Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zmiany w zakresie terminu związania ofertą

Data publikacji: 01-10-2020 Autor: Agnieszka Szulakowska

W nowym pzp wprowadzono szereg istotnych zmian dotyczących terminu związania ofertą. Odnoszą się one m.in. do długości tego terminu, do zasad jego przedłużania czy możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej po upływie terminu związania ofertą.

 

Związanie ofertą jest pojęciem cywilnoprawnym, które nie zostało zdefiniowane ani w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: obecnie obowiązujące pzp), ani w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp). Termin związania ofertą oznacza, że przez określony czas wykonawca, bez względu na to, czy dalszy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest dla niego korzystny, czy też nie, nie może zmienić treści swojej oferty – po upływie terminu na składanie ofert nie ma możliwości wycofania lub zmiany pierwotnej treści swojego oświadczenia woli. Ewentualne uchylanie się od zawarcia umowy skutkuje zatrzymaniem przez zamawiającego wadium, o ile zostało ono przewidziane w treści dokumentów zamówienia.


Terminy związania ofertą


W obecnie obowiązującym pzp regulacji dotyczących terminu związania ofertą należy szukać w art. 85. Zgodnie z jego treścią wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu, jest nią związany do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż:

 

  • 30 dni – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
  • 90 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa wyrażonym w złotych równowartościom kwot 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, lub je przekracza;
  • 60 dni – jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określone w pkt 1 i 2.

 

Zatem przepis ust. 1 art. 85 obecnie obowiązującego pzp określa maksymalny termin, w jakim zamawiający może zakreślić upływ terminu związania ofertą w danym postępowaniu – i to ten termin wynikający z siwz jest wiążący dla wykonawców. Ponadto bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


W nowym pzp nie ustanowiono jednego przepisu, który by regulował kwestię terminu związania ofertą. Wprowadzono osobne regulacje dotyczące terminu związania ofertą dla postępowań o wartości równej progom unijnym lub większej (art. 220) i dla postępowań poniżej progów unijnych (art. 307). Ustawodawca, podobnie jak w obecnie obowiązujących przepisach, uzależnił maksymalną długość terminu związania ofertą od wartości zamówienia. W przypadku zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych utrzymano długość terminu związania ofertą wynikającą z obecnie obowiązującego pzp. Z treści art. 307 ust. 1 nowego pzp wynika, że wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Z kolei w postępowaniach o wartości zamówienia równej progom unijnym lub większej maksymalny termin związania ofertą został znacznie wydłużony. Jest on liczony od dnia upływu terminu składania ofert i wynosi:

 

  • 90 dni,
  • 120 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa wyrażonym w złotych równowartościom kwot 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, lub je przekracza.

 

W przedmiotowych postępowaniach zamawiający zobowiązany będzie do określenia terminu związania ofertą w dokumentach zamówienia przez wskazanie daty (art. 220 ust. 2 nowego pzp). Zatem podstawowy termin związania ofertą został wydłużony z 60 dni do 90 dni, natomiast termin związania ofertą dla robót budowlanych oraz dostaw lub usług o znacznej wartości – z 90 dni do 120 dni.
Analizując powyższe przepisy, należy zwrócić uwagę, że w nowej ustawie wprowadzono dwie istotne zmiany. Pierwsza wiąże się z nakazem, by zamawiający określał w dokumentach zamówienia termin związania ofertą przez wskazanie konkretnej daty (art. 220 ust. 2 i art. 307 ust. 1 nowego pzp). Niektórzy zamawiający obecnie już tak robią, wskazując zwłaszcza w ogłoszeniu o zamówieniu datę kalendarzową, do której wykonawca jest związany ofertą, część jednak preferuje podawanie liczby dni (lub miesięcy w przypadku ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w DzUrz UE) – i to właśnie ci zamawiający będą musieli zmienić sposób działania i swoje przyzwyczajenia po wejściu w życie nowego pzp. Najczęściej spotyka się w dokumentach zamówienia zapisy wskazujące maksymalny możliwy okres związania ofertą wynikający z przepisów, dlatego w przypadku zmiany terminu składania ofert zamawiający każdorazowo będzie musiał pamiętać, żeby dokonać odpowiedniej zmiany w zakresie terminu związania ofertą w treści dokumentów zamówienia (np. w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu).


Druga zmiana dotyczy sposobu liczenia terminu związania ofertą, co może stanowić praktyczny problem, w szczególności gdy zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium, które ma zabezpieczyć cały okres związania ofertą. Aktualnie obowiązujące przepisy wprost wskazują, że bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5), a kończy się z upływem terminu określonego w siwz. Natomiast z treści przepisów nowego pzp wynika, że termin związania ofertą liczony będzie od dnia upływu terminu składania ofert. Zgodnie z zasadami dotyczącymi obliczania terminów, wynikającymi z art. 111 § 2 kc, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, to przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Zatem, zgodnie z tymi zasadami, dzień upływu terminu składania ofert nie mógłby być wliczany do terminu związania ofertą.


Przedłużenie terminu związania ofertą


Pierwotnie zakreślony w dokumentach zamówienia termin związania ofertą może zostać w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wydłużony. W aktualnym stanie prawnym przedłużenie takie może nastąpić z inicjatywy zamawiającego lub samodzielnie przez wykonawcę, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni bez względu na wartość zamówienia (art. 85 ust. 2 pzp).


W przypadku gdy w danym postępowaniu było wymagane od wykonawców wniesienie wadium w celu zabezpieczenia ofert, przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności dotychczasowego wadium albo ustanowieniem nowego wadium. Istotne jest bowiem, aby oferta cały czas pozostawała zabezpieczona wadium, aż do ostatecznego upływu terminu związania taką ofertą. Musi więc zostać zachowana nie tylko ciągłość związania ofertą, ale również – spójna z okresem związania – ciągłość zabezpieczenia wadium. Samo złożenie przez wykonawcę oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie związania ofertą, gdy jednocześnie nie przedłuży on ważności wadium lub nie wniesie nowego wadium (bądź też gdy tak ustanowione wadium nie obejmie całego nowego okresu związania ofertą), będzie nieskuteczne. W konsekwencji nie dojdzie do przedłużenia związania tego wykonawcy ofertą. Wyjątkiem od obowiązku przedłużenia ważności wadium jest sytuacja, w której przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest już po wyborze oferty najkorzystniejszej. W takiej sytuacji obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Należy wskazać, że odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje negatywnych konsekwencji dla wykonawcy polegających na utracie wadium w przypadku, w którym zamawiający wymagał złożenia w postępowaniu wadium.

 

[...]

 

Doradca, praktyk, prawnik; kierownik WZPiFZ w jst, członek zarządu OSKZP

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne