Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i o wyniku postępowania

Data publikacji: 10-03-2021 Autor: Mariusz Partyka

W nowym pzp ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy tylko zamówień prowadzonych w procedurze unijnej. W przypadku zamówień poniżej progów unijnych zamawiający publikuje natomiast ogłoszenie o wyniku postępowania (zob. art. 309 ust. 1 nowego pzp).

 

Artykuł 95 poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp z 2004 r.) zobowiązywał zamawiającego do zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Termin na jego zamieszczenie wynosił 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej. Tak było w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne. W odniesieniu do zamówień ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym UE termin był identyczny, a różnica między tymi regulacjami polegała na tym, że w przypadku zamówień unijnych zamawiający zobowiązany był do tego, by ogłoszenie jedynie przekazać do publikatora we wskazanym terminie. W obecnie obowiązującej ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp) pogłębił się dualizm regulacji dotyczących postępowań, których wartość zamówienia jest równa progom unijnym lub większa, i tych o wartości mniejszej od progów unijnych (dla uproszczenia zwanych postępowaniami powyżej i poniżej progu). I tak w nowym pzp m.in. zachowano nazwę „ogłoszenie o udzieleniu zamówienia” tylko w przypadku zamówień powyżej progu (zob. art. 265 ust. 1 nowego pzp), podczas gdy w zamówieniach poniżej progu mamy do czynienia z ogłoszeniem o wyniku postępowania (zob. art. 309 ust. 1 nowego pzp). Niniejszy artykuł stanowi analizę regulacji nowego pzp w tym zakresie na tle poprzednio obowiązujących przepisów.


Przede wszystkim należy zauważyć, że zmiany idą o wiele dalej i nie ograniczają się do samego pogłębienia wspomnianego wyżej dualizmu. Poprzednio obowiązujący art. 95 pzp z 2004 r. (odpowiednio ust. 1 i 2) nakładał na zamawiających obowiązek opublikowania albo przekazania – w przypadku zamówień powyżej progu – ogłoszenia nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej. Umiejscowienie oraz brzmienie norm określonych w tym przepisie wskazywały, że zamawiający zobowiązany jest do publikacji (przekazania) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia niezależnie od trybu, w jakim przeprowadzono postępowanie (dodatkowo obowiązek ten zachodził w przypadku zawarcia umowy ramowej). Jeżeli tylko do danego postępowania ustawa miała zastosowanie i doszło do zawarcia umowy, to ogłoszenie o udzieleniu zamówienia było obowiązkowe. Podobnie jest obecnie, jednak różnica polega na tym, że mamy do czynienia z dwoma ogłoszeniami – o udzieleniu zamówienia oraz o wyniku postępowania.


Treść ogłoszeń


Zarówno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, jak i ogłoszenie o wyniku postępowania zawierają szereg informacji związanych z samą procedurą, a także z zawartą umową, w tym takie elementy jak opis przedmiotu zamówienia, informacje o złożonych ofertach, data udzielenia zamówienia czy wartość umowy. Co prawda ogłoszenie o wyniku postępowania (dalej również: ogłoszenie o wyniku) wymaga podania jedynie krótkiego opisu przedmiotu zamówienia, jednak jednocześnie należy określić wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych. W przypadku trybów zamówienia z wolnej ręki albo negocjacji bez ogłoszenia należy ponadto podać w ogłoszeniu o wyniku uzasadnienie prawne i faktyczne wyboru trybu (w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia należy podać uzasadnienie procedury konkurencyjnej z negocjacjami).


Ogólnie rzecz biorąc, celem publikacji takiego ogłoszenia jest umożliwienie innym podmiotom, głównie wykonawcom, zapoznania się z przebiegiem postępowania, a także umożliwienie kontroli przeprowadzonych przez zamawiającego czynności – w szczególności wyboru trybu, określenia wartości szacunkowej (do pewnego stopnia) czy wyboru najkorzystniejszej oferty.


Zakres informacji, jakie muszą być zawarte w ogłoszeniu powyżej progu, nie uległ zmianie. Został on bowiem określony w załączniku V, część D dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, a także w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2015/1986. Natomiast zakres ogłoszenia o wyniku postępowania uregulowano w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zakres informacji, jakie mają się znaleźć w ogłoszeniu o wyniku postępowania, ustanowiono w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia. Chcąc wskazać istotne elementy, które są nowe w stosunku do poprzednio obowiązującego zakresu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia o wartości poniżej progu, należy wymienić m.in. informację o tym, czy zamówienie publiczne albo umowa ramowa były ujęte w planie postępowań o udzielenie zamówień (jeśli tak, to podaje się nr BZP, pod którym został zamieszczony plan postępowań). Niezbędne jest również wskazanie konkretnej pozycji planu (identyfikator pozycji planu). Ponadto należy podać nie tylko adres strony internetowej zamawiającego, lecz także adres strony internetowej prowadzonego postępowania. Oprócz rodzaju zamawiającego podaje się również przedmiot działalności zamawiającego. Podając zaś liczbę ofert odrzuconych, należy wskazać, ile ofert zawierało rażąco niską cenę lub koszt. Podobnie jak poprzednio wskazuje się także cenę lub koszt oferty z najniższą oraz z najwyższą ceną lub kosztem, tym razem jednak wprost określono, że bierze się w tym wypadku pod uwagę wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przewidziano obowiązek podania nazw wszystkich wykonawców, a także dane adresowe pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 nowego pzp (pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Jeżeli realizację części zamówienia wykonawca przewiduje powierzyć podwykonawcom, to w ogłoszeniu powinna się znaleźć informacja o częściach zamówienia, których wykonanie ma być powierzone podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Z pozostałych informacji nowością jest konieczność podania, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia, uwzględnia określone w kryteriach (jeżeli je ustanowiono):

 

  • aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne zgodnie z art. 242 ust. 2 nowego pzp;
  • etykietę lub mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 nowego pzp;
  • w ramach kryterium kosztu – rachunek kosztów cyklu życia zgodnie z art. 245 nowego pzp.

 

[...]

 

Prawnik specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne