Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Możliwość dochodzenia swoich racji przed KIO

Data publikacji: 31-12-2020 Autor: Iwona Ziarniak

Aby skutecznie dochodzić swoich racji przed Krajową Izbą Odwoławczą (dalej: KIO lub Izba), wykonawca zobowiązany jest wnieść odwołanie w sposób właściwy, tak aby nie zostało ono odrzucone. Izba jest zobowiązana z urzędu do tego, by w toku posiedzenia niejawnego w ramach czynności formalnoprawnych i sprawdzających badać przesłanki odrzucenia odwołania.

 

Jest to ocena poprawności odwołania pod względem formalnym, czyli sprawdzenia, czy odwołanie pochodzi od uprawnionego podmiotu, czy zostało wniesione w terminie, czy mieści się w granicach zaskarżenia dopuszczonych przez prawo, czy uiszczono wpis itp. Dopiero zakończenie tej weryfikacji z wynikiem pozytywnym otwiera drogę do merytorycznego rozpoznania odwołania przez KIO. Natomiast odwołanie z negatywną oceną jest przez Izbę odrzucane i nie wywiera żadnego skutku na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tak jakby nie zostało ono przez wykonawcę wniesione. Nieprawidłowe oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody w nadaniu biegu postępowaniu odwoławczemu i w rozpoznaniu odwołania przez Izbę.


Należy pamiętać, że postępowanie odwoławcze jest postępowaniem odrębnym od postępowania o udzielenie zamówienia.


Legitymacja do wniesienia odwołania służy tylko takiemu uczestnikowi postępowania, który wykaże interes w uzyskaniu zamówienia. Interes nie może być hipotetyczny i musi dotyczyć konkretnego postępowania, w którym środek ochrony prawnej jest stosowany. Odwołujący musi dowieść, że posiada obiektywną, tj. wynikającą z rzeczywistej utraty możliwości uzyskania zamówienia lub ubiegania się o udzielenie zamówienia, potrzebę uzyskania określonego rozstrzygnięcia.


Odwołanie przysługuje wyłącznie od zachowań zamawiającego (czynności przez niego podejmowanych lub zaniechanych) w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zatem odwołanie nie przysługuje na każde zachowanie zamawiającego. Ustawodawca w nowym pzp przy zamówieniach krajowych nie ogranicza zakresu czynności, wobec których można wnieść odwołanie, lecz należy pamiętać, że nie można go oprzeć na zarzutach dotyczących naruszenia przepisów innych niż przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.


Wykonawca musi mieć na uwadze, że termin na wniesienie odwołania ma charakter terminu zawitego, czyli nie ma możliwości przywrócenia go, a uchybienie temu terminowi powoduje u wykonawcy wygaśnięcie prawa skorzystania ze środka ochrony prawnej, jakim jest odwołanie. Ponadto odwołujący jest zobowiązany do tego, aby przekazać kopię odwołania zamawiającemu w taki sposób, aby ten mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia.

 

[...]

 

Iwona Ziarniak
ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych; członek zarządu OSKZP i członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne