Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Regulamin udzielania zamówień

Data publikacji: 09-02-2021 Autor: Ewa Wiktorowska
Rys. B. Brosz

O czym zamawiający muszą pamiętać, modyfikując dotychczasowe regulaminy udzielania zamówień publicznych w jednostce zamawiającej?

 

Proces udzielania zamówień publicznych – z punktu widzenia jednostki zamawiającej – regulowany jest na dwóch poziomach: norm powszechnie obowiązujących oraz regulaminów wewnętrznych. Normy powszechnie obowiązujące to przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 2019 ze zm.; dalej: pzp, nowa ustawa) wraz z aktami wykonawczymi. Regulaminy to z kolei akty regulujące tryb i sposób pracy zamawiającego, obowiązujące jego pracowników w zakresie w nich opisanym, ale pozbawione w zasadzie jakiegokolwiek wpływu na wykonawców1. Z praktyki wynika, że w większości jednostek zamawiających obowiązuje regulamin udzielania zamówień publicznych składający się z:

 

 • regulaminu dla zamówień, których wartość jest równa progowi stosowania ustawy lub większa;
 • regulaminu zamówień do progu stosowania ustawy i wyłączonych ze stosowania ustawy;
 • regulaminu komisji przetargowej.

 

Niekiedy wskazane regulaminy są opracowywane odrębnie i zatwierdzane przez właściwy organ jednym, a czasem kilkoma zarządzeniami wewnętrznymi obowiązującymi w jednostce.

 

Każdy z nich reguluje inną sferę działalności jednostki w obszarze zamówień publicznych. Jednak tylko jeden z tych regulaminów ma umocowanie w przepisach pzp – regulamin komisji przetargowej (zob. art. 55 ust. 3 pzp).

 

Nowe przepisy umożliwiają zamawiającym uaktualnienie regulaminów i ich modyfikację na podstawie doświadczeń nabytych w wyniku korzystania z dotychczasowych zapisów tych regulaminów.

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych

 

Ustawodawca nie wprowadził w pzp normy, która obligowałaby jednostki zamawiające do opracowania regulaminu zamówień publicznych, jednak istotność kwestii związanych z procesem zakupowym w jednostce wymaga określenia zasad organizacji tego procesu oraz zakresu odpowiedzialności każdego z jego uczestników. O ile regulamin prac komisji przetargowej reguluje jedynie działanie tej komisji, o tyle regulamin udzielania zamówień powinien jasno określać kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych komórek organizacyjnych zamawiającego za cały proces zakupowy. Zgodnie z tym procesem udzielanie zamówień rozpoczyna się od identyfikacji potrzeby, celów, które chcemy osiągnąć, ograniczeń czasowych i kosztowych, a dalej obejmuje:

 

 • planowanie, tj. analizy rynkowe, analizy budżetowe, obliczenie orientacyjnych kosztów;
 • wybór najlepszego sposobu zaspokojenia potrzeby – analiza potrzeb i wymagań (art. 83 pzp);
 • odstąpienie od udzielenia zamówienia albo decyzję o jego udzieleniu;
 • w przypadku decyzji o udzieleniu zamówienia – przygotowanie strategii zakupowej, wybór trybu udzielenia zamówienia;
 • przygotowanie planu postępowań o udzielenie zamówień (art. 23 pzp);
 • przygotowanie dokumentów zamówienia;
 • prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia;
 • wybór najkorzystniejszej oferty;
 • zarządzanie umową;
 • raport z realizacji zamówienia, czyli raport z osiągnięcia celów zamówienia i analizę błędów po jego zakończeniu (art. 446 pzp);
 • wnioski do uwzględnienia na przyszłość w kolejnych postępowaniach.

 

Regulamin nie musi być bardzo szczegółowy, nie trzeba w nim opisywać przebiegu poszczególnych trybów udzielania zamówień, niezbędne jest jednak opisanie poszczególnych elementów powyższego procesu zakupowego i przypisanie ról konkretnym jednostkom organizacyjnym zamawiającego oraz konkretnym osobom w tych jednostkach. Treść regulaminu powinna umożliwić pracownikom zamawiającego poznanie tego procesu zakupowego i swojej roli w nim.

 

„Regulamin ma być z jednej strony narzędziem kontroli procesu udzielania tego rodzaju zamówień, a z drugiej strony «podręcznikiem» dla każdego pracownika. Tworząc regulamin, nie tworzymy ustawy pzp-bis, ale narzędzie, które ma ułatwić pracę”2.

 

Aktualizując dotychczasowy regulamin, należy pamiętać o tych aspektach, które w pzp zostały zmienione względem poprzednio obowiązujących przepisów. Są to w szczególności następujące kwestie: Próg stosowania ustawy W nowej ustawie wprowadzono inny niż dotąd próg stosowania jej przepisów. Próg bagatelności ustalono w walucie polskiej na poziomie 130 000 zł (a nie – jak dotąd – 30 000 euro). Co za tym idzie – nowy regulamin ma zastosowanie do udzielenia zamówień o wartościach równych tej kwocie bądź ją przekraczających.

 

[...]

 

Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa; członek Rady Zamówień Publicznych, prezes zarządu OSKZP, członek Rady KIG, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne