Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Wymagania a zapisy Pzp

Data publikacji: 05-11-2007 Autor: Sylwia Niczyporuk
Autor: B. Brosz

Najczęściej popełniane naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności.

Beneficjenci, którzy otrzymali środki finansowe na inwestycje infrastrukturalne zgodnie z warunkami darczyńcy wydatkują je, wybierając wykonawców zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Kontrola uprzednia, przeprowadzana w trybie art. 167 i nast. Pzp, kontrola następcza – przeprowadzana w trybie art. 170, a także postępowania protestacyjno--odwoławcze to elementy weryfikujące prowadzone postępowania pod kątem zgodności z Pzp. Nieczęsto zdarzają się przetargi, w których zamawiający nie popełniają żadnych błędów czy uchybień. Ważne jest natomiast, aby uchybienia te – o ile wystąpią – nie miały jakiegokolwiek wpływu na wynik prowadzonego postępowania.

 

Naruszenie art. 17 ust. 2 Pzp

 

Adwokat, który na prośbę komisji przetargowej dostarczył opinię prawną dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie złożył oświadczenia określonego we wspomnianym artykule.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Pzp w sytuacjach, gdy dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania wymaga wiadomości specjalnych, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej kierownik zamawiającego może powołać biegłych. Zdaniem Sądu Najwyższego wiadomości specjalne to wiadomości wykraczające poza zakres tych, jakimi dysponuje ogół osób inteligentnych i ogólnie wykształconych. Biegły może wydać opinię na konkretnie postawione pytanie w formie pisemnej lub ustnej – wtedy opinia zostaje zaprotokołowana. Zawsze jednak taka opinia stanowi część prowadzonego postępowania. Pewnego rodzaju przypomnieniem o konieczności złożenia oświadczenia o niewyłączeniu z postępowania na podstawie art. 17 ust. 1 Pzp jest jeden z punktów protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wskazuje się z imienia i nazwiska powołanego biegłego oraz oświadcza, iż złożył on przedmiotowe oświadczenie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne