Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

VII Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

Data publikacji: 01-10-2020

Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, które odbyło się w dniach 24–26 sierpnia 2020 r. w Toruniu, miało wyjątkową formę. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii w spotkaniu można było wziąć udział, korzystając z tradycyjnego uczestnictwa lub w formule online.

 

Tematyka Forum skupiała się wokół zagadnień dotyczących zamówień publicznych na roboty budowlane w perspektywie zmian uchwalonych na gruncie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, a celem konferencji – podobnie jak w ubiegłych latach – było przekazanie praktycznej wiedzy i stworzenie okazji do omówienia problemów pojawiających się w codziennej pracy osób zaangażowanych w realizację procesu budowlanego zarówno ze strony zamawiającego, jak i wykonawcy. Udział w wydarzeniu wzięli między innymi:

 

 • kierownicy i pracownicy wydziałów inwestycji oraz działów zamówień;
 • specjaliści ds. zamówień publicznych w administracji rządowej i samorządowej;
 • przedstawiciele wykonawców startujących w przetargach;
 • zarządcy komunalni, prezesi oraz dyrektorzy spółek komunalnych i skarbu państwa;
 • prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, skarbnicy, sekretarze gmin.

 

Organizatorzy konferencji dołożyli wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo sanitarne wszystkim gościom i uczestnikom, którzy przybyli do Torunia.

 

Wystąpienie gościa specjalnego


Gościem specjalnym Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane była dr Joanna Knapińska, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, która podczas wykładu inauguracyjnego zaprezentowała działalność Urzędu i wyzwania, jakie będą podejmowane w najbliższym czasie. Pani Wiceprezes scharakteryzowała strategie i programy, w jakich Urząd bierze udział, wskazując m.in.: Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Program Dostępność Plus czy Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017–2020. Omówiła także działalność Urzędu związaną z wejściem w życie nowego pzp oraz z innymi inicjatywami legislacyjnymi. Podkreśliła, że w ramach wdrażania nowych przepisów nastąpiła pełna implementacja regulacji dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE i że skutkiem zmian w systemie zamówień – mających na celu osiągnięcie maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień – jest kompleksowe uregulowanie obszaru zamówień publicznych. Wśród nowych regulacji, które uważa za najbardziej korzystne dla uczestników rynku zamówień publicznych, wymieniła:

 

 • wstępne konsultacje rynkowe;
 • analizę potrzeb i wymagań (mającą na celu lepsze określenie potrzeb zamawiającego);
 • odformalizowanie procedury dla zamówień poniżej progów unijnych;
 • ułatwienia w trybach negocjacyjnych;
 • zniesienie obowiązku wnoszenia wadium;
 • pozasądowe rozstrzyganie sporów (mediacja i koncyliacja);
 • klauzule abuzywne;
 • obowiązek stosowania zaliczek i płatności częściowych.

 

Jednymi z zagadnień, jakie zostały omówione podczas wykładu, były ponadto profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych oraz działania Prezesa UZP w tym zakresie – w aspekcie przedmiotowym oraz podmiotowym.

 

Tematyka wystąpień


Do wygłoszenia wykładów zaproszono specjalistów-praktyków zajmujących się zarówno procesem inwestycyjnym, jak i zamówieniami publicznymi.


Zmiany umowy o roboty budowlane w świetle wyników kontroli UZP, NIK, RIO oraz Instytucji Zarządzających – nieprawidłowości zagrożone korektami i odpowiedzialnością dyscyplinarną – Krzysztof Puchacz


Prawo zawierania ugód na roboty budowlane w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych – mec. Iwona Bendorf-Bundorf


Przedmiotowe środki dowodowe jako środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych przez wykonawcę robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub w opisie kryteriów oceny ofert, lub z wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia w świetle nowego pzp – mec. Grzegorz Mazurek

 

Zagrożenia wynikające z przyjęcia przez strony kontraktu wynagrodzenia ryczałtowego w zamówieniach publicznych na roboty budowlane – studium przypadku – mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran


Odwołanie na opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – zarzuty najczęściej podnoszone przez wykonawców w orzecznictwie KIO i SO – mec. Anna Specht-Schampera


Specyfikacja warunków zamówienia – omówienie wybranych zagadnień, istotnych z punktu widzenia zamawiającego w świetle przepisów nowego pzp – Grzegorz Soluch


Wybór wykonawcy prac projektowych przez inwestora publicznego – przygotowanie dokumentacji projektowej, współdziałanie projektanta i inwestora, przejęcie przez zamawiającego praw autorskich do dokumentacji projektowej – Jerzy Wysocki

Zasada proporcjonalności przy formułowaniu warunków udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w praktyce i orzecznictwie – mec. Agnieszka Suchecka


Wymagania w zakresie podwykonawstwa a powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w świetle przepisów nowego pzp – Zbigniew Leszczyński

 

Umowna waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane – tworzenie umownych klauzul waloryzacyjnych w praktyce – mec. Jarosław Jerzykowski


Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł na roboty budowlane w świetle przepisów nowego pzp, w szczególności zakres przedmiotowy udzielania tych zamówień i sposób szacowania ich wartości, w tym definicja jednorazowego zakupu – Dorota Grochalska


Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na roboty budowlane, zasady jego rozliczania i zwrotu – w praktyce i orzecznictwie – Agnieszka Szulakowska


Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu na roboty budowlane w praktyce i orzecznictwie – mec. Martyna Lubieniecka


Konsorcjum w zamówieniach publicznych na roboty budowlane: określenie postanowień umownych w zakresie dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz członków konsorcjum, roszczenie o zapłatę wynagrodzenia – solidarność czynna członków konsorcjum, zmiany podmiotowe w składzie konsorcjum – cesja wierzytelności, przystąpienie do długu – mec. Wojciech Piórkowski


Zespół ds. nadzoru nad realizacją zamówienia a monitorowanie i raportowanie postępów prac podczas realizacji inwestycji w świetle przepisów nowego pzp – Magdalena Michałowska

 

Gwarancja zapłaty jako zabezpieczenie terminowej płatności umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych w praktyce. Udzielenie gwarancji przez inwestora w sytuacji niedotrzymania terminu zakończenia rb – mec. Andrzej Polaszek

 

Podsumowanie


Cieszymy się, że mimo trudnego dla nas wszystkich czasu w związku z trwającą pandemią, udało nam się spotkać w gronie specjalistów, by analizować kluczowe zagadnienia związane z udzielaniem zamówień na roboty budowlane. Celem siódmej już edycji Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane było usystematyzowanie i ugruntowanie posiadanej wiedzy, zwłaszcza w kontekście nowych przepisów. Mamy nadzieję, że następne spotkanie będzie równie owocne i inspirujące.

 

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne