Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Wymagania a zapisy Pzp

Data publikacji: 05-11-2007 Autor: Sylwia Niczyporuk
Autor: B. Brosz

Najczęściej popełniane naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności.

Beneficjenci, którzy otrzymali środki finansowe na inwestycje infrastrukturalne zgodnie z warunkami darczyńcy wydatkują je, wybierając wykonawców zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Kontrola uprzednia, przeprowadzana w trybie art. 167 i nast. Pzp, kontrola następcza – przeprowadzana w trybie art. 170, a także postępowania protestacyjno--odwoławcze to elementy weryfikujące prowadzone postępowania pod kątem zgodności z Pzp. Nieczęsto zdarzają się przetargi, w których zamawiający nie popełniają żadnych błędów czy uchybień. Ważne jest natomiast, aby uchybienia te – o ile wystąpią – nie miały jakiegokolwiek wpływu na wynik prowadzonego postępowania.

 

Naruszenie art. 17 ust. 2 Pzp

 

Adwokat, który na prośbę komisji przetargowej dostarczył opinię prawną dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie złożył oświadczenia określonego we wspomnianym artykule.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Pzp w sytuacjach, gdy dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania wymaga wiadomości specjalnych, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej kierownik zamawiającego może powołać biegłych. Zdaniem Sądu Najwyższego wiadomości specjalne to wiadomości wykraczające poza zakres tych, jakimi dysponuje ogół osób inteligentnych i ogólnie wykształconych. Biegły może wydać opinię na konkretnie postawione pytanie w formie pisemnej lub ustnej – wtedy opinia zostaje zaprotokołowana. Zawsze jednak taka opinia stanowi część prowadzonego postępowania. Pewnego rodzaju przypomnieniem o konieczności złożenia oświadczenia o niewyłączeniu z postępowania na podstawie art. 17 ust. 1 Pzp jest jeden z punktów protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wskazuje się z imienia i nazwiska powołanego biegłego oraz oświadcza, iż złożył on przedmiotowe oświadczenie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne