Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Moment rozpoczęcia prac stanowiących doświadczenie

Data publikacji: 12-03-2021 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Rys. B. Brosz

W procedurach o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający często korzystają z możliwości selekcji wykonawców na podstawie wymogu legitymowania się określonym doświadczeniem w realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych.

 

Zakres wymaganego doświadczenia ustalany jest w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, o udzielenie którego toczy się dane postępowanie. Ustawodawca uregulował przedział czasowy, jaki może być brany pod uwagę przy formułowaniu przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia wykonawcy. W przepisach § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (dalej: rozporządzenie), wskazano, że zamawiający może wymagać od wykonawcy wykazania się robotami budowlanymi wykonanymi nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a w przypadku dostaw i usług – wykonanymi nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat.


Zgodnie z przytoczonym przepisem okres nabywania doświadczenia może się zawierać lub musi się kończyć w wyznaczonym terminie. Nieprawne jest więc sformułowanie warunku udziału w postępowaniu, w ramach którego zamawiający wymagałby wykazania się przez wykonawcę dostawami, usługami lub robotami budowlanymi, które rozpoczęły się i zakończyły w okresie odpowiednio (w zależności od rodzaju zamówienia) ostatnich trzech lub pięciu lat. Potwierdza to poniższe orzecznictwo:


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 kwietnia 2019 r. (I GSK 2523/18)
„Sformułowanie «robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat» wprowadza tylko ogranicznik w postaci daty granicznej końca robót, nie wprowadza zaś ogranicznika w odniesieniu do terminu rozpoczęcia robót. Oznacza to, że wprowadzenie tego dodatkowego warunkowania przez zamawiającego [«rozpoczęli i zakończyli» – przyp. autora] pozbawia możliwości wzięcia udziału w postępowaniu podmioty, które prowadziły duże, długotrwałe inwestycje, rozpoczęte wcześniej niż 5 lat przed terminem składania ofert, jednak do tego momentu ukończone” (zob. też postanowienie KIO z 17 sierpnia 2017 r., KIO 1666/17).


Wymaganie, by wykonawca legitymował się zadaniami rozpoczętymi i zakończonymi odpowiednio w okresie ostatnich trzech lub pięciu lat, spowodowałoby wykluczenie z postępowania wykonawców realizujących zadania długoterminowe, co byłoby sprzeczne z zasadą równego traktowania wykonawców. Literalne brzmienie przepisu rozporządzenia nie wskazuje terminu rozpoczęcia dostaw, usług lub robót budowlanych, których wykonanie jest zaliczane do doświadczenia wykonawcy.

 

[...]

 

ekspert z zakresu zamówień publicznych, główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne