Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Należyte wykonanie zamówienia publicznego

Data publikacji: 01-10-2007 Autor: Tatiana Kluszczyńska
Autor: fot. Ingram Publishing

Kiedy zamawiający może, a kiedy musi żądać od wykonawców dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz w jaki sposób zamawiający powinien je oceniać.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) zamawiający żąda od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia publicznego jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 8 ustawy. Jeżeli zaś wartość zamówienia jest mniejsza niż wspomniane kwoty, zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Art. 25 ust. 1 Pzp ogranicza jednak zamawiającego do żądania od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, które mają potwierdzać spełnianie:

 

  1. warunków udziału w postępowaniu,
  2. wymagań określonych przez zamawiającego dla oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych.

Dokument czy oświadczenie

Całość żądanych oświadczeń lub dokumentów zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. Wszystkie te oświadczenia lub dokumenty potrzebne są zamawiającemu w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych przez niego w danym postępowaniu. Poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokonuje oceny, czy wykonawcy:

 

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

A zatem, każdy biorący udział w postępowaniu wykonawca udowadnia fakt spełniania wszystkich określonych przez zamawiającego warunków przez składane oświadczenia lub dokumenty, gdyż ciężar udowodnienia, iż spełnia określone warunki, spoczywa właśnie na nim.

 

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający może poprzestać na żądaniu od wykonawcy jedynie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jednak gdy ta wartość jest równa lub przekracza te kwoty – wówczas zamawiający musi ich żądać.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne