Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Przepisy prawa cywilnego w zamówieniach

Data publikacji: 10-03-2021 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych nie wpłynęła co prawda na sam charakter postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lecz wprowadziła szereg zmian związanych m.in. ze stosowaniem prawa cywilnego w procesie prowadzenia postępowań i udzielania zamówień.

 

Ustawa z dnia 11 wrześ­nia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp, nowa ustawa), która obowiązuje od 1 stycznia 2021 r., miała wyjątkowo długie – bo prawie półtoraroczne – vacatio legis. Niestety, stan epidemii wprowadzony w Polsce w marcu 2020 r. skutecznie utrudnił wdrażanie uczestników rynku zamówień publicznych do nowego stanu prawnego. Z powodu ograniczeń epidemicznych w zasadzie zamarł rynek szkoleń, przenosząc się do wirtualnej rzeczywistości, a w drugiej połowie 2020 r. wręcz słychać było głosy domagające się przesunięcia terminu wejścia w życie nowej ustawy. Ustawodawca jednak nie zdecydował się na taki krok, lecz swoistym jego ukłonem w stronę zamawiających była wprowadzona „rzutem na taśmę” nowelizacja1 nowej ustawy, która usunęła m.in. przepisy dotyczące zamówień bagatelnych2. W ten sposób w nowy rok weszliśmy z nową ustawą, która zawiera prawie trzy razy więcej przepisów niż ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp z 2004 r.) i jest dla wielu zamawiających i wykonawców całkowicie odmienną zamówieniową rzeczywistością.


Zmiany wprowadzone nową ustawą


Nowa ustawa, choć zmieniła wiele, to nie wpłynęła na sam charakter postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nadal opiera się ono w swej istocie na przepisach prawa cywilnego. Cywilistyczny charakter postępowania został przesądzony zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie, w którym nieraz w sposób bardzo wzniosły podkreślano znaczenie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych: „Od zarania dziejów zamówień publicznych udzielano w oparciu o ogólne zasady prawa cywilnego. Choć zamówienia te są kontraktami zawieranymi w interesie publicznym i płatne ze środków publicznych, to państwo i samorząd występowały przy nich jako strona według prawa cywilnego, korzystając z atrybutów dominium a nie imperium. To dopiero niedawno wraz z umasowieniem zamówień publicznych wytworzyły się rozmaite zagrożenia wymagające drastycznych ograniczeń ustawowych, wprowadzanych sukcesywnie w poszczególnych krajach, tworzących dziś rozwinięty reżim zamówień publicznych. Stanowi on zbiór rozwiązań wyjątkowych, usprawiedliwionych interesem publicznym, ograniczających (choć nie wyłączających) przede wszystkim zasady wolności gospodarczej, swobody umów i pacta sunt servanta w obrębie zamówień publicznych. Dlatego nawet na tle obecnej ustawy o zamówieniach publicznych zasady te nie zostały całkowicie przekreślone, czego wyraźnym dowodem jest przepis art. 6a tej ustawy. W szczególności ograniczenia dotyczą sfery Zamawiającego, a w mniejszym stopniu oferentów. Wyraźnie eksponować wręcz trzeba, że nie tylko z ogólnej swobody umów, ale także i z właściwej dla zamówień publicznych zasady równego traktowania wszystkich ubiegających się o zamówienie publiczne dostawców i wykonawców (art. 16) wynikają szerokie możliwości ubiegania się o zamówienia publiczne. Jest to ważne również z uwagi na fundamentalne wymogi dochowania należytej konkurencyjności postępowania. Wyjątki podyktowane interesami publicznymi są wyraźnie ustawowo wyliczone (…). Tak jak wszelkich wyjątków ustawowych nie wolno ich interpretować rozszerzająco. Wszystkie zaś podmiotowe warunki uczestnictwa w postępowaniu powinny być konstruowane w wymiarze niezbędnym dla potrzeb postępowania” (wyrok Zespołu Arbitrów z 27 listopada 2000 r., UZP/ZO/0-1361/00).


Terminy


Ustawodawca w nowym pzp powtórzył regulację odnoszącą się do stosowania przepisów ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc, kodeks cywilny) w zamówieniach: treść art. 14 ust. 1 i 2 pzp z 2004 r. znalazła swój odpowiednik w obecnie obowiązującym art. 8. Przepis ten jednak względem poprzedniej regulacji został rozbudowany.


Ustępy 2 i 3 artykułu 8 są regulacjami szczególnymi w stosunku do art. 111 i 112 kc, gdzie ustawodawca nie posługuje się tak dokładną miarą czasu jak godzina.

 

W ocenie autorki, mając na względzie fakt, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego termin składania ofert czy terminy w aukcji elektronicznej oznacza się przez wskazanie nie tylko dnia, ale i godziny, wprowadzenie tych regulacji należy uznać za słuszne. W tym kontekście nie do końca zrozumiałe jest natomiast zamieszczenie w art. 8 ust. 5, który stanowi de facto powtórzenie art. 115 kc i wskazuje, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Również kwestia dni ustawowo wolnych od pracy nie budzi wątpliwości, gdyż katalog tych dni enumeratywnie wyliczono w art. 1 i 1a ustawy o dniach wolnych od pracy.

 

Warto zwrócić uwagę na nową regulację ustanowioną w art. 8 ust. 4 nowego pzp, która wprowadza zasadę, że termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze. Z uwagi na bardzo krótkie terminy dokonywania niektórych czynności oraz na kreatywność niektórych zamawiających w zakresie określenia sposobu ich dokonywania, szczególnie w okolicach długich weekendów i świąt, regulację tę docenią wykonawcy.

 

[...]

 

Radca prawny, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prowadzi indywidualną praktykę w Kancelarii Radcy Prawnego

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne