Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Brak kosztorysu a odrzucenie oferty

Data publikacji: 31-12-2020 Autor: Agnieszka Dylong

Czy oferta wykonawcy, który nie dołączył kosztorysu do składanej w postępowaniu oferty, podlega odrzuceniu? W jakich przypadkach i na jakiej podstawie?

 

Wymóg dołączenia kosztorysu ofertowego jest zazwyczaj spotykany w zamówieniach na roboty budowlane. Niemniej jednak także w przypadku zamówień na usługi zdarza się niejednokrotnie, że zamawiający żąda dołączenia kosztorysu do oferty. Co ciekawe, obowiązek dołączenia do oferty kosztorysu dotyczy nie tylko tych zamówień, w których przewidziano rozliczenie kosztorysowe, ale także tych, w których mamy do czynienia z wynagrodzeniem ryczałtowym.


W związku z wymogiem zawartym w specyfikacji warunków zamówienia, aby do oferty dołączyć kosztorys, rodzi się pytanie o to, jakie są skutki niedopełnienia tego obowiązku, tj. czy brak taki podlega uzupełnieniu oraz czy oferta taka podlega dyskwalifikacji i powinna zostać odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp) jako niezgodna z warunkami zamówienia (dawniej jako niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w myśl art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

 

Pojęcie wynagrodzenia kosztorysowego oraz wynagrodzenia ryczałtowego


Na wstępie rozważań warto zdefiniować pojęcia wynagrodzenia kosztorysowego i ryczałtowego. W tym celu należy odwołać się do przepisów ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc) dotyczących umowy o roboty budowlane (przy czym analogicznie pojęcia te należy rozumieć w przypadku wynagrodzenia za zamówienia na usługi). Z art. 629 zd. 1 kc wynika, że wynagrodzenie kosztorysowe dotyczy przypadku, w którym strony określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów. W literaturze dodatkowo wskazuje się, że cechą charakterystyczną tego modelu jest to, iż wynagrodzenie kosztorysowe ma charakter wynikowy, jego wysokość jest zależna od rozmiaru świadczenia wykonanego przez przyjmującego zamówienie (tj. nakładu pracy, ilości materiału) i zostaje wyliczona według cen i stawek podanych w kosztorysie. Sporządzany na etapie zawarcia umowy kosztorys określa wynagrodzenie w sposób przybliżony, szacunkowy, natomiast o ostatecznej wysokości wynagrodzenia decyduje rozmiar świadczenia składającego się na wykonanie dzieła1.


W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje się, że: „Przy tego rodzaju wynagrodzeniu ustalanym w umowach zawarte są dodatkowe klauzule przesądzające o tym, że ostateczna wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy zostanie ustalona w kosztorysie sporządzanym przez wykonawcę po zakończeniu realizacji umowy” (wyrok KIO z 24 listopada 2017 r., KIO 2389/17).


Z kolei w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, na mocy art. 632 § 1 kc, jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. W literaturze wskazuje się, że: „Wynagrodzenie ustalone w formie ryczałtu polega na umówieniu przez strony wysokości wynagrodzenia w stałej kwocie, która będzie stanowiła ostateczne wynagrodzenie przyjmującego zamówienie z tytułu zamówionego dzieła, niezależnie od tego, jakie nakłady czy też koszty będzie musiał ponieść ten podmiot w celu wykonania dzieła. Istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest zatem przyjęcie przez przyjmującego zamówienie ryzyka ekonomicznego polegającego na niemożliwości zmiany ustalonej pierwotnie kwoty, nawet jeżeli w chwili jej ustalania nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”2. Warto jednak podkreślić, że nawet w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego zamawiający może żądać dołączenia do oferty kosztorysu:


Wyrok KIO z 4 stycznia 2016 r. (KIO 2724/15, KIO 2702/15)
„(...) zamawiający uprawniony był do żądania od wykonawców złożenia kosztorysu niezależnie od tego, że umówione przez strony wynagrodzenie miało być wynagrodzeniem ryczałtowym. W opozycji do takiego żądania nie stoi bowiem żaden z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepis ustawy P.z.p. ani Kodeksu cywilnego. Podkreślić przy tym należy, że przytoczone wyżej postanowienia s.i.w.z. wskazują, że kosztorys ofertowy dla części rozliczanej ryczałtowo nie miał jedynie charakteru informacyjnego, jak jest to zwykle przyjmowane przy tego typu rozliczeniu, lecz miał konkretne znaczenie dla realizacji zamówienia. A zatem uznać należy, iż odwołujący, decydując się na złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu, winien był respektować ustalone przez zamawiającego zasady i złożyć wszystkie wymagane dokumenty, w tym również wymagany kosztorys.”. (zob. też wyrok KIO z 24 listopada 2017 r., KIO 2389/17).


W zależności od tego, czy mamy do czynienia z wynagrodzeniem kosztorysowym, czy z wynagrodzeniem ryczałtowym, odmiennie kształtują się skutki niedołączenia kosztorysu do oferty.

 

[...]

 

Agnieszka Dylong
radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne