Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Poleganie na zasobach innych podmiotów

Data publikacji: 31-12-2020 Autor: Michał Zastrzeżyński

Regulacje związane z poleganiem na zasobach innych podmiotów zostały syntetycznie ujęte w przepisach art. 118–123 nowego pzp. Ich właściwe zrozumienie wymagać będzie jednak analizy łącznej z innymi przepisami nowego pzp.

 

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp) dają wykonawcom możliwość posługiwania się zasobami innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Instrument ten, obok wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, daje podstawy formalnoprawne do łączenia potencjałów kilku podmiotów w procesie ubiegania się o udzielenie zamówienia.


W znacznej mierze przepisy nowego pzp są zbieżne z tymi uregulowanymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp z 2004 r.), jednak ustawodawca wprowadził kilka drobnych zmian, a kwestie, które uprzednio budziły wątpliwości interpretacyjne, zostały wprost uregulowane w przepisach.


Zakres udostępnianych zasobów


W art. 112 ust. 2 nowego pzp ustawodawca dokonał kategoryzacji warunków udziału w postępowaniu, wskazując na cztery grupy funkcjonujące w obrocie prawnym. Odwołał się mianowicie do:

 

  • zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
  • uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
  • sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
  • zdolności technicznych lub zawodowych.


Zgodnie z art. 118 ust. 1 nowego pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów w odniesieniu do zdolności technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Powyższe oznacza, że nie można polegać na zasobach podmiotu je udostępniającego w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Podejście to jest całkowicie zrozumiałe – nie jest bowiem możliwe przekazanie zasobów w postaci np. prawa do prowadzenia działalności regulowanej. Pod tym względem praktyka wynikająca ze stosowania przepisów nowego pzp nie będzie niczym nowym.


Ustawodawca jasno wskazuje, że wykonawca będzie miał prawo polegać na zasobach innego podmiotu nie tylko w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, ale także w odniesieniu do kryteriów selekcji. W tym zakresie nastąpiło doprecyzowanie przepisów. Na podstawie art. 22a pzp z 2004 r. nie sposób bowiem wywieść, czy poleganie na zasobach innego podmiotu odnosi się jedynie do warunków udziału w postępowaniu, czy też obejmuje kryteria selekcji. Co prawda, w świetle funkcjonującego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej wykonawca miał prawo polegać na zasobach w odniesieniu do kryteriów selekcji, jednak brak stosownych, jasnych regulacji ustawowych wzbudzał wątpliwości na etapie weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zatem wskazanie wprost w przepisach nowego pzp zakresu, w odniesieniu do którego wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, należy ocenić pozytywnie. Co prawda, pojawiają się wątpliwości interpretacyjne, czy poleganie na zasobach innych podmiotów w stosunku do kryteriów selekcji nie stanowi naruszenia zasad równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji, jednak głębsze dywagacje na ten temat warto zastąpić odwołaniem się do przepisów unijnych, z których reguła ta wynika wprost.


Zaangażowanie podmiotu w realizację zamówienia


W art. 118 ust. 2 nowego pzp ustawodawca wskazał, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Regulacja ta jest powieleniem brzmienia art. 22a ust. 4 pzp z 2004 r. Tym samym w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, które są nierozerwalnie związane z udostępnianymi zasobami, ich wykorzystanie będzie możliwe jedynie poprzez zaangażowanie podmiotu trzeciego w realizację zamówienia publicznego. O ile udostępnienie sprzętu, narzędzi, wyposażenia itp. może się odbyć bez jakiegokolwiek zaangażowania podmiotu udostępniającego ten zasób, o tyle już przekazanie know-how bez zaangażowania tego podmiotu w realizację zamówienia jest niemożliwe. Regulacja art. 118 ust. 2 nowego pzp ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w sposób pozorny – tylko w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Mechanizm ten ma na celu zapobieżenie tzw. handlowi referencjami. W przypadku gdy wykonawca będzie chciał skorzystać z doświadczenia podmiotu trzeciego, będzie mógł to uczynić, pod warunkiem że podmiot ten zrealizuje zamówienie publiczne w zakresie, w jakim udostępnił swój zasób.


Należy przy tym pamiętać, że zamawiający ma prawo zastrzec obowiązek osobistego wykonania kluczowych zadań dotyczących realizacji danego zamówienia. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z tego uprawnienia wykonawca w tym zakresie nie będzie mógł polegać na zasobach innych podmiotów. W takim wypadku należy się zastanowić, w jaki sposób ma postąpić wykonawca, który samodzielnie nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, a jest zdeterminowany do udziału w nim. Wydaje się, że najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest przystąpienie do postępowania wspólnie z innym podmiotem – na zasobach którego wykonawca zamierzał się oprzeć – w ramach konsorcjum.

 

[...]

 

Michał Zastrzeżyński
zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca, odpowiedzialny m.in. za proces udzielania zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne