Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Nowe przepisy dotyczące konsorcjum

Data publikacji: 31-12-2020 Autor: Piotr Pieprzyca

Na które przepisy nowego pzp dotyczące konsorcjum powinni zwrócić szczególną uwagę wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie? Czy nowe pzp w dużym stopniu wpłynie na praktykę w tym zakresie?

 

Nowe pzp, podobnie jak ustawa z 2004 r., przewiduje możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne wspólnie przez kilku wykonawców. Wykonawcy składający w ten sposób ofertę mogą brać udział w postępowaniu, korzystając z umowy konsorcjum, dzięki której mają możliwość połączenia swoich zasobów, niezbędnych do złożenia oferty i realizacji zamówienia. Warto zwrócić uwagę na istotną różnicę między pzp z 2004 r. a nowymi przepisami. Otóż od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegnie kwestia wykazywania się przez konsorcjantów swoim potencjałem, co wpłynie na sposób realizacji umowy w przyszłości. Artykuł 117 nowej ustawy reguluje, w jaki sposób członkowie konsorcjum mogą wykazywać zamawiającemu spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Nowością w stosunku do ustawy z 2004 r. jest to, że warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. Ustawa wskazuje również, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Oznacza to, że możliwe będzie, aby nabytą wiedzą i doświadczeniem przy realizacji zamówienia legitymowali się wyłącznie ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy zrealizują zamówienie w danej części. W związku z przywołanymi przepisami może się okazać, że instytucja konsorcjum w zamówieniach publicznych straci na znaczeniu.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne