Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Postępowanie konkursowe

Data publikacji: 01-10-2020 Autor: Paweł Skrodzki

Większość problemów dotyczących konkursu na gruncie pzp, jakie do tej pory sygnalizowano, została przez ustawodawcę zidentyfikowana, co widać w zmianach, jakie w tej materii przynoszą przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Stosunkowo niewielka popularność konkursu uregulowanego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: obecnie obowiązujące pzp, ustawa) skłoniła ustawodawcę do ujęcia tego instrumentu w sposób znacząco odmienny w nowej ustawie z dnia 11 września 2019 r. (dalej: nowe pzp, nowa ustawa). Jak wynika ze Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w Polsce w 2019 r., w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano w ubiegłym roku jedynie 57 ogłoszeń o konkursie. Wydaje się, że unikanie przez zamawiających stosowania tego instrumentu spowodowane jest przede wszystkim tym, że konkurs został uregulowany nie jako procedura zmierzająca do udzielenia zamówienia publicznego, ale wyłącznie jako taka, która właściwą procedurę zamówienia publicznego może poprzedzić (art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3 obecnie obowiązującego pzp). Do tego dochodzą niejasne odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów ogólnych ustawy, przepisów o postępowaniu lub środkach ochrony prawnej. Ponadto problemem jest również niewystarczające wyodrębnienie w ustawie przepisów o kwalifikacji podmiotowej uczestników konkursu, które skutkuje notorycznym myleniem jej przez zamawiających z pierwszym etapem konkursu dwuetapowego, którego istotę określono w art. 117 ust. 2 obecnie obowiązującego pzp.


Wydaje się, że większość tych problemów została przez ustawodawcę zidentyfikowana i zmiany w przepisach o konkursie, jakie uchwalono w nowej ustawie, idą we właściwym kierunku, co w przyszłości może skutkować szerszym stosowaniem tego przydatnego instrumentu.


Definicja pojęcia


Definicja konkursu nie uległa zmianie. W nowej ustawie została ona zamieszczona w pkt 8 art. 7, wśród innych definicji legalnych. Konkurs nadal jest definiowany jako przyrzeczenie publiczne, w którym zamawiający, przez publiczne ogłoszenie, przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do pracy konkursowej wybranej przez sąd konkursowy. Zmodyfikowano natomiast zakres przedmiotowy konkursu. Do przykładów wymienionych w dotychczasowym otwartym katalogu art. 110 obecnie obowiązującego pzp (planowanie przestrzenne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczno-budowlane oraz przetwarzanie danych) dodano projektowanie z zakresu informatyki oraz zamierzenia innowacyjne (art. 325 ust. 1 nowej ustawy), co wydaje się nad wyraz słuszne.


W Wytycznych w sprawie zamówień publicznych na innowacje C(2018) 3051, wydanych przez Komisję Europejską 15 maja 2018 r., dostrzeżono potencjał procedury konkursowej jako narzędzia promocji zamówień innowacyjnych. Wskazano tam, że może ona służyć do udzielania zamówień na inne rodzaje projektów, choćby z zakresu inżynierii finansowej, które np. umożliwiłyby optymalizację wsparcia dla MŚP. Sąd konkursowy niewątpliwie zapewnia elastyczną i indywidualną ocenę projektów pod kątem kryteriów, które mogą mieć innowacyjny charakter. Konkurs daje możliwość wzięcia pod uwagę kryteriów trudniej mierzalnych, niewymiernych. Podobnie niewątpliwa jest przydatność konkursu dla zamówień z zakresu IT, przejawiająca się m.in. w łatwym badaniu dema proponowanych rozwiązań technicznych w odpowiedzi na zdefiniowany przez zamawiającego problem.


Fakultatywność zastosowania


W obecnie obowiązującym pzp konkurs nie jest ujęty jako procedura obowiązkowa, nawet wtedy, gdy mamy do czynienia z pracami z zakresu planowania przestrzennego, projektowania czy przetwarzania danych. Zamawiający na podstawie ustawy może zdecydować się na bezpośrednie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na taki przedmiot zamówienia, co skutkuje tym, że konkretna praca zostanie przedłożona dopiero w wyniku wykonania umowy o zamówienie publiczne. W nowej ustawie rozwiązanie to uległo zmianie.


Nowością jest obowiązek zorganizowania konkursu w przypadku zamówienia na usługi projektowania architektonicznego lub architektoniczno-budowlanego, przy czym warunkiem jest, aby zamówienie takie zawierało rozwiązania twórcze w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1231). Obowiązek taki zatem nie będzie dotyczył każdego zamówienia na dokumentację projektową – wyłączony zostanie w odniesieniu do zamówień obejmujących przygotowanie projektów branżowych czy projektowanie zwykłych obiektów liniowych, a także w przypadku zamówień na usługi projektowania architektonicznego lub architektoniczno-budowlanego realizowanych w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, jak również w odniesieniu do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne (art. 325 ust. 3 nowej ustawy).


Nagrody


W nowej ustawie nastąpiła istotna zmiana dotycząca nagród w konkursie. Nie uległy wprawdzie zmianie ich rodzaje – może być to nagroda pieniężna lub rzeczowa przyznawana autorowi lub autorom wybranych prac konkursowych albo zaproszenie autora lub autorów wybranych prac konkursowych do negocjacji odpowiednio w trybie zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia, w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej, albo takie zaproszenie wraz z nagrodą pieniężną lub rzeczową. Istotnej zmianie względem dotychczasowych przepisów uległ natomiast cel negocjacji (a więc de facto przedmiot przyszłego zamówienia publicznego). Artykuł 111 ust. 2 obecnie obowiązującego pzp przesądza, że w przypadku przyznawania nagrody w postaci zaproszenia do postępowania o zamówienie publiczne w jednym z dwóch trybów przedmiotem zamówienia (czyli prowadzonego postępowania) jest szczegółowe opracowanie pracy konkursowej. Takie ujęcie słusznie krytykowane było w literaturze1, jako zbyt wąskie, przydatne w zasadzie jedynie przy zamówieniach informatycznych. Słusznie proponowano rozszerzenie literalnej interpretacji art. 111 ust. 2 i przyjęcie, że przedmiotem zamówienia powinno być sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej, przydatnej dla wydania np. pozwolenia na budowę i będącej podstawą do opracowania kosztorysów.


W nowej ustawie przesądzono – co należy ocenić pozytywnie – że w sytuacji gdy zamawiający przewiduje taką nagrodę, przedmiotem zamówienia będzie wykonanie usługi na podstawie nagrodzonej pracy konkursowej (art. 326 pkt 2 nowej ustawy). Nie będzie więc budziło wątpliwości, że przedmiotem takiego zamówienia może być sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej czy wdrożenie zaprojektowanych w konkursie rozwiązań z zakresu IT lub zamierzeń innowacyjnych.


Szacowanie wartości i określenie kosztów


Nowe przepisy inaczej regulują kwestie szacowania wartości konkursu. Wartością konkursu jest wartość nagród oraz wartość zwrotu kosztów przewidzianych dla uczestników konkursu. W przypadku jednak, gdy nagrodą będzie zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do wartości konkursu zamawiający doliczy wartość tego zamówienia i wartość nagród dodatkowych, jeżeli je przewidział (zob. art. 32 ust. 3 i 4 nowego pzp).


Wydaje się, że podnoszenie w literaturze rzekomej niekonsekwencji ustawodawcy, która polegać ma na formułowaniu dyspozycji wliczania do wartości konkursu przewidzianego przez organizatora zwrotu kosztów przygotowania pracy konkursowej z jednej strony, a z drugiej – na zaniechaniu formułowania dyspozycji wliczania zwrotu kosztów przygotowania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia (np. art. 134 ust. 2 pkt 13 nowego pzp)2, jest nieuzasadnione. Pamiętać należy, że koszt przygotowania nawet najbardziej skomplikowanej oferty będzie zazwyczaj nieporównywalny z kosztem przygotowania pracy konkursowej. Przewidziane przez ustawodawcę rozwiązanie jest tym bardziej zrozumiałe, że w nowej ustawie wprowadza się obowiązek zwrotu kosztów przygotowania pracy konkursowej, jeżeli unieważnienie konkursu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.


Zachowano zasadę, że uczestnicy konkursu składają prace konkursowe wraz z informacjami o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej, chyba że ze względu na specyfikę przedmiotu konkursu nie jest możliwe określenie kosztów (art. 351 nowej ustawy).

 

[...]

 

Radca prawny, Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne