Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Odrzucenie oferty w nowym pzp

Data publikacji: 01-10-2020 Autor: Jacek Jerka

Omawiamy poszczególne podstawy odrzucenia ofert, jakie już niebawem będą obowiązywały na gruncie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 2019; dalej: nowe pzp) znacząco rozszerzyła zakres przesłanek odrzucenia ofert względem tego, jaki będzie obowiązywał jeszcze przez kilka miesięcy na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2019 r., poz. 1843 ze zm.; dalej: obecnie obowiązujące pzp). Kluczowym uregulowaniem w tym zakresie jest art. 226 nowego pzp, który w powiązaniu z innymi regulacjami określa przypadki skutkujące odrzuceniem ofert.


Uchybienie terminowi

 

W nowym stanie prawnym odrzuceniu podlegać będzie oferta złożona po terminie składania ofert (art. 226 ust. 1 pkt 1 nowego pzp). Termin składania ofert wyznacza zamawiający w dokumentach zamówienia, w tym w specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) oraz w opisie potrzeb i wymagań (dalej: OPW). Jest to zupełnie nowe rozwiązanie – zgodnie bowiem z art. 84 ust. 2 obecnie obowiązującego pzp zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie, z tym że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej progom unijnym lub większej zamawiający najpierw niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, a dopiero po upływie terminu do wniesienia odwołania zwraca ofertę wykonawcy. Odrzucenie oferty złożonej po terminie składania ofert wydaje się rozwiązaniem właściwszym.

 

Wykluczenie a odrzucenie

 

Najdalej idącą zmianę dotyczącą podstaw odrzucenia ofert określa art. 226 ust. 1 pkt 2 nowego pzp. Zgodnie z tym przepisem oferta podlega odrzuceniu, jeżeli została złożona przez wykonawcę:

 

  • podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
  • niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
  • który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń.

 

Wskazane w przywołanym wyżej przepisie podstawy prawne odrzucenia oferty w obecnie obowiązującym pzp stanowią przesłankę wykluczenia wykonawcy z postępowania, nie zaś odrzucenia oferty. Co do zasady zmiana w tym zakresie zasługuje na aprobatę, ale należy się spodziewać, że w pierwszym okresie po wejściu w życie nowego pzp stosowanie art. 226 ust. 1 pkt 2 wielu osobom stosującym ten przepis będzie nastręczało problemów. Wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze, „wykluczenie z postępowania” będzie odrębną podstawą prawną odrzucenia oferty od „niespełnienia warunków udziału w postępowaniu” i odrębną podstawą odrzucenia oferty od „niezłożenia w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń”. Po drugie, zakres przesłanki odrzucenia oferty wskazany w końcowej części art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c jest tak niejednoznaczny, że może prowadzić do skrajnego sformalizowania postępowania w sposób, który – jak należy przypuszczać – nie był zamierzony przez ustawodawcę. W przypadku przyszłych zmian w nowym pzp (de lege ferenda) należałoby doprecyzować wyżej wymienioną przesłankę odrzucenia ofert, wskazaną w końcowej części lit. c w art. 226 ust. 1 pkt 2 nowego pzp.
Niezgodność z przepisami lub warunkami zamówienia lub nieważność na podstawie odrębnych przepisów

 

Przesłanka odrzucenia oferty wskazana w art. 226 ust. 1 pkt 3 nowego pzp (stanowiąca odpowiednik art. 89 ust. 1 pkt 1 obecnie obowiązującego pzp) wskazuje, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy. Użyte w przepisie słowo „ustawy” odnosi się oczywiście do regulacji nowego pzp. Odrzuceniu będzie więc podlegała na przykład oferta, która w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej progom unijnym lub większej nie została złożona w formie elektronicznej (art. 63 ust. 1 nowego pzp)1.

 

O ile we wspomnianym wyżej punkcie 3 omawianego przepisu przesłankę odrzucenia oferty ustawodawca powiązał z niezgodnością z przepisami nowego pzp, o tyle w art. 226 ust. 1 pkt 4 powiązał podstawę odrzucenia oferty z nieważnością „na podstawie odrębnych przepisów”. Okoliczności stanowiących podstawę odrzucenia ofert jest więc tyle, ile norm prawnych zawartych w odrębnych przepisach określających podstawę nieważności oferty. Spośród bardzo wielu przepisów określających sankcję nieważności czynności prawnej najszerszy zakres ma art. 58 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc). Omawiana regulacja art. 226 ust. 1 pkt 4 nowego pzp jest identyczna z art. 89 ust. 1 pkt 8 obecnie obowiązującego pzp.

 

Bardzo obszerny zbiór okoliczności stanowiących podstawę odrzucenia oferty zawiera art. 226 ust. 1 pkt 5 nowego pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Stosownie do art. 7 pkt 29 nowego pzp, ilekroć w ustawie tej jest mowa o warunkach zamówienia, należy przez to rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zakres przesłanki odrzucenia oferty obejmuje bez mała wszystkie istotne elementy dotyczące postępowania czy zamówienia. Szczególne znaczenie ma tu niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia. Jest to bowiem najpowszechniejszy przypadek, w którym oferta zostaje wyeliminowana z postępowania. Artykułu 226 ust. 1 pkt 5 nowego pzp nie można uznać za odpowiednik obecnie obowiązującego art. 89 ust. 1 pkt 2, gdyż wskazuje on większą liczbę sytuacji stanowiących podstawę odrzucenia oferty.

 

Wymagania techniczne i organizacyjne

 

Zupełnie nową okolicznością w katalogu podstaw odrzucenia oferty jest obowiązek odrzucenia oferty wówczas, gdy „nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego” (art. 226 ust. 1 pkt 6 nowego pzp). Odrzucenie oferty wskutek zaistnienia sytuacji określonej w przywołanej podstawie prawnej będzie możliwe wyłącznie wówczas, gdy zamawiający wskaże wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia i przekazania oferty.

 

Jak wskazano w art. 67 nowego pzp: „Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub w dokumencie zamówienia wszczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami lub uczestnikami konkursu, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej”. Oznacza to, że tylko wymagania techniczne i organizacyjne wyartykułowane przez zamawiającego w ogłoszeniu lub dokumencie zamówienia mogą być podstawą odrzucenia oferty, jeżeli nie zostaną spełnione przez wykonawcę. Przy czym ustawodawca nie ograniczył się w tym zakresie tylko do ogólnej dyspozycji w art. 67 nowego pzp, ale nałożył na zamawiających konkretne obowiązki przy określaniu ww. wymagań w treści SWZ, a także OPW. Omawiana podstawa odrzucenia oferty nie ma wprost swojego odpowiednika w obecnie obowiązujących przepisach.

 

Nieuczciwa konkurencja

 

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 7 nowego pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli „została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wskazany przepis jest zbliżony treścią do art. 89 ust. 1 pkt 3 obecnie obowiązującego pzp, który nakazuje odrzucić ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W nowym pzp wprost wskazano na regulacje ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dlatego też podstawę odrzucenia oferty będzie mogło stanowić złożenie oferty w warunkach nieuczciwej konkurencji określonych w tejże ustawie.

 

Rażąco niska cena

 

Kolejna z wymienionych w art. 226 ust. 1 nowego pzp podstaw odrzucenia ofert dotyczy rażąco niskiej ceny (lub kosztu). Została ona wyrażona w pkt 8 tego przepisu i stanowi odzwierciedlenie art. 89 ust. 1 pkt 4 obecnie obowiązującego pzp. W myśl art. 226 ust. 1 pkt 8 nowego pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Odrzucenie oferty na tej podstawie jest możliwe tylko wówczas, gdy zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, o którym mowa m.in. w art. 224 nowego pzp. Podobnie jak ma to miejsce teraz, odrzuceniu podlega oferta, której cena lub koszt są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

[...]

 

Prawnik, praktyk, doradca i szkoleniowiec; były rzecznik dyscypliny finansów publicznych, członek komisji rewizyjnej OSKZP, uczestnik prac nad nowym Prawem zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne