Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 03-12-2007 Autor: Jerzy Wysocki
Autor: fot. Archiwum PP

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.


Przedłużenie terminu związania ofertą

Czy do wykonawców wykluczonych z postępowania również wysyłamy pisma dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą i czy mam obowiązek zwrócić im wadium, a jeśli tak, to kiedy?

 

Jeśli wykonawca został wykluczony z postępowania, ma prawo – zgodnie z zasadami opisanymi w dziale VI Pzp – korzystać ze środków ochrony prawnej. Jeśli wykonawca został ostatecznie wykluczony z postępowania (minęły terminy na wniesienie protestu lub protest został ostatecznie rozstrzygnięty), sprawy z zakresu przedłużenia terminu związania ofertą nie dotyczą już takiego wykonawcy, ponieważ przestał on być uczestnikiem postępowania. Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 3 Pzp, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który został wykluczony z postępowania. Należy pamiętać, że zamawiający bez wniosku musi zwrócić wadium, jeśli zajdzie jedna z trzech poniższych sytuacji:

 

  • upłynął termin związania ofertą,
  • zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,
  • zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

 

W kontekście zawiadomień i ofert odrzuconych nie wolno zapomnieć, iż zgodnie z art. 92 ust.1 Pzp niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, a więc także i tych, których oferty wcześniej odrzucił. W zawiadomieniu zamawiający informuje o:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne