Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 01-10-2007

Przedstawiamy przykładowe rozstrzygnięcia odwołań rozpatrywanych przez zespoły arbitrów, a dotyczących wynagrodzenia ryczałtowego w robotach budowlanych.


Cena za całość robót

sygn. akt UZP/ZO/0-1581/05


W proteście złożonym do zamawiającego wykonawca A zarzucił mu, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej dokonał on wyboru oferty z naruszeniem przepisów art. 7 ust. 1 i 3, art. 2 ust. 5 w zw. z art. 91 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 Pzp.

 

Protestujący wykonawca A wskazał, iż wybrana przez zamawiającego oferta wykonawcy B nie spełnia wszystkich wymogów formalnych zawartych w siwz poprzez wprowadzenie zmian w ilościach określonych przez zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysu będącego integralną częścią siwz. W uzasadnieniu protestu wykonawca A wskazał, iż zostały zaniżone normy dotyczące robocizny, sprzętu, materiałów we wskazanych pozycjach kosztorysu poprzez wprowadzenie do kosztorysu współczynników, co spowodowało zaniżenie wartości robocizny, wartości sprzętu i wartości materiału. Protestujący wskazał, że w konsekwencji nieprawidłowego działania zamawiającego jego interes prawny doznał uszczerbku, gdyż jego oferta nie została wybrana. Zamawiający nie rozstrzygnął protestu w ustawowym terminie.

 

W odwołaniu wnoszący odwołanie podtrzymał zarzuty postawione w proteście i sformułowane wnioski. Zespół arbitrów na posiedzeniu poprzedzającym rozprawę ustalił, że zarówno protest, jak i odwołanie złożone zostały w terminie i przez uprawniony podmiot.

 

Rozpoznając sprawę zespół arbitrów zapoznał się z treścią siwz, treścią złożonych ofert oraz wziął pod uwagę treść złożonych przez strony wyjaśnień. Uznał, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

 

W siwz zamawiający nie określił sposobu obliczenia ceny, a w § 10 wzoru umowy stanowiącego załącznik do specyfikacji wskazał, że: „Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy”. Wynagrodzenie to miało być ustalone w oparciu o dołączone do siwz przedmiary robót. Wskazane w przedmiarach robót KNNR miały charakter pomocniczy, gdyż zamawiający nie postawił w specyfikacji jednoznacznego wymogu stosowania do wyliczenia ceny norm podanych w KNNR. Nie narzucają tego wymogu również obowiązujące przepisy prawa. Zgodnie z formularzem ofertowym wykonawcy zobowiązani byli podać cenę za całość robót objętych zamówieniem i na poszczególne zadania oraz złożyć oświadczenie, że oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Zapisy te nie budziły wątpliwości odwołującego na etapie przygotowania oferty. Prowadzone postępowanie nie wykazało, aby zamawiający naruszył wskazany przez odwołującego art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 Pzp, tj. dopuścił do oceny ofertę niezgodną z siwz i ofertę z rażąco niską ceną. Odwołujący nie wykazał, aby w wybranej ofercie pominięto jakiekolwiek pozycje przedmiaru robót oraz nie wykazał różnic w jednostkach przedmiaru robót. Wybrana oferta zawiera cenę porównywalną z innymi złożonymi w postępowaniu ofertami. Zespół arbitrów ustalił, że wybrana przez zamawiającego oferta ma cenę niższą o 14 proc. od ceny oferty odwołującego. Brak zatem podstaw do uznania, że jest to cena rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Prowadzone postępowanie nie wykazało również, aby zamawiający naruszył w toku postępowania zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji i zasadę wyboru oferty, o których mowa w art. 7 Pzp, co zarzucił odwołujący w proteście i odwołaniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne