Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Staranne działanie wykonawcy

Data publikacji: 31-12-2020 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Określone standardy w podejmowanych czynnościach podczas ubiegania się o zamówienie publiczne obowiązują nie tylko zamawiającego, ale i wykonawcę.

 

Pojęcie starannego działania funkcjonuje we wszystkich aspektach życia. Każdy intuicyjnie wie, że w różnych dziedzinach pojęcie to jest rozumiane inaczej, w sposób właściwy dla tej dziedziny, odnoszący się do cech charakterystycznych danego sektora. Definicję legalną należytej staranności odnajdziemy zaś w art. 355 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc).

 

Miernik należytej staranności


Nie jest niczym zaskakującym, że od profesjonalisty działającego zawodowo w danej branży oczekujemy więcej, gdyż posiada on w swoim obszarze działania większe doświadczenie, umiejętności (zwłaszcza gdy zajmuje się czymś od lat), potrafi przewidzieć skutki swojego działania lub zaniechania i jest na bieżąco z przepisami prawa obowiązującymi w danej dziedzinie. Orzecznictwo sądów powszechnych bogate jest w wykładnię przepisu art. 355 kc.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 7 listopada 2017 r. (I ACa 697/17)
„Powszechnie ten ostatni przepis [art. 355 § 2 kc – przyp. autora] rozumie się w ten sposób, że w stosunkach gospodarczych przy określaniu wzorca należytej staranności należy uwzględniać wyższe, surowsze wymagania, z uwagi na zawodowy charakter działalności dłużnika, prowadzonej w sposób ciągły, co do zasady oparty na szczególnych umiejętnościach, wiedzy i doświadczeniu. W odniesieniu do stosunków o charakterze zawodowym uzasadnia to wymaganie staranności dłużnika na poziomie wyższym od przeciętnego. Przy tym wymaganie takie należy stosować zarówno do umów jednostronnie, jak i dwustronnie profesjonalnych” (zob. też wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 kwietnia 2016 r., XXIII Ga 81/16; postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z 1 października 2018 r., XII Ga 772/18; wyrok Sądu Najwyższego z 4 lipca 2019 r., IV CSK 363/18).


W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego działanie z należytą starannością obowiązuje obie strony postępowania: zamawiającego i wykonawcę. Kwestia starannego działania zamawiającego dotyczy m.in. skrupulatnego oszacowania wartości zamówienia, precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia i oczekiwań co do jego wykonania, opisu warunków udziału w postępowaniu czy jednoznacznego formułowania zapytań i wezwań kierowanych do wykonawców. Tematem niniejszych rozważań będzie natomiast wskazanie newralgicznych obszarów, w których wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na własne działania, a zamawiający – na ich ocenę pod względem autentyczności, celowości i przejrzystości.


Złożenie oferty we właściwym miejscu i czasie


Wydawać by się mogło, że samo złożenie oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego nie powinno nastręczać wykonawcy żadnych trudności. Wszak jest to czynność nieskomplikowana, a powszechna cyfryzacja życia codziennego może ułatwić odszukanie siedziby zamawiającego znajdującej się nawet na terenie większego kompleksu budynków. Jeżeli przedstawiciel wykonawcy przybywa na teren, którego nie znał, lub jeśli nie był pewny położenia budynków na tym terenie, powinien dołożyć starań, aby zlokalizować odpowiednie miejsce. Zwykle takie kompleksy biurowców są dobrze oświetlone i oznakowane tablicami informacyjnymi, kierującymi do właściwych budynków poszczególnych firm znajdujących się na danym terenie.
Wykonawca, który decyduje się na złożenie oferty tuż przed upływem terminu składania ofert, powinien się wcześniej upewnić, że zdoła to uczynić we właściwym miejscu i czasie. Złożenie oferty w siedzibie innej firmy, znajdującej się w tym samym kompleksie budynków i posiadającej ten sam adres, nie będzie bowiem stanowiło skutecznego złożenia oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Czynność polegająca na złożeniu oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne również należy do obrotu profesjonalnego. Dlatego w interesie wykonawcy leży złożenie oferty w takim czasie i miejscu, które nie będą budziły żadnych wątpliwości i będą zgodne z wymogami specyfikacji.


Wyrok KIO z 1 grudnia 2017 r. (KIO 2418/17)
„Nie można zapominać, że złożenie oferty w ramach prowadzonych postępowań na podstawie ustawy Pzp należy do obrotu profesjonalnego. Dlatego też od podmiotów biorących udział w takich postępowaniach wymaga się dochowania zasad podwyższonej staranności. Z tych względów należytą staranność wykonawcy zgodnie z art. 355 § 1 k.c. określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. W interesie Odwołującego leżało, aby złożyć ofertę w takim czasie i miejscu, który nie budziłby żadnych wątpliwości. Odwołujący decydując się na złożenie oferty tuż przed upływem terminu, bez upewnienia się, że czyni to we właściwym miejscu, winien liczyć się z ryzykiem, że nie zdoła tego skutecznie uczynić. Z tych względów Zamawiający prawidłowo uznał, że oferta Odwołującego została złożona po wyznaczonym na tę czynność terminie".

 

[...]

 

Sylwia Mosur-Blezel
główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne