Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Informacja banku

Data publikacji: 10-03-2021 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Podpowiadamy, na jakie elementy należy zwrócić uwagę przy ocenie wykonawcy w ramach warunku dotyczącego zdolności kredytowej lub wysokości posiadanych przez niego środków finansowych.

 

Nie każdy z wykonawców zainteresowanych uzyskaniem danego zamówienia ma szansę urzeczywistnić swoje plany. Wynika to z faktu, że zamawiający ma prawo ustalić pewien poziom minimalnych oczekiwań względem wykonawcy, któremu powierzy realizację zamówienia. Oczekiwania te, nazywane warunkami udziału w postępowaniu albo kryteriami selekcji, mogą dotyczyć:

 

  • zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
  • uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
  • sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
  • zdolności technicznej lub zawodowej.


Na takie zawężenie kręgu wykonawców mogących ubiegać się o dane zamówienie pozwala art. 112 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Jeżeli chodzi o zdolność ekonomiczną i finansową wykonawcy, to ustawodawca w treści art. 115 ust. 1 pkt 4 pzp precyzuje, że ma ona polegać na posiadaniu przez wykonawcę w szczególności określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych.


W dalszej części rozważań przez pojęcie warunków udziału w postępowaniu rozumie się również kryteria selekcji.


Dowody


Środki dowodowe, jakie może przedłożyć wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie mogą być dowolne. Katalog tych środków wymieniono w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (dalej: rozporządzenie). Dla warunku zdefiniowanego jako posiadanie przez wykonawcę określonej zdolności kredytowej albo określonej kwoty środków finansowych dowodem jest informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (§ 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia). W sytuacji gdy wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, przedstawia inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ustawodawca zastrzega jednak w § 8 ust. 2 rozporządzenia, że inne środki dowodowe mogą być przedstawione jedynie z uzasadnionych przyczyn. Na potrzeby niniejszego opracowania przez pojęcie „informacja/opinia/zaświadczenie banku” rozumiemy również informację, opinię lub zaświadczenie wystawione przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.


Zdolność kredytowa to nie promesa


Jeżeli opinia bankowa odnosi się do informacji na temat zdolności kredytowej wykonawcy, nie musi zawierać informacji na temat rachunku bankowego posiadanego przez wykonawcę w tym banku. Co więcej – wykonawca wcale nie musi posiadać rachunku bankowego w banku udzielającym mu informacji na temat jego zdolności kredytowej. Wystawiona przez bank informacja o zdolności kredytowej wykonawcy nie może być jednak traktowana jako promesa udzielenia kredytu lub wręcz decyzja o jego udzieleniu. Wydanie takich decyzji jest bowiem uzależnione od spełnienia szeregu ściśle określonych przez bank wymagań. Potwierdzenie zdolności kredytowej wystawiane w informacjach z banku stanowi ogólną ocenę kondycji wykonawcy, jego zdolności i możliwości kredytowych. Wykonawcy nie dyskwalifikują zapisy w treści opinii bankowej informujące, że warunkiem przyznania kredytu jest przeprowadzenie pełnej analizy kredytowej wykonawcy (zob. wyroki KIO: z 30 maja 2016 r., KIO 795/16 oraz z 9 marca 2017 r., KIO 352/17). Celem uzyskania informacji/opinii banku nie jest bowiem przyrzeczenie udzielenia konkretnego kredytu, ale jedynie wykazanie zamawiającemu, że wykonawca posiada zdolność do sfinansowania zamówienia za pomocą środków pochodzących z możliwego do uzyskania kredytu.


Korzystanie z kredytów i innych produktów bankowych


Zamawiający powinien zachować ostrożność przy ocenie zdolności kredytowej wykonawcy na podstawie zaświadczeń o wysokości przyznanych mu już kredytów. W takich przypadkach opinia bankowa powinna w swej treści zawierać informacje nie tylko o wysokości kredytu udzielonego wykonawcy, ale także o środkach już wykorzystywanych, czy to w ramach tego limitu kredytowego, czy też w ramach odrębnych umów zawieranych z bankiem. Dlatego podczas oceny warunku udziału w postępowaniu dotyczącego określonej zdolności kredytowej wykonawcy ważna jest analiza całościowa informacji zawartych w opinii bankowej, a nie skupienie się na jej części dotyczącej tylko poziomu udzielonego już kredytu. Zdolność kredytowa musi być zdolnością realną, a więc środki wykorzystywane przez wykonawcę w ramach przyznanego kredytu nie są środkami wolnymi, które mogą być przeznaczone na realizację danego zamówienia. Oceniając potencjał finansowy wykonawcy, zamawiający musi pomniejszyć kwotę kredytu o wysokość wykorzystywanych już środków. Kwota wykorzystywana jest już długiem wykonawcy. Na zdolność kredytową wykonawcy wpływają także wykorzystywane przez wykonawcę inne produkty finansowe banków, np. akredytywy czy tzw. linie na gwarancje, które są przeznaczone na sfinansowanie określonych elementów działalności wykonawcy. Nie można ich więc przeznaczyć na dowolny cel, np. na sfinansowanie danego zamówienia publicznego (zob. wyroki KIO: z 13 kwietnia 2016 r., KIO 468/16; z 23 stycznia 2018 r., KIO 2748/17 i KIO 24/18). Warunkiem poprawnej oceny finansowej wykonawcy korzystającego z różnych produktów bankowych jest uwzględnienie informacji dotyczących posiadanych limitów wierzytelności, linii gwarancyjnych czy akredytyw. Możliwe jest sumowanie zdolności kredytowej na podstawie zawartych przez wykonawcę w przeszłości umów kredytowych, nawet w różnych bankach. Każdorazowo jednak warunkiem takiego sumowania jest określenie, w jakim stopniu linie kredytowe są niewykorzystane. Nie można zaliczać na poczet warunku udziału w postępowaniu kredytów już wykorzystanych. W skrajnym przypadku bowiem promowani byliby wykonawcy z największym zadłużeniu kredytowym, a nie ci, którzy legitymują się jak najlepszą zdolnością do pozyskania środków finansowych.

 

[...]

 

Główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne