Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Samooczyszczenie w nowym pzp

Data publikacji: 29-10-2020 Autor: Martyna Lubieniecka

Zawarte w nowej ustawie regulacje dotyczące instytucji samooczyszczenia różnią się od obecnie obowiązujących. Przyswojenie nowych zasad w tej materii może w przyszłości nastręczać wiele trudności zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom.

 

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp, nowa ustawa) przewidziano siedem obligatoryjnych podstaw wykluczenia, w tym sześć obowiązujących w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz jedną krajową podstawę wykluczenia, która obowiązuje w postępowaniach o określonej w tym przepisie wartości. Jeśli chodzi o fakultatywne podstawy wykluczenia, to w nowym pzp wskazano ich aż dziesięć, gdyż część przesłanek funkcjonujących dotąd jako obligatoryjne została w nowej ustawie uznana za nieobowiązkowe podstawy wykluczenia.


W art. 110 ust. 2 nowego pzp ustawodawca wskazał, że jeśli zajdą takie okoliczności, które będą skutkowały wykluczeniem z postępowania, możliwe jest zastosowanie tzw. instytucji self-clea­ningu (samooczyszczenia). Instytucja ta co do zasady jest możliwa w większości okoliczności dotyczących podstaw obligatoryjnych i fakultatywnych. Wspomniany przepis stanowi, że jest ona możliwa do zastosowania w przypadku wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 nowego pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 2–10 nowego pzp.


W jakich sytuacjach nie ma możliwości zastosowania instytucji self-cleaningu


Z treści art. 110 ust. 2 nowego pzp wynika, że samooczyszczenie nie jest możliwe do zastosowania w wypadku, gdy:

 

  • wydano wobec wykonawcy prawomocny wyrok sądowy lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (art. 108 ust. 1 pkt 3 nowego pzp);
  • orzeczono wobec wykonawcy zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 nowego pzp);•wykonawca naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (art. 109 ust. 1 pkt 1 nowego pzp).


Niemożliwość zastosowania samooczyszczenia do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 i art. 109 ust. 1 pkt 1 nowego pzp wynika z brzmienia tych przepisów. Przepisy te zawierają bowiem w swojej treści możliwość sanowania sytuacji będącej podstawą wykluczenia.


Artykuł 108 ust. 1 pkt 3 nowego pzp stanowi, że wyklucza się wykonawcę, jeśli wydano wobec niego prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca zapłacił należne podatki, opłaty lub składki wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie. Podobnie stanowi przepis art. 109 ust. 1 pkt 1 nowego pzp: wykonawca, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeśli dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – nie podlega wykluczeniu. Oba przepisy określają zatem swoiste instytucje naprawcze, które można uznać za tożsame z samooczyszczeniem. Różnią się one od self-cleaningu terminem: mianowicie wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3 nowej ustawy (podstawa obligatoryjna), oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 nowej ustawy (podstawa fakultatywna), muszą dokonać czynności zapłaty zaległości czy też zawrzeć porozumienie przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału lub przed upływem terminu składania ofert.


Z powyższego wynika, że w zasadzie jedynie w sytuacji orzeczenia wobec wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 nowej ustawy) nie jest możliwe zastosowanie żadnej instytucji naprawczej. Zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne może zostać orzeczony na podstawie:

 

  • art. 249 § 1 ustawy Kodeks postępowania karnego – jako środek zapobiegawczy;
  • art. 26a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – jako środek zapobiegawczy;
  • art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – jako orzeczony w wyroku.


Warto dodać, że w przypadku podstawy wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 nowego pzp, czyli podlegania wykluczeniu z powodu orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie, okresem wykluczenia jest okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

 

[...]

 

Martyna Lubieniecka
radca prawny, praktyk w zakresie zamówień publicznych; pracownik jednej z dużych firm na rynku budowlanym

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne