Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Ogłoszenia w nowym pzp

Data publikacji: 31-12-2020 Autor: Katarzyna Jachowska

Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady sporządzania i publikowania przez zamawiającego ogłoszeń o zamówieniach. Przedstawiamy najważniejsze nowości w tym zakresie.

 

Ustawa z dnia 11 wrześ­nia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 2019 ze zm.; dalej: nowe pzp) określa:

 

 • przepisy dotyczące przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji UE i publikowania ich w Dzienniku Urzędowym UE – dział II „Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne”, rozdział 1, oddział 2, art. 86–90;
 • przepisy dotyczące zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) – dział III „Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne”, rozdział 2, art. 267–272).

 

Sporządzanie ogłoszeń o zamówieniu oraz ich publikowanie w sposób przewidziany ustawą stanowi na gruncie nowego pzp, podobnie jak dotychczas, jeden z głównych obowiązków zamawiającego jako organizatora postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tak jak do tej pory sposób i miejsce zamieszczenia ogłoszenia będą uzależnione od wartości zamówienia.

 

Zamówienia klasyczne powyżej progów unijnych


W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej progom unijnym lub większej mają zastosowanie regulacje unijne. Ogłoszenia przekazywane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej powinny być przygotowane zgodnie ze wzorami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011. Określono tam 18 standardowych formularzy dotyczących różnego rodzaju zamówień i ich etapów (art. 87 ust. 1 nowego pzp).


Z uwagi na fakt, że zamówienia publiczne podlegają coraz intensywniejszej cyfryzacji, standardowe formularze wymienione w ww. rozporządzeniu wymagają licznych dostosowań w celu zapewnienia ich skuteczności. Z uwagi na zmiany z tym związane planowane jest zastąpienie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1986 nowym rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 (e-formularze) wydane na podstawie art. 51 ust. 1, art. 75 ust. 3 i art. 79 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE1.


W nowym pzp nie sprecyzowano treści ogłoszenia o zamówieniu, zakresu zawieranych w nim informacji, lecz odesłano w tym zakresie właśnie do rozporządzenia Komisji. Obowiązkiem zamawiających będzie udokumentowanie daty przekazania ogłoszenia do publikacji, w tym przechowywanie dowodu dokonania tej czynności. Sama procedura przekazywania ogłoszeń przez zamawiających nie ulegnie zmianie, nadal będą one przekazywane zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń ustanowionymi przez Komisję Europejską, dostępnymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2014/24/UE2.


W odniesieniu do ogłoszeń o wartości równej progom unijnym lub większej nowe pzp (art. 88) wprowadza wymóg udostępniania ogłoszeń przez zamawiających na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Dotychczas zamawiający miał obowiązek umieszczania ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Obowiązek sprecyzowany w art. 88 nowego pzp nie wyklucza możliwości udostępnienia treści ogłoszenia dodatkowo w innych miejscach niż strona internetowa prowadzonego postępowania.


Ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej lub w innym miejscu powinno być tożsame co do treści z ogłoszeniem publikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że udostępnienie ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego może nastąpić dopiero w dniu publikacji ogłoszenia we wskazanym unijnym publikatorze, a nie w dniu jego przekazania do publikacji. Wyjątek stanowić będzie sytuacja, w której publikacja ogłoszenia nie nastąpiła w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia otrzymania ogłoszenia o zamówieniu przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej – w takim wypadku zamawiający może udostępnić ogłoszenie w innych miejscach po upływie 48 godzin.


Nowością w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów jest wprowadzenie ograniczeń w zakresie dopuszczalnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nie może powodować zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym w dokumentach zamówienia. Artykuł 90 ust. 3 nowego pzp wskazuje na konsekwencje zmiany charakteru zamówienia: „(…) w przypadku, gdy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu istotnie zmieniają charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają zakres zamówienia, zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 256”. Przepis ten ustanawia przesłankę unieważnienia postępowania w opisanej sytuacji i nakłada na zamawiającego obowiązek podjęcia określonej czynności. Zamawiający może zmienić ogłoszenie po jego opublikowaniu, ale przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert. Zmiana ogłoszenia może polegać na zmianie bądź sprostowaniu jego treści lub udzieleniu dodatkowych informacji. Dokonanie zmiany ogłoszenia w przypadku zamówień o wartości równej progom unijnym lub większej następuje analogicznie do przypadku publikowania go po raz pierwszy, tj. przez przekazanie zmienionej treści Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia, zamieszczając ogłoszenie o zmianie ogłoszenia bądź publikując zmiany lub dodatkowe informacje.


Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne


Zgodnie z dyspozycją w art. 272 ust. 2 nowego pzp minister właściwy do spraw gospodarki określa w drodze rozporządzenia zakres informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych w BZP. Rozporządzenie to powinno uwzględniać wszystkie ogłoszenia umieszczane w BZP zgodnie z ustawą, w tym ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 216 ust. 1, o wyniku postępowania zgodnie z art. 216 ust. 3 oraz o wykonaniu umowy, publikowane zgodnie z art. 448.


Regulacje w tym zakresie określało dotąd rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (DzU z 2016 r., poz. 1127 ze zm.) wydane na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), która z dniem 1 stycznia 2021 r. straciła moc w związku z wejściem w życie nowej ustawy. Zgodnie jednak z art. 97 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 2020 ze zm.) rozporządzenie z dnia 26 lipca 2016 r. zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia regulującego zakres informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych w BZP, wydanego na podstawie art. 272 ust. 2 nowego pzp, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2022 roku.


Uzasadnienie projektu


W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny” w dniu 23 lipca 2020 r. opublikowany został projekt nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Projektowane rozporządzenie – w odróżnieniu od poprzedzającego go rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. – nie określa wzorów ogłoszeń, ale jedynie wymienia informacje, jakie powinny zostać zawarte w ogłoszeniach zamieszczanych w BZP. Taki zabieg ma zapewnić pewną elastyczność regulacji – pozostawia bowiem zamawiającemu swobodę w graficznym ujęciu zakresu danych, jakie powinny być zawarte w ogłoszeniach. Projekt rozporządzenia określa w poszczególnych załącznikach zakres informacji dla wszystkich rodzajów ogłoszeń zawartych w BZP, tj.:

 

 

 1. Ogłoszenia o zamówieniu.
 2. Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy.
 3. Ogłoszenia o wyniku postępowania – warto podkreślić, że w procedurze krajowej zakończenie postępowania będzie się wiązało z koniecznością publikacji ogłoszenia wyników postępowania. Artykuł 309 nowego pzp wskazuje, że zamawiający będzie musiał w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieścić w BZP ogłoszenie o wyniku postępowania. Ogłoszenie powinno zawierać informacje o udzieleniu zamówienia, czyli o zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania. Natomiast w przypadku zamówień o wartości równej progom unijnym lub większej będzie to tzw. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, zawierające informację o wynikach tego postępowania.
 4. Ogłoszenia o konkursie.
 5. Ogłoszenia o wynikach konkursu.
 6. Ogłoszenia o zmianie umowy.
 7. Ogłoszenia o wykonaniu umowy – art. 448 nowego pzp wskazuje, że zamawiający będzie musiał w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy zamieścić w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy. Obowiązek dotyczy nie tylko postępowań krajowych, ale również postępowań prowadzonych w procedurze unijnej, mimo że ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczane będzie tylko w BZP.
 8. Ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym.
 9. Ogłoszenia o spełnianiu okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11–14 nowego pzp.
 10. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.


W związku z wprowadzeniem w nowym pzp nowych rodzajów ogłoszeń projekt rozporządzenia określa także zakres informacji dla ogłoszeń dotychczas niezamieszczanych w BZP, czyli: ogłoszenia o spełnianiu okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11–14 nowego pzp, oraz ogłoszenia o wykonaniu umowy. Zamiast dotychczasowego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w projektowanym rozporządzeniu określono zakres informacji dla ogłoszenia o wyniku postępowania (które w nowym pzp jest jego odpowiednikiem). Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem najwięcej informacji trzeba będzie zawrzeć w ogłoszeniu o zamówieniu. Wynika to z faktu, że jest to ogłoszenie wszczynające postępowanie, stąd niezbędne jest podanie jak największej liczby danych, które mogą być potrzebne wykonawcom.

 

[...]

 

Katarzyna Jachowska
prawnik, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, specjalista ds. zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne