Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Odrzucenie oferty w nowym pzp

Data publikacji: 01-10-2020 Autor: Jacek Jerka

Omawiamy poszczególne podstawy odrzucenia ofert, jakie już niebawem będą obowiązywały na gruncie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 2019; dalej: nowe pzp) znacząco rozszerzyła zakres przesłanek odrzucenia ofert względem tego, jaki będzie obowiązywał jeszcze przez kilka miesięcy na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 1843 ze zm.; dalej: obecnie obowiązujące pzp). Kluczowym uregulowaniem w tym zakresie jest art. 226 nowego pzp, który w powiązaniu z innymi regulacjami określa przypadki skutkujące odrzuceniem ofert.


Uchybienie terminowi

 

W nowym stanie prawnym odrzuceniu podlegać będzie oferta złożona po terminie składania ofert (art. 226 ust. 1 pkt 1 nowego pzp). Termin składania ofert wyznacza zamawiający w dokumentach zamówienia, w tym w specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) oraz w opisie potrzeb i wymagań (dalej: OPW). Jest to zupełnie nowe rozwiązanie – zgodnie bowiem z art. 84 ust. 2 obecnie obowiązującego pzp zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie, z tym że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej progom unijnym lub większej zamawiający najpierw niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, a dopiero po upływie terminu do wniesienia odwołania zwraca ofertę wykonawcy. Odrzucenie oferty złożonej po terminie składania ofert wydaje się rozwiązaniem właściwszym.

 

Wykluczenie a odrzucenie

 

Najdalej idącą zmianę dotyczącą podstaw odrzucenia ofert określa art. 226 ust. 1 pkt 2 nowego pzp. Zgodnie z tym przepisem oferta podlega odrzuceniu, jeżeli została złożona przez wykonawcę:

 

  • podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
  • niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
  • który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń.

 

Wskazane w przywołanym wyżej przepisie podstawy prawne odrzucenia oferty w obecnie obowiązującym pzp stanowią przesłankę wykluczenia wykonawcy z postępowania, nie zaś odrzucenia oferty. Co do zasady zmiana w tym zakresie zasługuje na aprobatę, ale należy się spodziewać, że w pierwszym okresie po wejściu w życie nowego pzp stosowanie art. 226 ust. 1 pkt 2 wielu osobom stosującym ten przepis będzie nastręczało problemów. Wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze, „wykluczenie z postępowania” będzie odrębną podstawą prawną odrzucenia oferty od „niespełnienia warunków udziału w postępowaniu” i odrębną podstawą odrzucenia oferty od „niezłożenia w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń”. Po drugie, zakres przesłanki odrzucenia oferty wskazany w końcowej części art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c jest tak niejednoznaczny, że może prowadzić do skrajnego sformalizowania postępowania w sposób, który – jak należy przypuszczać – nie był zamierzony przez ustawodawcę. W przypadku przyszłych zmian w nowym pzp (de lege ferenda) należałoby doprecyzować wyżej wymienioną przesłankę odrzucenia ofert, wskazaną w końcowej części lit. c w art. 226 ust. 1 pkt 2 nowego pzp.
Niezgodność z przepisami lub warunkami zamówienia lub nieważność na podstawie odrębnych przepisów

 

Przesłanka odrzucenia oferty wskazana w art. 226 ust. 1 pkt 3 nowego pzp (stanowiąca odpowiednik art. 89 ust. 1 pkt 1 obecnie obowiązującego pzp) wskazuje, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy. Użyte w przepisie słowo „ustawy” odnosi się oczywiście do regulacji nowego pzp. Odrzuceniu będzie więc podlegała na przykład oferta, która w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej progom unijnym lub większej nie została złożona w formie elektronicznej (art. 63 ust. 1 nowego pzp)1.

 

O ile we wspomnianym wyżej punkcie 3 omawianego przepisu przesłankę odrzucenia oferty ustawodawca powiązał z niezgodnością z przepisami nowego pzp, o tyle w art. 226 ust. 1 pkt 4 powiązał podstawę odrzucenia oferty z nieważnością „na podstawie odrębnych przepisów”. Okoliczności stanowiących podstawę odrzucenia ofert jest więc tyle, ile norm prawnych zawartych w odrębnych przepisach określających podstawę nieważności oferty. Spośród bardzo wielu przepisów określających sankcję nieważności czynności prawnej najszerszy zakres ma art. 58 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc). Omawiana regulacja art. 226 ust. 1 pkt 4 nowego pzp jest identyczna z art. 89 ust. 1 pkt 8 obecnie obowiązującego pzp.

 

Bardzo obszerny zbiór okoliczności stanowiących podstawę odrzucenia oferty zawiera art. 226 ust. 1 pkt 5 nowego pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Stosownie do art. 7 pkt 29 nowego pzp, ilekroć w ustawie tej jest mowa o warunkach zamówienia, należy przez to rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zakres przesłanki odrzucenia oferty obejmuje bez mała wszystkie istotne elementy dotyczące postępowania czy zamówienia. Szczególne znaczenie ma tu niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia. Jest to bowiem najpowszechniejszy przypadek, w którym oferta zostaje wyeliminowana z postępowania. Artykułu 226 ust. 1 pkt 5 nowego pzp nie można uznać za odpowiednik obecnie obowiązującego art. 89 ust. 1 pkt 2, gdyż wskazuje on większą liczbę sytuacji stanowiących podstawę odrzucenia oferty.

 

Wymagania techniczne i organizacyjne

 

Zupełnie nową okolicznością w katalogu podstaw odrzucenia oferty jest obowiązek odrzucenia oferty wówczas, gdy „nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego” (art. 226 ust. 1 pkt 6 nowego pzp). Odrzucenie oferty wskutek zaistnienia sytuacji określonej w przywołanej podstawie prawnej będzie możliwe wyłącznie wówczas, gdy zamawiający wskaże wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia i przekazania oferty.

 

Jak wskazano w art. 67 nowego pzp: „Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub w dokumencie zamówienia wszczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami lub uczestnikami konkursu, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej”. Oznacza to, że tylko wymagania techniczne i organizacyjne wyartykułowane przez zamawiającego w ogłoszeniu lub dokumencie zamówienia mogą być podstawą odrzucenia oferty, jeżeli nie zostaną spełnione przez wykonawcę. Przy czym ustawodawca nie ograniczył się w tym zakresie tylko do ogólnej dyspozycji w art. 67 nowego pzp, ale nałożył na zamawiających konkretne obowiązki przy określaniu ww. wymagań w treści SWZ, a także OPW. Omawiana podstawa odrzucenia oferty nie ma wprost swojego odpowiednika w obecnie obowiązujących przepisach.

 

Nieuczciwa konkurencja

 

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 7 nowego pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli „została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wskazany przepis jest zbliżony treścią do art. 89 ust. 1 pkt 3 obecnie obowiązującego pzp, który nakazuje odrzucić ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W nowym pzp wprost wskazano na regulacje ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dlatego też podstawę odrzucenia oferty będzie mogło stanowić złożenie oferty w warunkach nieuczciwej konkurencji określonych w tejże ustawie.

 

Rażąco niska cena

 

Kolejna z wymienionych w art. 226 ust. 1 nowego pzp podstaw odrzucenia ofert dotyczy rażąco niskiej ceny (lub kosztu). Została ona wyrażona w pkt 8 tego przepisu i stanowi odzwierciedlenie art. 89 ust. 1 pkt 4 obecnie obowiązującego pzp. W myśl art. 226 ust. 1 pkt 8 nowego pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Odrzucenie oferty na tej podstawie jest możliwe tylko wówczas, gdy zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, o którym mowa m.in. w art. 224 nowego pzp. Podobnie jak ma to miejsce teraz, odrzuceniu podlega oferta, której cena lub koszt są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

[...]

 

Prawnik, praktyk, doradca i szkoleniowiec; były rzecznik dyscypliny finansów publicznych, członek komisji rewizyjnej OSKZP, uczestnik prac nad nowym Prawem zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne