycznej dostępność danego produktu bardzo szybko ulega zmianom. Wielokrotnie zdarza się, że oferowane przez wykonawców urządzenia nie są już dostępne na rynku w chwili rozstrzygnięcia przetargu, ewentualnie takie trudności występują po podpisaniu umowy. Czy i na jakich zasadach zamawiający ma prawo zgodzić się na dostawę sprzętu innego niż oferowany w ofercie przedstawionej przez wykonawcę?

 

Zgodnie z art. 140 ust. 2 Pzp w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą jednakże dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne