Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Niedopuszczalna zmiana treści oferty

Data publikacji: 10-02-2021 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Oferta stanowi oświadczenie wykonawcy składane zamawiającemu – oświadczenie woli zawarcia umowy, określające istotne postanowienia tej umowy. W toku badania i oceny ofert nie można więc zmieniać ich treści w sposób dowolny.

 

Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne nie zawsze są kompletne. Bywa też, że nie zawierają one jednoznacznych informacji co do sposobu wykonania zamówienia lub spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli informacje dotyczące braku podstaw do wykluczenia albo potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu są niekompletne, to na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp) zamawiający zobowiązany jest do wezwania wykonawcy do poprawienia lub uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń. W przypadku gdy wykonawca zamieścił w ofercie wszystkie wymagane dane, jednak sposób ich przedstawienia budzi wątpliwości, zamawiający może skorzystać z uprawnienia wynikającego z przepisu art. 187 nowego pzp i wezwać takiego wykonawcę do uszczegółowienia, wyjaśnienia lub ulepszenia treści złożonej oferty albo do przedstawienia dodatkowych informacji. Warunkiem jest, aby w tym trybie wykonawca nie zmienił w sposób istotny treści złożonej oferty. Zmianie nie mogą również ulec wymagania zawarte w specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ). Wymowa przepisu art. 187 nowego pzp jest analogiczna do przepisu art. 87 ust. 1 uchylonej już ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp z 2004 r.), zgodnie z którym w toku badania i oceny ofert zamawiający mógł żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne było jednak prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Przyjrzyjmy się typowym sytuacjom, będącym przedmiotem orzekania KIO, kiedy wykonawca zmieniał treść złożonej przez siebie oferty, odpowiadając na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień. Gdy treść oferty nie jest zgodna z warunkami zamówienia Treść oferty jest jednostronnym zobowiązaniem wykonawcy do wykonania na rzecz zamawiającego oznaczonego świadczenia i ma ono merytorycznie odpowiadać opisanym w SWZ potrzebom zamawiającego. W przypadku gdy wykonawca proponuje odmienne wykonanie zamówienia lub jego części (z wyjątkiem sytuacji, gdy sam zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej), jego oferta musi zostać odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 nowego pzp jako niezgodna z warunkami zamówienia. Czynność odrzucenia oferty na podstawie tego przepisu może zostać poprzedzona wezwaniem do złożenia wyjaśnień w trybie art. 187 nowego pzp. Jednak czym innym jest możliwość przedstawienia wyjaśnień poszczególnych elementów oferty, które wzbudziły wątpliwości zamawiającego, a czym innym wyjaśnienie zmierzające do zmiany złożonego oświadczenia, np. poprzez zastąpienie jednego z podstawowych parametrów oferowanego urządzenia innym parametrem. Zwrócić też należy uwagę, że wykonawca nie jest uprawniony, aby ustalać za zamawiającego, jakie parametry przedmiotu zamówienia mają mieć charakter istotny i wystarczający dla uznania, że przedmiot zamówienia wskazany w ofercie odpowiada przedmiotowi zamówienia opisanemu w postanowieniach SWZ (zob. wyrok KIO z 24 sierpnia 2011 r., KIO 1716/11). Omyłka w ilości dostarczanych urządzeń Kolejnym, często występującym przypadkiem jest zamieszczenie w kosztorysie ofertowym lub wykazie cen innych ilości urządzeń, jakie zamierza nabyć zamawiający, niż wynika to z SWZ. W konsekwencji nie jest jasne, czy wskazana cena za daną część zamówienia obejmuje błędną ilość danego asortymentu, czy – mimo wskazania błędnej ilości – obejmuje właściwą (określoną w SWZ) ilość tego asortymentu. W takim przypadku zamawiający nie jest uprawniony do poprawienia tej niewłaściwie podanej ilości asortymentu jako innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia z jednoczesną zmianą ceny oferty (w trybie art. 223 ust. 2 pkt 3 nowego pzp). Taka omyłka nie ma bowiem charakteru „oczywistego”, jeżeli sposób jej poprawienia nie jest możliwy do ustalenia na podstawie innych danych zawartych w ofercie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne