Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Poufny charakter informacji

Data publikacji: 03-12-2020 Autor: Grzegorz Mazurek

Choć podstawową zasadą zamówień publicznych jest jawność, to również w tym obszarze można się spotkać z informacjami o charakterze poufnym.

 

Informacje o charakterze poufnym występują w zamówieniach publicznych jako wyjątek od zasady jawności. Jednym z takich wyjątków jest regulacja wskazująca, że niektóre informacje, którymi dysponuje zamawiający, przekazywane są – z uwagi na poufny charakter – ograniczonemu kręgowi wykonawców.

 

Postępowanie zamawiającego przy udostępnianiu specyfikacji

 

Ani wciąż obowiązująca ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp z 2004 r.), ani nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp, nowa ustawa) nie zobowiązują zamawiającego do udostępniania na stronie internetowej tej części specyfikacji (siwz – na gruncie pzp z 2004 r., SWZ – na gruncie nowego pzp), która zawiera informacje poufne. Należy jednak pamiętać, że odstąpienie od publikacji takiej części siwz/SWZ na stronie internetowej jest możliwe wyłącznie, gdy zamawiający określił w specyfikacji wymogi dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania oraz wskazał sposób uzyskania tych informacji (zob. art. 8 ust. 2a w zw. z art. 37 ust. 6 pzp z 2004 r.).

 

Przepisy pzp z 2004 r. wskazywały na możliwość wprowadzenia wymogu zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w treści siwz. W myśl art. 18 ust. 4 nowego pzp wymaganie takie zamawiający będzie mógł określić w każdym dokumencie zamówienia (rozumianym zgodnie z definicją wyrażoną w art. 7 pkt 3 nowego pzp), a także w ogłoszeniu o zamówieniu. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na art. 133 ust. 3 nowego pzp, który wskazuje, że jeżeli zamawiający nie może udostępnić części SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania z powodu ochrony poufnego charakteru informacji zawartych w SWZ, określa w ogłoszeniu o zamówieniu sposób dostępu do tych informacji oraz wymagania związane z ochroną ich poufnego charakteru.

 

Skutki ustanowienia wymogu zachowania poufnego charakteru informacji

 

W wyniku wprowadzenia wymogu zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia powstał obowiązek odpowiedniego wydłużenia terminu składania ofert. Zgodnie z art. 43 ust. 2a w zw. z art. 37 ust. 6 pzp z 2004 r. w takim przypadku termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE (czyli jest dłuższy o 5 dni od minimalnego terminu na składanie ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości równej progom unijnym lub większej). W stosunku do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów unijnych przepisy pzp z 2004 r. nie przewidywały analogicznej regulacji. Również w nowym pzp przewidziano obowiązek wydłużenia o 5 dni terminu składania ofert w przypadku ustanowienia wymogu poufności w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości równej progom unijnym lub większej, nie określając analogicznej regulacji dotyczącej zamówień o wartości poniżej progów. Oznacza to, że wprowadzenie wymogu poufności w postępowaniach poniżej progów nie wiąże się z obowiązkiem wydłużenia terminu składania ofert.

 

Przykład praktyczny

 

W przetargu pn. „Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie Punktów Kontroli dla Systemu Kontroli w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej” zamawiający ustanowił poufny charakter niektórych dokumentów. W treści siwz wskazano: „Dokumenty objęte poufnością zostaną udostępnione po złożeniu przez Wykonawcę zobowiązania do zachowania poufności podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, który złoży ww. zobowiązanie o zachowaniu poufności w ciągu 10 dni od opublikowania SIWZ, dokumenty objęte poufnością zostaną udostępnione 11-go dnia od opublikowania SIWZ. Wykonawcom, którzy zgłoszą się w terminie późniejszym, ww. dokumenty będą udostępniane na bieżąco, aż do dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert. Ww. Oświadczenie należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej, o której mowa w części I SIWZ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym”.

 

[...]

 

Grzegorz Mazurek

adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną; były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne