Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Oświadczenie woli

Data publikacji: 01-10-2007 Autor: Leszek Klepacki
Tagi:    wadium   oświadczenie

Z uwagi na to, iż czynność prawna polega na zaciąganiu zobowiązań lub nabywaniu uprawnień, podstawą każdej takiej czynności jest oświadczenie woli złożone na piśmie, ustnie lub wyrażone gestem.

Oświadczenie woli to pojęcie z zakresu prawa cywilnego, oznaczające przejaw woli ludzkiej zmierzający do wywołania skutku prawnego w postaci powstania, zmiany, ustania stosunku prawnego. Oświadczeniem woli jest każde zachowanie człowieka wyrażające jego wolę w sposób dostateczny. Może być złożone nie tylko na piśmie, ale także ustnie, jak również może zostać wyrażone przez gest. Definicja oświadczenia woli w prawie polskim została zawarta w art. 60 kodeksu cywilnego (dalej: kc).

 

Przejaw woli zostanie uznany za oświadczenie woli w sensie prawnym, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

 

  1. oświadczenie zostanie złożone w sposób swobodny; przymus fizyczny wyłącza oświadczenie woli, zaś przymus psychiczny stanowi wadę oświadczenia woli,
  2. oświadczenie będzie zrozumiałe, co oznacza, że przynajmniej w drodze interpretacji można ustalić, jakiego rodzaju skutek prawny chciał wywołać składający oświadczenie.

 

Tutaj można wyróżnić:

 

– oświadczenia woli wyraźne – złożone za pomocą mowy, pisma, powszechnie uznanych za zrozumiałe,

– oświadczenia woli dorozumiane – złożone w inny sposób niż powyżej, poprzez inne zachowanie; są one oświadczeniem woli, jeżeli w danym kontekście sytuacyjnym zachowanie to pozwala odczytać wolę podmiotu.

oświadczenie złożone na serio – musi mu towarzyszyć rzeczywista wola wywołania skutku prawnego. Oświadczeniem woli nie na serio jest takie oświadczenie, które ze względu na okoliczności, w jakich zostało złożone, nie może zostać odczytane jako zmierzające do wywołania skutku prawnego. Oświadczenia woli pozorne, a więc zmierzające do wywołania innego skutku prawnego niż wynika z okoliczności, są oświadczeniem woli, choć dotkniętym wadą.

W jakiej formie

Osoba dokonująca czynności prawnej zgodnie z art. 60 kc musi ujawnić swoją wolę w sposób dostatecznie zrozumiały dla adresata tej czynności, przy czym jej ujawnienie może być uzewnętrznione w każdy dowolny sposób. Jest to tzw. zwykła forma oświadczenia woli. Zachowanie osoby musi być na tyle zrozumiałe, aby w drodze wykładni ustalić jego sens i znaczenie, swobodne i złożone w zamiarze wywołania określonych skutków prawnych, które są jego zamiarem. Z chwilą złożenia takiego oświadczenia kc, jak również ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wiąże szereg skutków objętych treścią czynności prawnej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne