Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Czynności poprzedzające złożenie oferty

Data publikacji: 01-10-2020 Autor: Iwona Ziarniak

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego.

 

Decyzja co do sposobu uczestnictwa w postępowaniu


Wykonawca najpierw musi ocenić, czy będzie miał możliwość wykazania spełnienia warunków udziału, a także ocenić swoją zdolność do realizacji zamówienia. Na tej podstawie może dojść do wniosku, że nie jest w stanie samodzielnie sprostać wymaganiom i że będzie się ubiegać o udzielenie zamówienia wspólnie z innym podmiotem (podmiotami). Najczęściej wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienia publiczne na podstawie porozumienia, które przyjmuje formę konsorcjum. Należy pamiętać, że zamawiający ma uprawnienie do tego, by w odniesieniu do grupy wykonawców inaczej ukształtować wymagania związane z realizacją zamówienia niż w stosunku do pojedynczych wykonawców (art. 58 ust. 4 nowego pzp). W związku z tym ważna jest analiza wymagań zamawiającego.


Wykonawca może również w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych (art. 118 nowego pzp). To wykonawca podejmuje decyzję, czy i w jakim zakresie, a także w jakim celu potrzebne są mu zasoby innego podmiotu. Należy mieć na uwadze, że w przypadku robót budowlanych i usług oraz w zakresie warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia podmiot udostępniający zasoby musi brać fizyczny udział w realizacji zamówienia. Decydując się więc na korzystanie z zasobów innego podmiotu, wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy w tym zakresie.


Zabezpieczenie oferty wadium


Jeśli zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, wykonawca zobowiązany jest dochować staranności i prawidłowo zabezpieczyć ofertę wadium. Jeśli zdecyduje się na formę pieniężną, musi przelać tytułem wadium wymaganą kwotę na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, właściwe ją oznakować oraz dokonać przelewu odpowiednio wcześniej, tak aby wymagana kwota przed wskazanym terminem została uznana na rachunku zamawiającego. Gdy wykonawca wybiera formę niepieniężną (w praktyce z form niepieniężnych wykonawcy najczęściej wybierają gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe), ważne jest dopilnowanie treści tego dokumentu, tak aby zabezpieczał on interesy zamawiającego przez zagwarantowanie uzyskania kwoty wadialnej we wszystkich okolicznościach przepadku wadium – dokument nie może zawierać klauzul, które czyniłyby tę gwarancję warunkową. Ważne są prawidłowe oznaczenia zarówno wysokości wadium i terminu ważności gwarancji oraz jej beneficjenta, jak i oferty, którą ta gwarancja zabezpiecza. Nie tylko treść jest ważna: wykonawca zobowiązany jest takie wadium złożyć w oryginale w postaci elektronicznej.

 

[...]

 

Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych; członek zarządu OSKZP i członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne