Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 03-12-2007 Autor: Jerzy Wysocki
Autor: fot. Archiwum PP

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.


Przedłużenie terminu związania ofertą

Czy do wykonawców wykluczonych z postępowania również wysyłamy pisma dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą i czy mam obowiązek zwrócić im wadium, a jeśli tak, to kiedy?

 

Jeśli wykonawca został wykluczony z postępowania, ma prawo – zgodnie z zasadami opisanymi w dziale VI Pzp – korzystać ze środków ochrony prawnej. Jeśli wykonawca został ostatecznie wykluczony z postępowania (minęły terminy na wniesienie protestu lub protest został ostatecznie rozstrzygnięty), sprawy z zakresu przedłużenia terminu związania ofertą nie dotyczą już takiego wykonawcy, ponieważ przestał on być uczestnikiem postępowania. Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 3 Pzp, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który został wykluczony z postępowania. Należy pamiętać, że zamawiający bez wniosku musi zwrócić wadium, jeśli zajdzie jedna z trzech poniższych sytuacji:

 

  • upłynął termin związania ofertą,
  • zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,
  • zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

 

W kontekście zawiadomień i ofert odrzuconych nie wolno zapomnieć, iż zgodnie z art. 92 ust.1 Pzp niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, a więc także i tych, których oferty wcześniej odrzucił. W zawiadomieniu zamawiający informuje o:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne