Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Monitorowanie i raportowanie

Data publikacji: 29-10-2020 Autor: Magdalena Michałowska

Etap monitorowania i raportowania to narzędzie, którego celem jest kontrola prawidłowości, terminowości i efektywności realizacji bieżącego projektu. Służy on także określeniu ryzyk związanych z przyszłymi postępowaniami o udzielenie zamówienia i realizacją roboty budowlanej.

 

Co należy rozumieć przez pojęcie „nadzór nad realizacją zamówienia”? Niewątpliwie nadzór ten obejmuje nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania, nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę oraz sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur ustawowych i dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności (również w zakresie inwestycji współfinansowanych z funduszy UE). Odpowiedzialność za monitorowanie i raportowanie postępów z prac przy realizacji roboty budowlanej powinna spoczywać na zespole osób odpowiednio do tego przygotowanych merytorycznie, tak aby zapewnienie odpowiedniego zaangażowania nadzorujących pozwoliło nie tylko na dokonanie oceny technicznej czy merytorycznej, ale także na ocenę prawidłowości podejmowanych działań pod kątem ich zgodności z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 2019 ze zm.; dalej: nowe pzp) i zapisami umowy. Ustawodawca w nowej ustawie zrezygnował z określenia obowiązku powoływania zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia. Oczywiście nie oznacza to, że od 1 stycznia 2021 r. będziemy zwolnieni z monitorowania czy też nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego. Bezwzględnie nadal zamawiający zapewniać będzie nadzór nad właściwą realizacją zamówienia publicznego – jest to bowiem równie istotne, jak przygotowanie i przeprowadzenie procedury prowadzącej do jego udzielenia.


Prawidłowość, terminowość i efektywność


W pierwszej kolejności należałoby zastanowić się nad kwestią właściwego doboru osób, które będą reprezentować inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1186 ze zm.; dalej: pr. bud.), należy reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a ponadto sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 pr. bud. oraz sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania. Inspektor nadzoru potwierdza również faktycznie wykonane roboty oraz usunięcie wad, a także, na żądanie inwestora, kontroluje kwestię rozliczeń budowy.


Jednak monitorowanie postępów prac przy realizacji roboty budowlanej obejmuje nie tylko obowiązki wynikające z przepisów pr. bud., lecz także te określone w przepisach nowego pzp. Często stosowanym rozwiązaniem jest powołanie inżyniera kontraktu (zespołu Inżyniera kontraktu), który będąc instytucją obcego pochodzenia i działając jako przedstawiciel zamawiającego występuje w jego imieniu i na jego rzecz, jednocześnie odpowiadając za terminowe, kompleksowe monitorowanie postępów prac.


Monitorowanie, nadzorowanie postępów prac powinno obejmować trzy główne obszary:

 

 • merytoryczny;
 • finansowy;
 • organizacyjny.


Obszar merytoryczny


Pierwszy obszar wchodzi w zakres obowiązków inspektora nadzoru i zgodnie z pr. bud. oraz aktami wykonawczymi ma na celu zapewnienie efektywnego nadzorowania budowy i monitorowania postępów prac. Wiąże się on z reprezentowaniem zamawiającego na budowie, współpracą z nadzorem autorskim, udziałem w protokolarnym przekazaniu placu budowy. Obszar ten obejmuje również:

 

 • przegląd i zatwierdzanie dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawcę;
 • sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych przez wykonawcę: maszyn, urządzeń, materiałów budowlanych i innych wymaganych zapisami umowy;
 • sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów budowlanych wraz ze sprawdzaniem dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub niemających wymaganych certyfikatów;
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;
 • ocena poprawności wykonania i odbieranie robót ulegających zakryciu lub zanikających;
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych i usuniętych wad;
 • organizowanie i prowadzenie rad budowy, narad technicznych;
 • wprowadzanie w trakcie realizacji robót (w porozumieniu z nadzorem autorskim) zaleceń zamawiającego;
 • przygotowywanie protokołów konieczności robót dodatkowych, zamiennych czy też powtórzeniowych na podstawie protokołów konieczności wraz z kosztorysami dotyczącymi tych robót, a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji.

 

Inżynier kontraktu (czy też osoba sprawująca nadzór) odpowiedzialny będzie również za wydawanie poleceń, dotyczących:

 

 

 • usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń;
 • wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych;
 • przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.

 

Do obowiązków merytorycznych zaliczyć możemy również analizę poprawności opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocenę jej zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, a także sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień i dokumentów takich jak przynależność do izby samorządu zawodowego czy ubezpieczenie kierownika budowy, a w razie konieczności sporządzenie pisemnej opinii, w zakresie formalnym i merytorycznym, dotyczącej zmiany kierownika budowy czy kierowników branżowych. Niewątpliwie jednym z najważniejszych elementów monitorowania będzie powiadamianie o wykrytych wadach wykonanych robót budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania, a następnie dokonania odbioru wykonanych robót usuwających wady oraz wyegzekwowanie od wykonawcy robót wykonania zaleceń.

 

[...]

 

Magdalena Michałowska
członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy KE; ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia oraz ds. zamówień współfinansowanych ze środków UE; doradca i wykładowca, autorka wielu publikacji

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne