Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Żądanie próbek

Data publikacji: 01-10-2007 Autor: Konrad Brodaczewski
Tagi:    oświadczenie
Autor: B.Brosz

Wymóg zamawiającego odnośnie przedstawienia przez wykonawcę próbek zamawianych towarów ma na celu sprawdzenie, czy przedmiot przyszłej umowy spełnia określone w specyfikacji warunki. Za zużyte próbki wykonawcy należy się jednak wynagrodzenie.

Wobrocie gospodarczym podmioty zainteresowane zawieraniem między sobą umów mają możliwość i prawo przeprowadzania testów przedmiotów, które potencjalnie mogłyby stać się przedmiotem przyszłej umowy. Naturalne jest, iż przed zawarciem umowy kupna, dzierżawy czy leasingu przyszły użytkownik chciałby upewnić się, czy przedmiot umowy, która ma być zawarta, będzie spełniał jego oczekiwania i wymogi. Przed zawarciem umowy o dzieło czy zlecenia zlecający chce natomiast upewnić się, czy wykonawca ma odpowiednie kwalifikacje, dające rękojmię prawidłowego wykonania umowy.

 

Podobnie podmioty zobowiązane do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) winny mieć możliwość sprawdzenia, czy produkty, które planują kupić, usługi, z których będą korzystać czy roboty budowlane, które zostaną dla nich wykonane, spełnią stawiane im wymogi i oczekiwania. Wskazać należy jednocześnie, iż podmioty stosujące Pzp w ramach prowadzonych przez siebie procedur o udzielenie zamówienia publicznego uprawnione są do podejmowania tylko takich czynności, do jakich bezpośrednio zobowiązują je przepisy prawa.

 

W ramach omawianej regulacji prawo do przetestowania przedmiotu przyszłej umowy przybiera postać prawa do żądania od wykonawców próbek oferowanych produktów, a także innego rodzaju „dokumentów”, potwierdzających, iż oferowane dostawy, usługi czy roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. Wskazać należy, iż zagadnienie to nie jest wolne od kontrowersji oraz kwestii wartych uwagi. Uznać należy, że omawiane zagadnienie jest istotne z punktu widzenia praktyki. Nie zostało ono jednak zbyt szczegółowo uregulowane, a zatem wymagane jest odpowiednie zastosowanie wchodzących w grę przepisów.

Brak uregulowań w Pzp

Bezpośrednie odwołanie do ustawowego pojęcia próbek, które nie zostało jednak ustawą zdefiniowane, znaleźć można wyłączenie w art. 97 ust. 2 Pzp. Przepis ten odnosi się do obowiązku zwrotu próbek, a także planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz podobnych materiałów przez zamawiającego na wniosek wykonawców, których oferty nie zostały wybrane. Norma ta sama w sobie wywołuje pewne kontrowersje, które zostaną omówione w dalszej części artykułu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne