Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zamówienia na rzecz tego samego zamawiającego

Data publikacji: 01-10-2020 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Wykonawca często ubiegający się o zamówienie u tego samego zamawiającego lub realizujący zamówienia na jego rzecz może skorzystać z pewnych uproszczeń podczas sporządzania oferty.

 

Obowiązująca obecnie ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: obecnie obowiązujące pzp) w art. 26 ust. 3 obliguje zamawiającego do wezwania wykonawcy do uzupełnienia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia tego wykonawcy z prowadzonego postępowania i o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu oraz o spełnianiu kryteriów selekcji, a także dokumentów potwierdzających powyższe okoliczności, jeżeli były one wymagane przez zamawiającego, a nie zostały przedłożone przez wykonawcę. Obowiązek ten istnieje również w przypadku, gdy wykonawca złoży wymagane dokumenty, jednak są one niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości zamawiającego. Jeżeli jednak złożenie poprawnych dokumentów nadal powodować będzie konieczność odrzucenia oferty albo unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne, czynności wezwania wykonawcy nie dokonuje się, gdyż byłaby ona bezzasadna. Analogiczne regulacje przewiduje również art. 128 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp), która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.


Wyjątek od obowiązku wezwania


Od 26 lipca 2016 r. ustawodawca ułatwił wykonawcy przygotowanie oferty i jednocześnie zmniejszył ilość dokumentacji papierowej otrzymywanej przez zamawiającego wraz z ofertą w sytuacji, gdy dany wykonawca ubiega się w krótkim okresie o różne zamówienia u tego samego zamawiającego albo zrealizował zamówienia na jego rzecz. Ułatwienie to wynika z dodanego do art. 26 obecnie obowiązującego pzp ustępu 6, który wskazuje, że wykonawca nie musi składać oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w sytuacji, gdy te oświadczenia lub dokumenty są już w posiadaniu zamawiającego albo zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. W szczególnych przypadkach uregulowania te powinny ułatwić i przyspieszyć procedurę wyboru wykonawcy.


Wyrok KIO z 13 marca 2020 r. (KIO 439/20)
„Ustawodawca wprowadził powyższe rozwiązanie w celu ograniczenia ilości dokumentów, których zamawiający musiałby żądać, a wykonawca składać, w sytuacji gdy nie ma takiej potrzeby, gdyż konieczne do oceny spełniania warunku dokumenty są już w posiadaniu zamawiającego. Rozwiązanie to ma zatem na celu odbiurokratyzowanie procedur zamówień publicznych i ułatwienie wykonawcom ubiegania się o zamówienia publiczne”.


Przepis art. 26 ust. 6 obecnie obowiązującego pzp został uszczegółowiony w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentów). Wynika z niego, że zamawiający może skorzystać ze wskazanych przez wykonawcę dokumentów będących w posiadaniu zamawiającego tylko wtedy, gdy są one aktualne. Podobne rozwiązanie przewidziano w art. 127 ust. 1 i ust. 2 nowego pzp, gdzie posłużono się sformułowaniem „podmiotowe środki dowodowe”. Zgodnie z definicją tego pojęcia, zawartą w art. 7 pkt 17 nowego pzp, podmiotowe środki dowodowe to środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 nowego pzp (tj. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji). Obecnie obowiązujące pzp nie definiuje wprost tego pojęcia, posługuje się nim jednak m.in. w art. 22 ust. 1a, mówiącym o sposobie udowadniania przez wykonawcę spełniania określonych warunków udziału w postępowaniu.


Opisane ułatwienie stanowi wdrożenie jednego z zapisów dyrektywy 2014/24/UE (dyrektywy klasycznej), która w motywie 85 preambuły wyjaśnia cel tego ułatwienia: zamawiający nie powinien wciąż zwracać się o te same dokumenty, jeżeli jest już w ich posiadaniu na podstawie wcześniej prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne i dokumenty te są nadal aktualne.


Aktualność dokumentów


Jak pokazuje praktyka, wielu wykonawców nadal składa wraz z ofertą komplet dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, mimo że po nowelizacji z 2016 r. obecnie obowiązujące pzp przewiduje dostarczenie dokumentów dopiero w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego wystosowane na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2. Analogiczna regulacja została przewidziana w art. 126 ust. 1 i art. 274 ust. 1 nowego pzp odpowiednio dla postępowań unijnych i krajowych. Wcześniejsze złożenie dokumentów przez wykonawcę, czy to wraz z ofertą w danym postępowaniu, czy w poprzednio prowadzonych postępowaniach, nie może zwalniać zamawiającego z upewnienia się na każdym etapie postępowania, czy są one nadal aktualne. Za aktualny na gruncie art. 26 ust. 1 lub 2 oraz art. 26 ust. 3 obecnego pzp należy uznać taki dokument, który potwierdzać będzie spełnienie warunków udziału w postępowaniu czy brak podstaw do wykluczenia w chwili jego złożenia, ale także, że ten stan trwa nieprzerwanie przez cały okres postępowania od upływu terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu1. Szczególne ryzyko utraty aktualności dokumentów posiadanych przez zamawiającego zachodzi dla dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, gdyż mają one krótszy „termin ważności”, wynikający z rozporządzenia w sprawie dokumentów.

 

Referencje jako typowy przykład


Omawiany przepis art. 26 ust. 6 obecnie obowiązującego pzp najprościej zobrazować na przykładzie referencji jako dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie wcześniejszego zamówienia. Jeżeli zamawiający wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o zamówienie wykazali się posiadaniem określonego doświadczenia, wykonawcy w ofercie wskazują stosowne informacje na potwierdzenie takiego warunku. Informacje te zazwyczaj zawarte są w wykazie usług, dostaw lub robót budowlanych, którego wzór przygotowuje i udostępnia zamawiający jako część siwz. Uzupełnieniem informacji zawartej w takim wykazie są dowody określające, czy wskazane dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie albo czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Przy czym dowodami takimi, mówiąc ogólnie, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego było wykonane lub jest wykonywane dane zamówienie. Szczegóły definiujące dowody określa § 2 ust. 4 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów.


Wskazanie w wykazie wcześniej wykonanych zadań wraz z informacją na temat ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których zadania te zostały wykonane, pozwala zamawiającemu na wyodrębnienie tych przedsięwzięć, które zostały wykonane dla niego samego. Zamawiający posiada wówczas wiedzę co do tego, jak te zamówienia zostały wykonane, a także dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych zamówień, w szczególności protokoły odbioru prac i dowody zapłaty wynagrodzenia temu wykonawcy na podstawie wystawionych przez niego faktur. W tej sytuacji nie jest potrzebne przedstawianie zamawiającemu referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez niego samego.

 

[...]

 

Główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne