Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 01-10-2007

Przedstawiamy przykładowe rozstrzygnięcia odwołań rozpatrywanych przez zespoły arbitrów, a dotyczących wynagrodzenia ryczałtowego w robotach budowlanych.


Cena za całość robót

sygn. akt UZP/ZO/0-1581/05


W proteście złożonym do zamawiającego wykonawca A zarzucił mu, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej dokonał on wyboru oferty z naruszeniem przepisów art. 7 ust. 1 i 3, art. 2 ust. 5 w zw. z art. 91 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 Pzp.

 

Protestujący wykonawca A wskazał, iż wybrana przez zamawiającego oferta wykonawcy B nie spełnia wszystkich wymogów formalnych zawartych w siwz poprzez wprowadzenie zmian w ilościach określonych przez zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysu będącego integralną częścią siwz. W uzasadnieniu protestu wykonawca A wskazał, iż zostały zaniżone normy dotyczące robocizny, sprzętu, materiałów we wskazanych pozycjach kosztorysu poprzez wprowadzenie do kosztorysu współczynników, co spowodowało zaniżenie wartości robocizny, wartości sprzętu i wartości materiału. Protestujący wskazał, że w konsekwencji nieprawidłowego działania zamawiającego jego interes prawny doznał uszczerbku, gdyż jego oferta nie została wybrana. Zamawiający nie rozstrzygnął protestu w ustawowym terminie.

 

W odwołaniu wnoszący odwołanie podtrzymał zarzuty postawione w proteście i sformułowane wnioski. Zespół arbitrów na posiedzeniu poprzedzającym rozprawę ustalił, że zarówno protest, jak i odwołanie złożone zostały w terminie i przez uprawniony podmiot.

 

Rozpoznając sprawę zespół arbitrów zapoznał się z treścią siwz, treścią złożonych ofert oraz wziął pod uwagę treść złożonych przez strony wyjaśnień. Uznał, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

 

W siwz zamawiający nie określił sposobu obliczenia ceny, a w § 10 wzoru umowy stanowiącego załącznik do specyfikacji wskazał, że: „Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy”. Wynagrodzenie to miało być ustalone w oparciu o dołączone do siwz przedmiary robót. Wskazane w przedmiarach robót KNNR miały charakter pomocniczy, gdyż zamawiający nie postawił w specyfikacji jednoznacznego wymogu stosowania do wyliczenia ceny norm podanych w KNNR. Nie narzucają tego wymogu również obowiązujące przepisy prawa. Zgodnie z formularzem ofertowym wykonawcy zobowiązani byli podać cenę za całość robót objętych zamówieniem i na poszczególne zadania oraz złożyć oświadczenie, że oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Zapisy te nie budziły wątpliwości odwołującego na etapie przygotowania oferty. Prowadzone postępowanie nie wykazało, aby zamawiający naruszył wskazany przez odwołującego art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 Pzp, tj. dopuścił do oceny ofertę niezgodną z siwz i ofertę z rażąco niską ceną. Odwołujący nie wykazał, aby w wybranej ofercie pominięto jakiekolwiek pozycje przedmiaru robót oraz nie wykazał różnic w jednostkach przedmiaru robót. Wybrana oferta zawiera cenę porównywalną z innymi złożonymi w postępowaniu ofertami. Zespół arbitrów ustalił, że wybrana przez zamawiającego oferta ma cenę niższą o 14 proc. od ceny oferty odwołującego. Brak zatem podstaw do uznania, że jest to cena rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Prowadzone postępowanie nie wykazało również, aby zamawiający naruszył w toku postępowania zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji i zasadę wyboru oferty, o których mowa w art. 7 Pzp, co zarzucił odwołujący w proteście i odwołaniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne