Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Jak zminimalizować koszty konsorcjum

Data publikacji: 01-10-2007 Autor: Michał Zarębski, Łukasz Laszczyński
Tagi:    konsorcjum

Istotnym ułatwieniem w zakresie funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w procedurach przetargowych może stać się instytucja określana terminem cash pooling, związana z optymalizacją przepływów finansowych danej grupy kapitałowej.

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2006 r. nr 164, poz. 1163 – tekst jedn. ze zm., dalej: Pzp), poprzez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy mogą też ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. Wynika to wprost z art. 23 ust. 1 Pzp.

 

Taka możliwość – dzięki koncentracji kapitału oraz doświadczenia – daje szansę na realizację dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, które pozostawałyby poza zakresem możliwości każdego z uczestników z osobna.

Porozumienie podmiotów

Jedną z form wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego jest zawiązanie konsorcjum. Na zagranicznych rynkach zamówień publicznych taka forma występuje dość powszechnie.  W Polsce nadal niewiele spółek wchodzi w porozumienia z partnerami gospodarczymi. Konsorcjum możemy zdefiniować jako porozumienie dwóch lub większej liczby podmiotów zobowiązujących się do wspólnego działania oraz osiągnięcia zamierzonego celu. Przepisy prawa cywilnego nie wyodrębniają umowy konsorcjum, w związku z czym jego istnienie jest uzasadnione cywilistyczną zasadą swobody umów.

 

Zasada swobody kontraktowania na gruncie prawa cywilnego podlega ograniczeniu wynikającemu z art. 3531 kodeksu cywilnego (dalej: kc). Zgodnie z nim strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

 

Analiza dopuszczalnych rozwiązań prawnych w zakresie umowy konsorcjum oraz istoty tej formy organizacyjno-prawnej wskazuje jednoznacznie na podobieństwo konsorcjum do spółki cywilnej uregulowanej w art. 860-875 kc. Zawierając umowę, wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne