Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Otwarcie ofert i czynności w trakcie oceny oferty

Data publikacji: 29-10-2020 Autor: Iwona Ziarniak

Otwarcie ofert
W myśl art. 221 nowego pzp obowiązkiem zamawiającego jest zapewnienie, aby z zawartością ofert od momentu ich złożenia, aż do upływu terminu ich otwarcia nie można było się zapoznać. Ustawa nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Należy mieć na uwadze, że oferty składane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, które powinny gwarantować m.in. zachowanie poufności złożonych ofert, tj. ich nienaruszalność aż do momentu otwarcia, które następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W związku z tym, że dzień otwarcia ofert nie musi być tym samym dniem, co ostatni dzień terminu składania ofert, zamawiający w treści dokumentów zamówienia musi jednoznacznie wskazać te dwa terminy. Jednak termin otwarcia ofert może ulec zmianie. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która to powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii (art. 222 ust. 2 nowego pzp). O takiej awarii zamawiający powinien poinformować wykonawców na stronie internetowej prowadzonego postępowania.


Najpóźniej przed otwarciem ofert zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na tej stronie zamawiający również niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia informację o wykonawcach, których oferty zostały otwarte, oraz o cenach lub kosztach zawartych w ofertach.


Termin związania ofertą


Wykonawca, składając w danym postępowaniu ofertę, jest nią zawiązany przez okres określony i wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia datą. Oznacza to, że w tym czasie wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach wskazanych przez niego w złożonej ofercie. Termin ten może maksymalnie wynosić:
– 30 dni dla zamówień krajowych;
– 90 dni dla zamówień unijnych;
– 120 dni dla zamówień na dostawę lub usługę o wartości powyżej 10 mln euro lub robotę budowlaną powyżej 20 mln euro.


Jeżeli przed upływem terminu związania ofertą zamawiającemu nie uda się dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, to wówczas jest zobligowany zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany okres, który nie może być dłuższy niż 30/60 dni (odpowiednio zamówienia krajowe/unijne). Jednak zamawiający nie może bez końca prowadzić postępowania. Termin związania ofertą może zostać przez niego przedłużony tylko jeden raz w ramach toczącego się postępowania. Wykonawca, aby przedłużyć termin związania ofertą, musi złożyć pisemne oświadczenie w tym zakresie. Brak pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 13 nowego pzp. Należy pamiętać o zasadzie pisemności i konieczności przekazania takiego oświadczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie ze sposobem komunikacji określonym przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Jeżeli zamawiający żądał wniesienia w postępowaniu wadium, to wykonawca, wraz z przedłużeniem terminu związania ofertą na wniosek zamawiającego zobowiązany jest przedłużyć okres ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe – wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą.


W myśl przepisów nowego pzp wykonawcy nie mają uprawnienia do samodzielnego przedłużania terminu związania ofertą. Nie będzie to jednak skutkować negatywnymi konsekwencjami w postaci braku możliwości uzyskania zamówienia. Ustawodawca przewidział bowiem mechanizm wyboru oferty najkorzystniejszej po upływie terminu składania ofert. Aby doszło do wyboru takiej oferty, zamawiający zwróci się do wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. Zgoda rozpoczyna procedurę wyboru oferty najkorzystniejszej, a brak zgody powoduje konieczność zwrócenia się przez zamawiającego o wyrażenie takiej zgody do wykonawcy, który złożył ofertę plasującą się na kolejnym miejscu w rankingu ofert. Zamawiający nie będzie się zwracać o taką zgodę, gdy zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

[...]

 

Iwona Ziarniak
ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych; członek zarządu OSKZP i członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne