Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Kryteria oceny ofert

Data publikacji: 10-03-2021 Autor: Iwona Ziarniak

Kryteria oceny ofert to mierniki, które z jednej strony umożliwiają obiektywne, sprawiedliwe porównanie złożonych w postępowaniu ofert, a z drugiej gwarantują zamawiającemu wybór oferty spełniającej w jak największym stopniu jego oczekiwania.

 

To zamawiający, jako gospodarz postępowania, a następnie użytkownik zakupionego przedmiotu zamówienia, decyduje, jakimi kryteriami (oprócz ceny lub kosztu) i w jakiej ich wadze będzie się kierować przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Jego swoboda w tym zakresie jest jednak ograniczona koniecznością zachowania zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz proporcjonalności. Każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie, by każdy poprawnie poinformowany wykonawca, który dołoży należytej staranności, mógł interpretować je w jednakowy sposób.


Kryteria wpływają na konkurencję w postępowaniu, dlatego wobec czynności ich określenia i opisania wnoszone są odwołania. Wykonawcy często kwestionują prawidłowość opisania kryteriów, zarzucając zamawiającemu brak precyzji i jednoznaczności. Odwołujący często podnoszą też, że zastosowanie wskazanych w postępowaniu kryteriów oceny ofert nie służy w rzeczywistości potrzebom zamawiającego, ale uprzywilejowaniem jednych wykonawców kosztem innych. Wykonawca może także kwestionować decyzje podjęte przez zamawiającego w ramach kryteriów oceny ofert. Nie może jednak ograniczać się do lakonicznych i gołosłownych twierdzeń, lecz musi wykazać, że wadliwa jego zdaniem czynność opisania kryteriów oceny ofert uniemożliwia dokonanie prawidłowej oceny i weryfikacji na etapie badania ofert. Niezależnie od ogólnych zasad rozkładu ciężaru dowodu w postępowaniu odwoławczym to od zamawiającego należy oczekiwać, że ustanawiając określone kryterium jakościowe, będzie on w stanie przedstawić przekonujące uzasadnienie, w którym wykaże swoje potrzeby i znaczenie przyjętego kryterium dla jakości przedmiotu zamówienia.


Jakie są obowiązki zamawiającego w zakresie określenia i opisania kryteriów oceny ofert?


Najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana na podstawie kryteriów jakościowych (zob. art. 242 ust. 2 nowego pzp) oraz ceny lub kosztu albo ceny i kosztu. Zgodnie z art. 246 nowego pzp, co do zasady, zamawiający publiczni oraz inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (zob. art. 4 pkt 1 i 2 nowego pzp) oraz ich związki nie mogą stosować ceny jako jedynego kryterium lub też jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, chyba że określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.


Wybór kryteriów będących podstawą oceny złożonych ofert zależy od decyzji zamawiającego. Zgodnie z art. 239 nowego pzp muszą być one określone w dokumentach zamówienia zdefiniowanych w art. 7 pkt 3 nowego pzp, czyli najczęściej w SWZ lub opisie potrzeb i wymagań. Nie można jednak wykluczyć, że zamawiający określi kryteria również w innych dokumentach, do których się odwołuje, służących do określenia lub opisania warunków zamówienia.


Poza nazwą kryteriów zamawiający zobowiązany jest również określić wagę, jaką przypisuje każdemu z kryteriów, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to przypadku, w którym cena będzie jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Wówczas oczywiste będzie, że waga tego kryterium wynosi 100%.


W praktyce najczęściej kryteria opisywane są przy użyciu wzorów bądź za pomocą określenia poszczególnych przedziałów punktowych. W myśl art. 247 ust. 2 nowego pzp, jeśli zamawiający wskazuje przedział, to ma on mieć odpowiednią rozpiętość maksymalną. Tak jak pod rządami ustawy z 2004 r., tak i teraz każde kryterium oceny ofert musi być związane z przedmiotem zamówienia. Związek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia istnieje wówczas, gdy kryteria te dotyczą robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem zamówienia w dowolnych aspektach oraz w odniesieniu do dowolnych etapów ich cyklu życia, w tym do elementów składających się na proces produkcji, dostarczania lub wprowadzania na rynek, nawet jeżeli elementy te nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Należy jednak pamiętać, że czym innym jest ten zakaz wynikający z art. 241 ust. 3 nowego pzp, a czym innym możliwość sprecyzowania kryteriów jakościowych dotyczących organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 242 ust. 2 pkt 5 nowego pzp.

 

[...]

 

Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych; członek zarządu OSKZP i członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne