Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Regulamin konkursu (cz. 1)

Data publikacji: 31-12-2020 Autor: Piotr Pieprzyca

Przygotowując się do wszczęcia konkursu, oprócz sprecyzowania jego przedmiotu i powołania sądu konkursowego zamawiający będzie musiał m.in. sporządzić jego regulamin, określając prawa i obowiązki stron postępowania konkursowego.

 

Cel regulaminu konkursu jest podobny do tego, jaki nadano specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Elementy, jakie powinien zawierać taki regulamin, wskazano w art. 333 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 2019 ze zm.; dalej: nowe pzp). Wyliczenie to ma charakter otwarty, więc oprócz elementów wskazanych przepisem zakresu regulaminu zamawiający może w regulaminie zawrzeć też inne informacje, o ile są one zgodne z wymaganiami nowego pzp.


Warto przyjrzeć się, jakie elementy powinien zawierać regulamin konkursu, w kolejności wynikającej z przywołanego przepisu. Dzięki temu łatwiej będzie na nowo stworzyć własny regulamin konkursu, gdyż w porównaniu z tym sporządzonym w myśl wymogów poprzednio obowiązującej ustawy będzie on wyglądał nieco inaczej.


Nazwa oraz adres zamawiającego


Zamawiający powinien wskazać swoją pełną nazwę oraz adres swojej siedziby. Jeżeli prowadzenie konkursu zostanie powierzone innemu podmiotowi, wraz z podkreśleniem tego faktu należy wskazać również jego nazwę i adres siedziby. Nie ma przeciwwskazań prawnych, by konkurs prowadzony był przez kilku zamawiających wspólnie. W takim przypadku należy wskazać wszystkich zamawiających, których konkurs dotyczy, oraz tego z nich, który w ich imieniu będzie prowadził konkurs. Takie rozwiązanie pozwoli zdefiniować zamawiającego, z którym będą się komunikowali uczestnicy konkursu.


Rodzaj pracy konkursowej i procedura przeprowadzenia konkursu


Rodzaje prac konkursowych wskazano w art. 325 nowego pzp, zgodnie z którym pracą konkursową może być w praktyce każde opracowanie o charakterze twórczym. Przepis wymienia przykładowo prace konkursowe dotyczące planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, projektowania architektonicznego, projektowania architektoniczno-budowlanego, przetwarzania danych, projektowania z zakresu informatyki oraz zamierzenia innowacyjnego. Rodzaj pracy konkursowej będzie wynikał z jej przedmiotu.


W nowym pzp przewidziano różne procedury przeprowadzenia konkursu, czyli różne rodzaje konkursów. W związku z tym zamawiający w regulaminie konkursu powinien wskazać, czy przeprowadzany przez niego konkurs jest konkursem:

 

  • nieograniczonym;
  • ograniczonym;
  • jednoetapowym;
  • dwuetapowym.

 

Warto zwrócić uwagę, że wskazane wyżej rodzaje konkursów mogą się ze sobą łączyć w różnych konfiguracjach. Oznacza to, że zamawiający może ogłosić np. konkurs nieograniczony jednoetapowy albo nieograniczony dwuetapowy. Możliwe będzie również ogłoszenie konkursu ograniczonego jednoetapowego, jak i ograniczonego dwuetapowego. Wybór należy wyłącznie do zamawiającego – stanowi efekt przeprowadzonej przez niego analizy potrzeb i zależy od tego, jak szeroki krąg uczestników, którzy będą mogli złożyć prace konkursowe, ustanowi zamawiający. Wybór procedury przeprowadzenia konkursu będzie również determinowany czasem, jaki zamawiający może przeznaczyć na jego przeprowadzenie. Jeżeli tego czasu będzie niewiele, to zapewne zamawiający zdecyduje się na konkurs nieograniczony jednoetapowy, który pozwala na szybkie przeprowadzenie postępowania konkursowego.


Opis przedmiotu konkursu


Zgodnie z art. 331 nowego pzp przedmiot konkursu opisuje się w sposób jednoznaczny i zrozumiały, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie pracy konkursowej. Zamawiający powinien odróżnić opis przedmiotu konkursu od opisu przedmiotu zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 99 nowego pzp. Opis przedmiotu konkursu powinien cechować się elastycznością, ponieważ praca konkursowa musi zawierać elementy twórcze, które co do zasady nie występują w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.


Tak więc gdy przedmiotem konkursu będzie np. opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego obiektu kubaturowego, takiego jak sala koncertowa, budynek szkoły czy też gmach sądu, to opis przedmiotu konkursu będzie zawierał elementy kładące nacisk na rozwiązania kompozycyjno-estetyczne i funkcjonalne. Nie mniej ważne będą elementy formy architektonicznej, która musi współgrać z najbliższym otoczeniem. Przedmiot konkursu będzie także określał podstawowe funkcje, jakie muszą zostać uwzględnione przez uczestników, na różnym poziomie szczegółowości, wynikające z charakteru nowego budynku.
Choć praca konkursowa może mieć co do zasady charakter koncepcyjny, ważnym elementem opracowania będą aspekty czysto techniczne, dotyczące np. zagospodarowania terenu, energooszczędności, użytych materiałów czy systemów zarządzania obiektem. Do tego należy uwzględnić również wymogi środowiskowe oraz społeczne, które w wielu przypadkach determinują sposób przygotowania pracy konkursowej.


Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej


Zapisy regulaminu konkursu w zakresie kosztów wykonania prac będą miały szczególne zastosowanie w sytuacji, gdy w konkursie przewidziana zostanie nagroda w postaci zaproszenia autora lub autorów wybranych prac konkursowych do negocjacji odpowiednio w trybie zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia, w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej, albo w postaci takiego zaproszenia wraz z nagrodą pieniężną lub rzeczową.


Maksymalny planowany łączny koszt wykonania usługi przez wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, powinien być podany wprost w regulaminie konkursu i będzie z nim skorelowany obowiązek wynikający z art. 351 nowego pzp. Przepis ten wskazuje, że uczestnicy konkursu składają prace konkursowe wraz z informacjami o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej, chyba że ze względu na specyfikę przedmiotu konkursu nie jest możliwe określenie kosztów.


Regulaminy konkursu bardzo często w tym miejscu wskazują również informację o maksymalnej kwocie wykonania usługi poprzedzonej konkursem, której przedmiotem będzie wykonanie opracowania pokonkursowego po przeprowadzeniu postępowania w trybie z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia.

 

[...]

 

Piotr Pieprzyca
specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, wieloletni praktyk, właściciel firmy doradczej PROZAM Piotr Pieprzyca, członek zarządu OSKZP

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne