Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Roboty zamienne

Data publikacji: 01-10-2007 Autor: Ewa Wiktorowska

W określonych sytuacjach zamawiający może zrezygnować z zaplanowanego w umowie zakresu robót budowlanych i wprowadzić w jego miejsce nowy. Najczęściej tego typu zmiany są efektem wad dokumentacji projektowej.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) mocno ogranicza swobodę zamawiającego w dokonywaniu zmian w umowie. Generalną zasadą Pzp jest niezmienność zawartych umów. W skrócie wyraża się ona w przepisie określającym, że treść umowy musi odpowiadać treści oferty oraz że umowa w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest nieważna z mocy prawa.

Konieczna zgoda zamawiającego

Art. 144 Pzp zezwala jednak na dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty w przypadku, gdy wynika to z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne dla zamawiającego.  Bez zgody zamawiającego nie jest możliwe dokonanie jakichkolwiek zmian w umowie, zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych. Wskazany artykuł ustawy jest bezwzględnie obowiązujący, nie można go wyłączyć ani ograniczyć poprzez postanowienia umowy. Ustawa stanowi również, że naruszenie tego przepisu skutkuje każdorazowo nieważnością dokonanych zmian.

 

Pzp określa trzy przypadki, kiedy dokonanie zmian w zawartej umowie jest dopuszczalne. Są to zmiany, które:

 

  1. nie zmieniają treści oferty,
  2. zmieniają treść oferty, ale konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  3. zmieniają treść oferty, ale zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

 

Zgodnie z art. 648 § 2 kodeksu cywilnego (dalej: kc) dokumentacja projektowa wymagana przez właściwe przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (dalej: Pb) i Pzp stanowi składową część umowy. Chcąc dokonać zmian dokumentacji projektowej zamawiający musi przestrzegać zasad regulujących w Pzp kwestię zmiany umowy, a więc art. 144. Uznanie dokumentacji za integralną część umowy oznacza również, że jej zmiany powinny być dokonane na piśmie. Zgodnie z art. 77 kc: „Jeżeli umowa została zawarta na piśmie, jej uzupełnienie, zmiana albo rozwiązanie za zgodą obu stron, jak również odstąpienie od niej powinno być stwierdzone pismem”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne