Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Analiza potrzeb i wymagań

Data publikacji: 31-12-2020 Autor: Zbigniew Leszczyński

Przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań to nowy obowiązek, jaki na zamawiających publicznych nakłada nowa ustawa w przypadku prowadzenia postępowań unijnych.

 

Ustawa z dnia 11 wrześ­nia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp) wprowadziła nowy obowiązek dla zamawiających publicznych. W myśl art. 83 ust. 1 nowego pzp w zamówieniach, których wartość jest równa progom unijnym lub wyższa, zamawiający publiczni, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, muszą dokonać analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia.

 

Zgodnie z ust. 2 tego przepisu zamawiający w ramach analizy dokonuje w szczególności:

 

 1. badania możliwości zaspokojenia potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych;
 2. rozeznania rynku w aspekcie:
  • alternatywnych środków zaspokojenia potrzeb,
  • możliwych wariantów realizacji zamówienia, albo wskazuje, że jest wyłącznie jedna możliwość wykonania zamówienia.

 

Elementy analizy


Zgodnie z art. 83 ust. 3 analiza ma zawierać:

 

 1. orientacyjną wartość zamówienia dla każdego ze wskazanych wariantów;
 2. możliwość podziału zamówienia na części;
 3. przewidywany tryb udzielenia zamówienia;
 4. możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych zamówienia;
 5. ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia.


Ustęp 4 art. 83 określa, że zamawiający publiczny może odstąpić od analizy w przypadku, gdy zachodzi podstawa udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia (chodzi zapewne o przesłankę pilnej potrzeby udzielenia zamówienia: art. 209 ust. 1 pkt 4 nowego pzp) lub w trybie zamówienia z wolnej ręki (przesłanka – wyjątkowa sytuacja powodująca konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia: art. 214 ust. 1 pkt 5 nowego pzp).


Uzasadnienie


W uzasadnieniu do nowego pzp stwierdzono, że wprowadzenie obowiązku polegającego na sporządzaniu analizy potrzeb i wymagań ma służyć realizacji jednego z głównych celów nowego pzp, tj. „zwiększeniu efektywności systemu zamówień publicznych oraz pozwoli na pełniejsze wdrożenie zasad, o których mowa w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, czyli uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów”.


Co do formy analizy wskazano, że „przepisy ustawy nie określają formy, w jakiej powinna zostać sporządzona analiza, ani terminu na jej wykonanie. Wskazują one jedynie pewne stałe elementy, które należy rozważyć przy sporządzaniu analizy potrzeb i wymagań. Ponadto analiza potrzeb i wymagań nie musi być sporządzana w postaci oddzielnego dokumentu, przygotowywanego wyłącznie w związku z dyspozycją przedmiotowego przepisu”.


Ponadto – w odniesieniu do wyboru trybu prowadzenia postępowania – podkreślono, że: „W ramach analizy zamawiający powinien również dokonać wyboru odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia, dostosowanego do konkretnego przedmiotu zamówienia. Na przykład na etapie przygotowania postępowania zamawiający powinien stwierdzić czy posiada odpowiednie zasoby i wiedzę pozwalającą na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz czy nie jest wskazane wybranie trybu, który umożliwia zidentyfikowanie w drodze dialogu z wykonawcami optymalnego sposobu zaspokojenia potrzeb i sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia”.


Praktyka


Gros zamawiających publicznych to jednostki samorządu terytorialnego, głównie gminy. Rada gminy reprezentuje mieszkańców i uchwala budżet, a więc i wydatki na zamówienia publiczne. Czym podczas tych czynności kierują się radni? Podpowiedziami wyborców lub własnymi poglądami w odniesieniu do tego, co danej społeczności jest potrzebne. Duża grupa zamówień to zamówienia związane z utrzymaniem porządku: przetargi na zbieranie i utylizację odpadów, utrzymanie dróg, utrzymanie terenów zielonych, usługi pocztowe, zaopatrzenie w artykuły biurowe, w komputery, usługi informatyczne, zakup nośników energii (elektrycznej, gazu, oleju opałowego, a także węgla) itp. Wartości tych zamówień nawet w średnich gminach przekraczają progi unijne. Czy dla tych zamówień także należy przeprowadzać analizę potrzeb i wymagań? Z przepisu wynika, że tak. Będzie więc konieczne sporządzenie dokumentu, w którym znajdą się wymagane elementy (zob. Przykład).


Ponieważ sporządzanie analizy to nowy obowiązek, dopiero praktyka pokaże, jakie jeszcze elementy w takim dokumencie powinny się znajdować. Autor stoi na stanowisku, że w odniesieniu do ww. zamówień, czyli zamówień niezbędnych do funkcjonowania zamawiającego, dokument ten będzie zbędny. W przypadku większości zamówień będzie on wyglądać tak jak przedstawiono to w Przykładzie.

 

[...]

 

Zbigniew Leszczyński
zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Częstochowie, członek Izby Inżynierów Budownictwa i biegły sądowy z zakresu budownictwa

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne