Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Data publikacji: 10-02-2021 Autor: Mateusz Saczywko

Obowiązek przygotowania planów postępowań ma na celuusystematyzowanie działań podejmowanych przez zamawiającegow związku z zamówieniami publicznymi, a także zwiększenietransparentności i przejrzystości postępowań.

 

Stosunkowo niedawno, w 2016 roku, wprowadzony został wymóg zamieszczania planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na stronie internetowej zamawiającego (zob. art. 1 pkt 24
ustawy o zmianie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.1). Ustanawiając ten obowiązek, ustawodawca wskazał jednocześnie, że przepis w zakresie zamieszczania planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych na stronie internetowej ma zastosowanie po raz pierwszy do planów sporządzanych na 2017 r. Plany te zamieszczane są więc dopiero od 4 lat. Analizując uzasadnienie przedmiotowego wymogu, trudno jednak znaleźć powód, dla którego ustawodawca za konieczne uznał zamieszczanie planu postępowań na stronie internetowej zamawiającego. W opinii prawnej wydanej przez UZP – która w przeważającej części zachowała aktualność w obowiązującym stanie prawnym – wskazano, że obowiązek przygotowania przez zamawiających planów postępowań jest elementem procesu, który ma na celu usystematyzowanie
prowadzonych przez zamawiającego postępowań, a także zachowanie spójności podejmowanych w tym celu działań2. Zamieszczenie planu postępowań stanowi jedną z czynności przygotowawczych do udzielenia zamówienia publicznego, która ma zwiększać transparentność i przejrzystość postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Ponadto można jednocześnie wywnioskować, że oprócz tego zamieszczanie planów postępowań miało na celu również zapewnienie szerszego dostępu dla małych i średnich przedsiębiorstw do informacji o planowanych
postępowaniach, a w efekcie możliwości wcześniejszego przygotowania się przez nie do wzięcia udziału w postępowaniach przetargowych. W swojej opinii
Urząd Zamówień Publicznych podkreślił bowiem, że publikacja planów postępowań o udzielenie zamówienia umożliwi wykonawcom przygotowanie
się do postępowań z wyprzedzeniem, rozplanowanie i alokację posiadanych zasobów w czasie, a także pozwoli na takie planowanie działań w ramach
prowadzonej działalności, by zwiększyć aktywność określonych wykonawców w sferze zamówień publicznych, co wprost może się przełożyć na wzrost konkurencyjności postępowań
przetargowych.

 

Korzyści dla zamawiającego


Plan postępowań spełnia również funkcje ważne dla samego zamawiającego, gdyż jego właściwe przygotowanie pomaga podejmować działania w taki sposób, by uniknąć zarzutu dzielenia zamówień na części, jak również ułatwia odpowiednie planowanie i terminowe wszczynanie postępowań o udzielenie zamówienia.

 

Nowe przepisy


W nowej ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp, nowa ustawa) nie zrezygnowano z obowiązku zamieszczania planu postępowań na stronie internetowej zamawiającego. Ustawodawca postanowił przy tym podkreślić ważność tego dokumentu. W dziale I nowej ustawy wydzielono bowiem cały rozdział 3 pt. „Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień”. Zgodnie z zamieszczonym w tym rozdziale przepisem art. 23 ust. 1 zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień
Publicznych, na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2, oraz na stronie internetowej zamawiającego. Wymóg zamieszczenia planu postępowań jest więc uzależniony od spełniania ustawowych przesłanek. Po pierwsze, dotyczy on nie wszystkich zamawiających, ale jest obligatoryjny jedynie dla:

 

  • jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  • innych państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jak również związków tych jednostek.

 

Termin na zamieszczenie planu pozostał w nowej ustawie niezmieniony. Przepisy wskazują, że plan zamieszcza się nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ. Jest to termin maksymalny.

 

Analizując wymogi w zakresie formy samego dokumentu, warto pochylić się nad różnicami między aktualnie obowiązującymi przepisami a tymi, które obowiązywały do końca 2020 r. (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; dalej: pzp z 2004 r.), a więc nad różnicami między planami, które przygotowywane były przez cztery ostatnie lata, a planami, które będą przygotowywane począwszy od roku bieżącego.

Zaczynając od elementów planu postępowań o udzielenie zamówień, trzeba wskazać, że w myśl przepisów pzp z 2004 r. plan ten miał zawierać w szczególności informacje dotyczące:

 

  1. przedmiotu zamówienia;
  2. rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
  3. przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;
  4. orientacyjnej wartości zamówienia;
  5. przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.

 

Ustawa nie określała w tej materii nic więcej. Każdy zamawiający zobligowany do przygotowania planu postępowań tworzył więc we własnym zakresie dokument, który zawierał co najmniej wskazane wyżej informacje. Nowa ustawa co prawda powiela zakres informacji, jakie mają zostać zawarte w planie postępowań (zob. art. 23 ust. 3 nowego pzp), wskazując jednak przy tym w art. 23 ust. 6, że minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór planu postępowań o udzielenie zamówień, kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowości, przejrzystości i aktualności informacji zawartych w planie.

 

[...]

 

Mateusz Saczywko
prawnik; naczelnik wydziału zamówień publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne