Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Wybór schroniska

Data publikacji: 01-02-2012 Autor: Danuta Domżalicka

Przeprowadzając postępowanie na prowadzenie schroniska dla zwierząt, zamawiający mogą mieć problem z zawarciem umowy. Wciąż brakuje wykonawców, którzy są w stanie sprostać wymogom w zakresie realizacji tych usług.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 45, poz. 236), dalej: ugk, rozwiązanie przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst) problemu bezdomnych zwierząt obejmuje zakres zadań związanych z gospodarką komunalną. Również postanowienia ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.), dalej: uuczp, stanowią, że utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy, przy czym zakres tych zadań obejmuje m.in. zorganizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Szczegółowe zasady realizacji tego obowiązku określają odrębne przepisy.

 Kto może być wykonawcą

Z postanowień ugk wynika, że schroniska dla zwierząt mogą być prowadzone przez samorządowe zakłady budżetowe lub spółki prawa handlowego. Ustawa ta dopuszcza możliwość zawarcia umowy na prowadzenie schroniska dla zwierząt z wybranym wykonawcą z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.), m.in. w trybie przepisów:

 

  • ustawy z dnia 19, grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (DzU z 2009 nr 19, poz. 100 ze zm.),
  •  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp,
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.),

 

albo na zasadach ogólnych. Trzeba jednak pamiętać o zawartym w ugk zastrzeżeniu, że jeżeli do prowadzenia danego rodzaju działalności na podstawie innych ustaw wymagane jest uzyskanie zezwolenia, jst mogą powierzyć wykonywanie zadań wyłącznie podmiotowi posiadającemu wymagane zezwolenie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne